Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-804

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-06-1709

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Vpden xxij.en ende xxxj.en meij midtsgaders den iij.en ende iiij.en Junij 1709" (22/05/1709, 31/05/1709, 03/06/1709, 04/06/1709); "sedert bamesse 1708" (01/10/1708); "tJaer 1708" (1708); "den xxxj.en meij 1709" (31/05/1709); "1709".

Type: Scheiding door een gezworen scheidsman van gronden te Zonnebeke, tevoren in onverdeeldheid bezeten door M.E. Durant, P.F. Annee en het sterfhuis van F. van Einde en J.B. Annee

Beschrijving: Frederijck de Boutte, gezworen taxeerder, scheidsman en landmeter van de Zaal en kasselrij van Ieper verklaart dat hij een opdeling gemaakt heeft van een hofstede en landen te Zonnebeke, binnen de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke. Deze grond hoort toe aan jonkvrouw Marij Estine Durant (1ste helft), P[iete]r Fransois Annee en het sterfhuis van Fransois van Einde en jonkvrouw Jaequemijncken Bamelberghe Annee (2de helft), en wordt nu vriendschappelijk gescheiden, op verzoek van de jonkvrouwe Durant, de heer Annee en Reijnier de Graue, als klerk van het genoemde sterfhuis te Brugge [+ exacte locatie en verdeling van de gronden]. De loten A en B worden uiteindelijk door loting toegekend.

Opmerking: Gecollationeerde kopie. // BRU-AGSB-Z-804* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-804.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden xxij.en ende xxxj.en meij midtsgaders den iij.en ende iiij.en Junij 1709 was bij mij onderschreven gheswooren prijser deelsman ende lantmeter vander Saele ende Casselrie van Ipre ghedaen eene Vriendelicke ende erfuelicke Separatie vande naerschreuen hofstede ende landen ghestaen ende gheleghen binnen de prochie van Sonnebeke onder de heerlichede vanden gheestelicken heere wat west vande kercke laest ghebruijckt gheweest bij Joannes Lenoor die tot heden ghemeene ende onverdeelt heeft gheweest compiterende an Joncvrauwe marij estiene durant ouer d'een helft midtsgaders d'heer p[iete]r fransois Annee ende het sterfhuijs van heere fransois van einde ende Joncvrauwe Jaequemijncken Bamelberghe annee tsaemen ouer dander helft ende dat op t'versouck vande voorschreuen Joncvrauwe durant mijn heere annee ende sieur Reijnier de graue als Clerck vande becommerden sterfhuijsen tot brugghe Consisterende Inde partien van lande edificien ende groene Catheijlen daer op staende heden ghepresen breede so hier naer volght

alsuooren de behuysde hofstede mette

test

boogaerden ende garsijnghe ende[?] oosten suuden ende westen happende van Suuden ende westen aboutterende van oosten een weijnich d'hoirs pauwels de smijttere den naervolghenden meersch ende t'meersch vande hoirs frans. vander meersch eene beke daer tusschen van Suuden een weijnich de straete leedende van Sonnebeke naer de beauruwaerde ofte reebrouck den souckaert busch alsnu compiterende an sieur pieter pattijn ende t saijlant van dese hofstede van westen een deel t'saijlant ende vastenauen meersch van dese hofstede d'hoirs pauwels ghuineberre d'hoirs maijken hueghebaert Iacob de moor ende tmeersch marijn gomaere ende van noorden t'naervolghende saijlant groot t'samen - viij ghemeten lxviij Roen

JTem t'woonhuijs met de Camer ende kelder lanck t'samen xxxvij.tich voeten met een onderlat van noorden

[an mijn heere annee ende reijnier de graue tsamen den westcant tot de helft bijlote mette letter A. schedende door het ouenbeu[r?] op t midden vande vierstede door thuijs ende van daer op een lijn de lancxt yseeuwe gaerde naer den souckaert busch es 4: 0: 34 [...?]

ende an Joncvrauwe marij estiene durant den oostcant tot de helft bij lote mette letter B. scheedende Insghelijcx door t'midden es t'oudu: beute[?] op t'midden ende vierstede door thuijs ende es daer op een lijn de lancxt een Leeuwe gaende naer den souckaert busch is ghelicke 4: 0: 34 Roen

an mijn heere annee ende sieur reijnier de graue twoonhuijs tot half de ver stede lanck tot xvij.e voeten voor 136 lb parisis]

van ghelicke langh de daer op staende gheextimeert tsamen ter somme van - ij.C iiij.XX xlij lb parisis

JTem de scheure daer op staende bestaende In eenen dersch vloer ende eenen wijnckele met een slecht onderlat van noorden Lanck tsamen 36. voeten gheextimeert ter somme van van - ij.C xx lb x s parisis

JTem t'coijstal dar op staende lanck tot xxiiij.tich voeten ghextimeer ter somme van - jC lvj lb parisis

JTem t'ouenbeute darop staende gheextimeert ter somme van - lxxij lb parisis

JTem d'opgaende ende fruijctboomen daer op staende ghextimeert tsaemen ter somme van - j.C iiij.XX xj lb parisis

[ende Joncvrauwe marij estiene durant de camer ende kelder es oosten tot half de vierstede lanck xx.tich voeten voor 160 lb parisis

aenden voorschreven heere annee ende reijnier de graue

ande voorschreven Joncvrauwe marij estiene durant

ghemeene[?] ghebleuen ouer elcken dhelft voor elck 36 lb parisis

Joncvrauwe durant op den oosthelft voor 98 lb parisis ende mijn heere annee ende sieur de graue opden westhelft voor 93 lb parisis]

test

JTem de groene taillie van houtte daer op staende tsaemen gheextimeert ter Somme van - xxvij lb ij s parisis

JTem oost ande voorschreven hofstede ende gars een partie meersche met een drie houckte busselken van oosten daer an ende een partie saijlant ghenaempt t'goude sticxken suut an t'selue busselken wesende tsamen een happende partie an elck anderen Vast aboutterende van oosten tdissche- lant van Sonnebeke van Suuden an t'saijstick t'voornomde straetgien ende anden meersch ten westeinde van tselue saijstick den meersch vande kijnderen fran[ciscu]s vander meersch ende noch van westen t'voorschreven gars ende bake ende van noorden de voorschreuen hoirs pauwels desmijttere ende Jan Bouten groot t'samen tot - j ghemet ij lijnen xxxviij Roen

JTem de opgaende plantsoenen daer op staende gheextimeert ter somme van - x lb iiij s parisis

[Joncvrauwe durant opden oosthelft voor 10 lb 4[?] s ende mijn heere annee ende sieur de graue e[...?] westhelft voor 16 lb 28 s parisis

ande voorschreuen Joncvrauwe marij estiene durant bij lote mette letter B.

JTem de groene taillie van houtte daerop staende gheextimeert ter somme van - xxxiij lb parisis

JTem de naervette van ij lijnen xv Roen lants coorenstoppel op t'gouddesticxken aldaer gheextimeert ter somme van - iij lb xij s [...?]

JTem suut an t'voorgaende de voornomde straete daer tusschen eene groote partie saijlant met sijnghelhaeghe van oosten suuden ende westen ghenaempt t souckaert stick streckende suut ende noort paelden van oosten t'lant vande abdie van Sonnebeke ende [...?] van nonnenbussche suut Jaecques Bacqueville bij coope van Jan de graue van oosten den voorschreuen souckaert busch ende van noorden de voornomde Straete groot tot - vj ghemeten j lijne xl Roen

[Joncvrauwe durant bij lote mette letter B. den oostcant tot de helft is 3: 0: 70 Roen ende mijnheere annee ende de graue tsaemen bij lote mette Letter A. den westcant tot dehelft [...?] ghel[...?] 3: 0: 70 Roen]

test

Jtem de vpgaende plantsoenen daer op staende te weten opden westcant gheextimeert ter somme van - ij lb x s parisis

Jtem de groene taillie van houtte daer op staende gheextimeert ter somme van - xj lb vij s parisis

Jtem Jn naervette van rapie ende verleghen Labeur aldaer voor de somme van - iiij lb xvj s parisis

JTem west an t'voorgaende eene partie Saijlant met meersch ter noort zijde ghenaempt t'vasten auen stick ende meersch aboutterende van Suuden den voorschreuen heere dispencier crommelijnck bij coope alsvooren ende tnaervolghende west de water Straete noort de voorschreuen hoirs pauwels ghuineberre ende van oosten t'gars vande voorschreuen hofstede ende tvoorgaende groot tot - ij ghemeten xxxj Roen

[anden voorschreuen heere annee ende sieur de graue

ande voorschreuen heere annee ende sieur de graue opden westcant [...?] 8 lb 3 s parisis ende Joncvrauwe durant opden oostcant voor 3 lb 4 s parisis

anden voorschreuen heere annee ende sieur de graue

anden voorschreuen heere annee ende sieur de graue bij lote mette letter A.]

Jtem d'opgaende plantsoenen daer op staende ghextimeert ter somme van - iij lb vj s parisis

Jtem de groene taillie van houtte daer op staende gheextimeert ter somme van - ix lb xiiij s parisis

JTem suut an t'voorgaende eene partie saijlant met sijnghelhaeghe van oosten ende westen sijnde de suut happe vande voorgaende partie die streckt meest zuut ende noort paelende van oosten den voorschreuen dispenchier crommelijnck suut t'lant betimmert met een woonhuys bewoont bij Jan baptiste donche ende van westen de voornomde water Straete groot tot - ij ghemeten viij Roen

Jtem de opgaende plantsoenen daer op staende gheextimeert ter somme van - viij lb parisis

Jtem de groene taillie van houtte daer op staende ghextimeert ter somme van - xxj lb parisis

[ande voorschreuen Joncvrauwe marij estiene durant bij lote mette letter B.]

test

Jtem de naervette van wortels ende aerdepeiren aldaer ghextimeert ter somme van - ij lb x s parisis

JTem wat noort van t'voorgaende ende noort ande vermelde hofstede eene partie saijlant met sijnghelhaeghe van noorden wat busch ende meersch van westen streckende oost ende west happende ten west ende aboutterende Van oosten de voorschreuen kijn[deren] pauwels de smijttere suut de voornomde hofstede boogaert ende gars noch suut den meersch vande voornomden marijn gomaere west ditto gomaere ende van noorden Joncvrauwe petijt ende mijn heere dieusaert groot tsamen tot - iij ghemeten j lijne lv Roen

Jtem de opgaende plantsoenen daer op staende te weten opden noort cant gheextimeert ter somme van - iij lb parisis

[anden voorschreuen heere annee ende sieur reijnier de graue den noort cant met de sijn- ghelhaeghe busch ende meersch tot de groote van 2: 1: 35 Roen ende Joncvrauwe estiene durant den suut cant tot den groote van 1: 0: 20 Roen

anden voornomden heere annee ende sieur de graue]

Jtem de groene taillie van houtte daer op staene gheextimeert tsamen ter somme van - liij lb xvj s parisis

Jtem In naervette van cooren aldaer te roeten opden suut cant ghextimeert - ij lb x s

Nombre van Lande hier vooren beloof t'samen tot - xxvij ghemeten j lijne xj Roeden

Jn tween Compt voor elck ende op hun hier vooren ghemargine[...?] ende te lote ghebeurt tot - xiij ghemeten ij lijnen v 1/2 Roeden

Ende de prijsie vande groene ende drooghe Cattheijlen daer op staende hier vooren ghespecifieert bedraeghen t'samen tot de somme - j.M j.C lxxvij lb xiiij s parisis

[anden voornomden heere annee ende sieur de graue opden noort cant voor 46 lb 10 s ende Joncvrauwe durant opden suut cant voor 7 lb 5 s parisis

ande voorschreuen Joncvrauwe marij estiene durant]

test

Jn tween Compt voor elck helft tot - v.C iiij.XX viij lb xvij s parisis

Lot A. te lote ghevallen opden voorschreuen d'eer p[iete]r fran[ciscu]s annee ende sieur reijnier de graue In sijne qualiteijt ende op hun hier vooren ghemarquiert hebben In lande ouer de voorseyde helft tot 13: 2: 5 1/2 Roen ende In prijsie van groene ende drooghe cattheylen daer op staende ende beuonden volghens deselue marqu[...?] hier vooren tot 620 lb j s parisis ende moeten hier voorn hebben ouer deselue helft tot 588 lb 17 s parisis dus te sterck van Lote dat sij moeten volghen an t'lot B. tot de somme van - xxxj lb iiij s parisis

Lot B. te lote gheuallen opde voorschreuen Joncvrauwe marij estiene durant ende op haer hier vooren ghe[...?]arquiert heeft In lande ouer de voorseyde ghelicke helft tot 13: 2: 5 1/2 Roen ende In prijsie van groene ende drooghe Cattheijlen daer op Staende

ende beuonden volghende deselue marquiae.[?] hier vooren tot 557: 13 Roen ende moet hier vooren hebben ouer deselue helft tot 588: 17 Roen dus te Cranck van Lote dat sij moet hebben ende proffitteren van t'lot A tot de Somme van - xxj lb iiij s parisis

Conditien Besproken voor Lotijnghe

Aluooren sal Jder van dese cauelanten hantslaen an hemlieden landen van stonden anne ende sullen proffitteren de pachten van diere van t'sedert bamesse 1708 ende de heerlicke renten waermede dese landen belast sijn sullen bij hemlieden ghemeene ghesuijuert wesen tot ende metten valdach van tJaer 1708 voorseyt ende van daer voors werden ten laste van elc[...?] gront voorts sullen partien cauelanten moeten hebben ende oock leueren vrij ende lijber passagie omme hemlieden landen te ghebruijcken t'allen tijde ter mijnster schaede sonder recompencie oock tot het ghebruijck ende haelen van water voor hemlieden ende pachters beestiaelen ende huysghesin

Gedeelte van

test

Gheuende de voornomde Joncvrauwe marij estiene durant voorts te kennen voor lotijnghe dat sij ter selue hofstede heeft ghedaen maken thaeren Coste de voorseyde scheure ende ghedaen legghen den solder bouen den woonhuyse versouckende bij dies dat dese separatie ghebeurt onder protestatie van reputicie van haer verschot voor soo veele raeckt tpart van haere medeConsoorten

Aldus dese voorschreuen separatie ghedaen daeten Jaere ende versoucke alsbij prohemie desen vermelt ende Int regard vande lotijnghe is deselue ghedaen Int clooster van sinte Jans godtshuijs binnen Ipre ter presentie vande voorschreuen Joncvrauwe marij estiene durant ouer haer seluen ende sieur Jan baptiste ghesquiere ouer ende vuytter name vanden voorschreuen here annee ende sieur de graue onder belofte van alles te houden voor goet vast ende van werden erfenlick tot Jnder eeuwicheijt daer van de orginele Lot billietten bij

partien voorseijt onderteeckent den xxxj.en meij 1709 onder mij onderschreuen rusten ende alsoo ghesloten desen vj.en Junij 1709 voorseyt toorconden

Frederijck de Boutte 1709

Naer collatie is dese Copie beuonden te accorderen Jeghens d'orginelen onder mij onderschreuen rustende mij toorconden als deelsman Frederijck de Boutte 1709

test

Verdeelijnghe tusschen Joncvrauwe durant ende dheer fran[ciscu]s anné