Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-814**

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-10-1710

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den 21en deser" (21/10/1710).

Type: Bevestiging door de Zaal van Ieper van de overdracht van de heerlijkheid van Klerkshove van jonker Guilliam Francois Gerardi, aan zijn zussen Albertine en Marie Gertrudis Gerardi

Beschrijving: Luitenant-baljuw en leenmannen van de Zaal van Ieper verklaren dat Michiel Pijpe voor hen verscheen, als procureur voor jonker Guilliam Francois Gerardi, en hen een contract met bewijs van procuratie voorlegde [= BRU-AGSB-Z-814]. Hij deed afstand van het leen en de heerlijkheid van Klerkshove, en de jonkvrouwen Albertine en Marie Gertrudis Gerardi werden hiervan in het bezit gesteld, in de persoon van hun procureur, Jan Baptiste Ghesquire.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Compareerde in persoone michiel pijpe machtigh by procuratie ouer Joncker guilliam francois gerardi den welcken ouerleijde het voorenstaende Contract met de procuratie daerinne ghejnserreert den welcken uijt Crachte ende inden naeme alsvooren alle t'gonne voorschreven voor ons onderschreven Bailliu ende mannen van leene van syne Majesteijts Leenhof de Zaele van jpre andermael heeft herkent dienvolghende hebben wy den voornomden Comparant uytter naeme van sijnen mandant

test

wel ende wettelyck ontuyt ontgoet ende onterft van t'leen heerelichede appendentien ende dependentien hier boven by Contracte vermelt ende daerinne ghegoet ende gheerft de voorseyde Jonkvrauwen albertine ende marie gertrudis gerardi begirte met de solemniteijten in ghelycken gheuseert alles ter acceptatie van s[ieu]r jan baptiste ghesquiere ouer de selve Jonkvrauwen van hun hiertoe gheauthoriseert by procuratie ghepasseert by den voornomden notaris Coninck op den 21.en deser passé desen 27. octobre 1710 present ende hof ghemaeckt door s[ieu]r jan wemaere Lieutenant Bailliu sieurs albert max[imili]en van Robaijs philippe wimé albert Carton albert de Beuf ende joseph pieter fervaecke mannen van leene onderteeckent jan wemaere A.M. van Robaijs marc van ph[e]l[ipp]e wimé A. Carton A. de Beuf fervaecke ende g.f. de Carpentier

[solvit ouer den Copie neghen stuijvers]