Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-814*

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-10-1710

Type: Verklaring door het stadsbestuur van Leuven dat George de Coninck een betrouwbaar openbaar notaris is

Beschrijving: Het stadsbestuur van Leuven verklaart dat George de Coninck openbaar notaris is, op gezag van de Raad van Brabant, en dat aan zijn geschriften geloof gehecht kan worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Borghemeesteren Schepenen ende Raedt der stadt loven maecken condt ende Kennelyck een jeghelijcken dat george De Coninck is openbaer notaris by den Souvereijnen Raede van Brabant gheadmitteert ende staende ten goede naeme ende faeme aen

welckers acten soo binnen als buyten den rechte volcomen ghelooft wordt ghegeven des Toirconde soo hebben dese door eenen van onze Secretarissen laeten trecken ende met onsen ghemeijnen seghele laeten Cacheteren desen 21.en octobre 1710 onderteeckent p. Krijaert ende ghezeghelt