Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-808

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-05-1710

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1710".

Type: Opmeting door een gezworen landmeter van de Zaal en kasselrij van Ieper van enkele stukken grond te Zonnebeke, toebehorend aan de dis

Beschrijving: Opmeting door G. Boutens, gezworen landmeter van de Zaal en kasselrij van Ieper, van enkele stukken grond te Zonnebeke, toebehorend aan de dis van Zonnebeke, op verzoek van meester Patricius Holuoet, de pastoor van Zonnebeke die ook de goederen van de dis beheert [+ situering van de gronden].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden viijen meij 1710 was bij mij onderschreuen ghesworen Landtmeter der zaele ende Casselrie van Ipre ghemeten ten versoucke van heer ende meester patricius holuoet pastoor der prochie van zonnebeque de directie hebbende ouer de goederen vanden disch der selue prochie de naervolghende partien den seluen disch competerende gheleghen binnen de prochie van zonnebeque wat zuijt vande kercke

Eerst een partije saijlant streckende zuijt ende noort met een happe ten noort oost houcke oostewaert palende van oosten jeghens dhappe t'busch vande Abdie van zonnebeque ende [...?] [...?] Caes[?] gemeten op half dijck noch oost t'saijlant [...?] eertijts aen Ch.les van meersch aldaer op seker slaecte In dhaeghe van noorden t'gars dabdie van zonnebeque ende [...?] eertijts Claijs petitpas half dijck west een straetgen loopende vande Abdie naer taendepoelvelt genomen aldaer den aerde boort ordinaire ende van zuijden t'naervolghende ende t'busch

test

van desen disch half dijck ende alsoo groot beuonden - iij ghemeten j lijn lx roeden

Jtem zuijt ant voorgaende een partie saijlant In twee recken danof het noordersche ten oostcante Lanckxtes paelden nooit t'voorgaende ende [...?] [...?] eertijts de kijnderen charles vander meersch ende Janneken vuijlsteke aldaer half dijck van oosten dhoirs michiel soenen doude half dijck noch oost d'Abdie van zonnebeque op seker slaecte zuijt t'hospitael van weruick tot op de eerste slaecte ten zuijt westcante west t'busch [...?] vuijlsteke ende t'busch vanden disch voorseijt alsoo groot beuonden - ij ghemeten xvij roeden aldus ghemeten ten daghe ende versoucke alsuooren ter presentie ende beleede vanden voornomden heer pastoor ende Inghel soenen afgaenden pachter vande voornomde dischlanden mij toirconden

G. Boutens 1710

test

Acte Lantmaete van Eenighe Landen vanden disch