Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-818

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-03-1711

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "opden neghensten ougst Sesthien hondert seven en t'neghentigh" (09/08/1697); "1711".

Type: Instemming door de wezerij van Ieper met stappen ondernomen door de voogden van de wezen van Ianneken, weduwe van Frans[ois] vander Meersch, betreffende het sterfhuis

Beschrijving: Authentiek afschrift door de griffier van Zonnebeke: de oppervoogd en commissarissen van de wezerij van Ieper verklaren dat zij op 09/08/1697 de staat van goederen kregen van het sterfhuis van Ianneken, weduwe van Frans[ois] vander Meersch, overleden poorteres van Ieper te Zonnebeke. De staat werd ingediend door Albertus van Heule filius Bertholomeus, als 'blijver' en curator van het sterfhuis. De voogden van de 4 wezen verklaren nu dat zij de belangen van de wezen in het sterfhuis opgeven, en dat alle lasten en baten voortaan voor de 'blijver' zijn. Het college van de wezerij stemt daarmee in.

Opmerking: Authentieke kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Oppevoocht ende gecommitteerde ter weezerije der stede van Ipre doen te weten dat opden neghensten ougst Sesthien hondert seven en t'neghentigh voor ons is overghebrocht ende behoorelijck gheaffirmeert den staet verclaers ende Inventaris van al de achterghelaeten goederen In erfve ende catheijl bleven ende bevonden sterfhuyse van wijlent Ianneken V[idu]a frans[ois] vander meersch overleden poortresse der stede van Ipre binnen de prochie van Zonnebeke welcken staet is overghebrocht ende besworen bij albertus van heule Filius Bertholomeus als blijfver ende madelaere ten selven sterfhuyse hebbende pieter de Canter ende Francois vander meersch voochden vande vier Kijnderen van d'overledene ghewonnen bijden blijfver versocht dagh van deliberatie omme te resolveren op repudiatie ofte aditie van hoirie t'welcke bij ons alsoo wiert gheconsenteert Ingevolghe van welcken de voormelde twee voochden op hedent date

test
[voorkant]

deser sijn voor ons gecompareert ende hebben gedeclareert absoluijtelijck te scheeden uijt den sterfhuijse ende den Blijfver te Laeten In Commeren ende baeten twelcke bij ons is gheapprobeert In Kennisse der waerheijt hebben wij dese Laeten expedieren onder den Zeghel van voochdije deser vermelde weezerije neffens t'hantteecken van een van onse secretarissen In t'college desen vierentwintighsten maerte seventhien hondert elfve toor[conde]n ende was onderteecken J. vandere Meersch met paraphe

Naer Collatie accoordeert met t'origineel deser toor[conde]n Inde qualijteijt van greff[ie]r van Zonnebeke G. Boutens 1711