Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-809

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-05-1710

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1710".

Type: Telling door een gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper van het aantal bomen op twee stukken grond te Zonnebeke, toebehorend aan de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Frederijck Deboutte, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij op vraag van Patritius Holuoet, pastoor van Zonnebeke en beheerder van de disgoederen, de bomen telde op twee stukken grond van de dis van Zonnebeke, ten zuiden van de Hanebeek in Zonnebeke. De stukken grond worden gepacht door Frans[ois] de Boutte.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden ix.en meij 1710 was bij mij onderschreuen gheswooren prijser vande saele ende Casselrie van Ipre ghemaeckt nieuw ghetal vande opgaende abeelkens eecken Iepen ende espen plantsoen dobbel ende einckel saeden staende ende beuonden op een partie van ontrent vijf lijnen lants ende een partie van een ghemet ix Roen lants Compiterende anden disch van Sonnebeke ligghende van suuden bij de haenebeke binnen deselue prochie Ieghenwoordich ghebruyckt bij fran[ciscu]s de boutte ende hebbe beuonden teweten opde partie van ontrent de vijf lijnen tot xl.tich Jonghe abeelkens ende thien Jonghe Iepkens ende eecken plantsoentgiens ende dobbel saeden dezen voorschreuen disch compiterende bij ouer nemijnghe van w.t Jan deboutte midtsgaders[?] noch xxtich cleene Jonghe abeelkens ende vijf eecken saeden die den voornomden frans. de boutte alsnu anden seluen disch bij accoorde is ouerleuerende maeckende soo tsamen de nombre van lxxvtich op deselue partie voerts op tvoorseyde ghemet ix Roen lants beuonden den voorseyden disch te compiteren bij ouernemijnghe In prijsie van Ian bouten filius Jaecques tot ses eecken plantsoen seuen dobbel eecken saeden een Iepen plantsoen ende een espen plantsoentgien maeckende soo de nombre van xv.e midtsgaders x.e eecken ende espen plantsoen saeden die den voornomden frans. de boutte van sijnen queecke alsnu aenden seluen disch aldaer bij accoorde is ouer leuerende dus tsamen aldaer tot xxv.tich vuytbrijnghende op beede de voorseyde partien lants die van nu voorts blijfuen groijen ten proffitte vanden vermelden disch van sonnebeke In diuersche naturen van houtte tot de nombre van een hondert Aldus ghedaen op versoucke van heer patritius holuoet pastoor ende als regierend ouer de goederen vanden voorschreuen disch ende den voornomden frans. deboutte pachter vande voorseyde twee partien lants daete ende jaere vt supra mij toorconden

frederijck deBoutte 1710

test

nombre van boomen staende op twee partien lants ghenaemt groot ende cleen haenhof comperende anden Disch van Sonnebeke 9 meij 1710