Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-814

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-10-1710

Type: Gift door jonker Guilliam Francoijs Gerardi aan zijn zussen Albertine en Marie Gertrudis van de heerlijkheid van Klerkshove, en aanstelling van een procureur

Beschrijving: Georgio de Coninck, openbaar notaris te Leuven, verklaart dat jonker Guilliam Francoijs Gerardi voor hem verscheen, en verklaarde dat hij als gift 'inter vivos' aan zijn zussen Albertine en Marie Gertrudis Gerardi de heerlijkheid van Klerskhove schonk, met alles wat erbij hoort. Deze heerlijkheid is gelegen te Langemark en Passendale, en wordt als leen gehouden van de leenhoven van Ieper en Rijsel. De moeder van de broer en zussen zal wel haar leven lang het vruchtgebruik ervan genieten. Michiel Pijpe wordt aangesteld als procureur om de nodige rechtshandelingen te stellen voor het leenhof.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Op heden desen twintighsten october duysent seven hondert ende thien comparerende voor mij georgio de Coninck als openbaer notaris bij den souvereijnen Raede van Brabant gheadmitteert tot Loven residerende present die ghetuyghen hier onder te noemen Joncker guilliam francoijs gerardi den welcken verclaert onwederroepelyck by donatie inter vivos ofte onder de levende ende met wermender handt vuijt sonder- lynghe affectie liefde ende jonste als om particuliere redenen hun moverende te hebben ghedonateert ende ghecedeert aen ende ten behoefue van Jonkvrouwen albertine ende marie gertrudis gerardi syne susteren syns comparants heerelijckheijt van Clercxhoven mette achterleenen daer van dependerende huysen bempden

test

Landen thienden gheleghen inde dorpen van langhemarcq ende passchendaele ende allen het gheene hy Comparant ende donant in eijghendom is besittende te Leene ghehouden van syne alder Christelyckste Majesteijt onder de Casselrijen van Jpren ende Rijssel ofte alwaer het selve macht te leene gehouden worden ende voorts allen het geene hy Comparant ende donant te leene mach houden ende vuyt wat hoofde de goederen aldaer hem soude moghen toecomen egeene vuytghesondert ofte ghereserveert t'geene de voorseyde jonkvrauwen syne susters alhier present tselve danckelijck syn accepterende verclaerende den voorschreven Comparant ende donant aen alle de voorseyde goederen gheen recht meer te hebben te behouden nochte te Reserveren in

eenigher manieren t'sy ten deele ofte int gheheele maer de selue jonkvrauwen syne susters daer van te maecken vrije vrouwen ende meestersen als van hunne eijghen ende propren goederen met renunciatie in forma inden verstande nochtans dat des jonckers Comparants vrouwe moeder haer Leven Lanck ghedurende vande voorseyde goederen sal hebben ende behouden de tochte Constituerende ten dien effecte michiel pijpe ende alle thoonders desers om in syns Comparants ofte Donants naeme ende tweghen te Compareren voor het Leenhoff aldaer ende daer sulcx behoort om t'geene voorseijt aldaer wettelyck te vernieuwen mitsgaders om de voorseyde jonkvrauwen acceptanten ende donatersen in alle de selve goederen te doen ende laeten vestighen

test

ende erfven met alle Solemniteijten van rechten daertoe gherequiseert ghelovende verbindende etcetera aldus ghedaen ende ghepasseert ten daeghe maende ende jaere voorseijt ter presentie van michiel Carlier ende adrianus noƫ ghetuyghen hiertoe gheroepen ende ghebeden synde d'originele minute desers gheschreven op synen behoorelycken seghele by den voorseyden Comparant ende donant de voorseyde jonkvrouwen acceptanten ende ghetuijghen beneffens my notario onderteeckent onderstont quod attestor onderteeckent g. de Coninck notaris