Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-819

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-06-1711

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "opden 27. October lestleden" (27/10/1710).

Type: Uitspraak [door de Raad van Brabant] in het proces tussen G. Henrion en D. Gerardi, en M.A. Pottiers, A. Gerardj en M.G. Gerardj, betreffende de verdeling van de familiale bezittingen

Beschrijving: Uitspraak door de commissarissen [van de Raad van Brabant] , in het proces tussen Guillielmus Henrion, advocaat van deze Raad en echtgenote van jonkvrouw Dorothea Gerardi (eisers), en vrouwe Maria Anna Pottiers, weduwe van wijlen jonker Guillielmus Gerardj, die ook optreed voor haar twee dochters, de jonkvrouwen Albertina en Maria Gertrudis (verwerers). De partijen kregen verschillende opties om tot een vergelijk te komen, en zij verklaren dat zij hetvolgende overeengekomen zijn: de lenen in Vlaanderen blijven in het bezit van Dorothea Gerardi [met half vruchtgebruik voor Maria Anna Pottiers]; Albertina en Maria Gertrudis Gerardj zullen, op hun kosten, het document in het register van de Zaal van Ieper laten casseren, dat hen in het bezit stelde van de heerlijkheid van Klerkshove (27/10/1710), en Guillielmus Henrion daarvan een akte bezorgen; alle andere Vlaamse bezittingen (niet-lenen) en alle Brabantse goederen (lenen en niet-lenen), evenals alle goederen buiten Vlaanderen en Brabant die in het bezit zijn van Maria Anna Pottiers, alsmede haar roerende bezittingen, zullen verdeeld worden onder Dorothea Gerardi, Albertina Gerardj en Maria Gertrudis Gerardj. Om een eerlijke verdeling te waarborgen, zal een inventaris opgemaakt worden van deze bezittingen. De eiser zal hierbij ook moeten opgeven hoeveel hij reeds van Maria Anna Pottiers ontving in geld (2500 gulden), en hoeveel zijn echtgenote ontving in kleren en meubelen (Maria Anna Pottiers kan dan aan Albertina en Maria Gertrudis evenveel geven). Maria Anna Pottiers heeft het vruchtgebruik van de Vlaamse bezittingen die geen lenen zijn, evenals op de Brabantse bezittingen en de bezittingen buiten Brabant; indien dit vruchtgebruik niet voldoende zou opleveren voor haar onderhoud, dan mag zij roerende goederen verkopen of belasten [+ bijkomende voorwaarden]. De partijen moeten ook onmiddellijk beginnen samen te werken te zorgen dat bepaalde claims van andere partijen op de genoemde bezittingen geregeld worden [+ regeling van de daaruit voortvloeiende gerechtskosten]. Eventuele verdere conflicten tussen de partijen, zullen door hetzelfde hof behandeld worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[Coram D[omino] Dardenne Cons[ili]o Depost D[omino] Wijnants Cons[ili]o Et me S[ecreta]rio Christijn Commissariis]

Verbael S[ieu]r Guillielmus Henrion Advocaet van desen Hove als man ende Momboir van Jouffrouwe Dorothea Gerardi Jmpetrant

Vrouwe Maria Anna Pottiers weduwe wijlen Joncker Guillielmus Gerardj soo voor haer selven als voor soo veele sij mach wesen Momboiresse van haer twee Dochters de Jouffrouwen Albertina ende Maria Gertrudis midts- gaeders de selve twee Jouffrouwen Gedaeghde

Den 6. Junij 1711

Van Damme geassisteert van sijne drije Meesterssen in persoon vergeselschapt met den Advocaet Louen Den Jmpetrant in persoon

test

Partijen gehoort hebbende verschijde middelen van Accommodement hun door ons Commissarissen voorgestelt verclaeren overcomen ende geaccordeert te sijn inder voeghen ende opde conditien naervolgende te Weten

Dat de Leenen in Vlaenderen gelegen sullen sijn ende blijven aende huijsvrouwe des Jmpetrants ter exclusie der gedaeghde behoudelijck dat de eerste van hen daer jn sal behouden halve tochte

Welcken volgens de selve eerste Gedaeghde aenden Jmpetrant sal overleveren allen de titulen bescheeden ende documenten de voorschreuven leenen concernerende

Ende de tweede ende derde Gedaeghde sullen thennen coste ten registre van het Leenhof de Sale van Jpre doen casseren d'onterffenisse ende erffenisse t'hennen behoeve voor het selve hof gedaen vande heerelijckheijt van Clercxhove opden 27. October lestleden ende daer van aenden Jmpetrant ter handt stellen Acte in forma

Dat alle andere Vlaendersche goederen geen Leen wesende mitsgaeders allen de Brabantsche goederen soo Leenen censalen allodialen als andere soorten gelijck oock de goederen die bevonden souden mogen worden te liggen buijten Brabant ende Vlaenderen die noch exsteren ende bijde eerste Gedaeghde beseten worden van wat zijde oft vuijt wat hoofde de selve gecomen mogen wesen geene vuijt gesondert ende daer beneffens oock alle de vliegende erfven ende meubelen die d'eerste Gedaeghde tegenwoordigh besit bij ende tusschen de huijsvrouwe des Jmpetrants ende de tweede ende derde Gedaeghde sullen gescheijden ende ghedeijlt worden hoofde ghelijck te weten d'erfgoederen van alsnu ende de vliegende erfven met de meubelen naer de doodt vande eerste Gedaeghde de welcke ten dijen eijnde van allen de voorseyde goederen sal maecken Staet ende Jnventaris

test

Dat den Jmpetrant sal moeten jnnebrengen ende confereren voor het gene hij bij tittel van date van de eerste Gedaeghde ontfanghen heeft jn gelt den valeur vande somme van twee duijsent ende vijf hondert guldens loopende gelt den schellinck gerekent a seven stuijvers den pattacon a sessenvijftigh ende d'andere specien naer advenant

Ende om de tweede ende derde Gedaeghde oock te egaleren over het gene des Jmpetrants huijsvrouwe boven dien genoten heeft in cleederen ende meubelen sal de eerste Gedaeghde alst haer gelieven sal aen jeder der voorschreven tweede ende derde Gedaeghde geven ende vuijtrijcken het eijgenste in natuer ofte valeur

Dat de eerste Gedaeghde vande gemelde Vlaendersche goederen geen leen wesende sal hebben tochter in cas ende voor soo veele de Costuijmen Locael tochte geven aende Lanckxlevende vrouwe opde goederen vanden overleden man

Dat sij eerste Gedaeghde sal hebben geheel tochte op alle de voorschreuven Brabantsche goederen gelijck oock op alle andere die bevonden souden moghen worden gelegen te sijn buijten Brabant ende Vlaenderen niettegenstaende eenige Costuijmen ter contrarien

Ende oft het door haer crachten ofte eenigh ander ongeval gebeurde dat de voorseyde tochte niet bestandt en waere tot subsistentie van de eerste Gedaeghde ende tot vervanck van het gene leght t'haeren Laste dat sij dat mancquement sal mogen vinden vuijt de meubelen t'sij bij vercoopinge ofte belastinghe

Dat om te faciliteren dat den Jmpetrant op het derde deel vande goederen de welcke bij de voorberoepen scheijdinge ende deijlinghe op sijne huijsvrouwe sullen comen te vallen bij lichtinge ter rente becommen de somme van duijsent guldens eens de eerste Gedaeghde ter concurrentie van dijen afstandt doet vande tochte jnt regarde vanden Credirentier die dese

test

penningen aenden Jmpetrant sal comen te schieten vande welcke den Jmpetrant betaelen sal den jnterest ende d'eerste Gedaeghde ontheffen ende jndemneren oft het gebeurde dat bij mancquement van betaelinge vanden jnterest de tochte geevinceert wierde

Dat partijen hinc jnde gesaemen der handt jnstantelijck sullen beginnen devoir te doen ende het selve devoir sonder jnterruptie tot den eijnde toe vervolgen om te doen afweeren d'arresten wegens d'erffgenamen d'heere de Baene gedaen opde voorseyde Leenen ende andere goederen in Vlaenderen gelegen mitsgaeders om de familie te ontlasten van alle proceduren commeren ende schulden gesproten vuijt het sterffhuijs van wijlen Guilielmus van eer Sterre in Sijn leven Deken van het Cathedrael Capittel tot Jpre ofte vuijt andere sterfhuijsen soo tegens de voorseyde erffgenaemen de Baene

d'Erffgenaemen van wijlen d'heeren Carpentier ende vander Stichele het Bisdom, het Seminarie, ende den Armen van Jpre voorseyt d'erffgenaemen van d'heer hendrick Verschuijl woonende tot Maseijck als alle andere bekende ofte onbekende persoonen soo active als passive

Alles ter directie vanden Jmpetrant die buijten rijsende vande Gedaeghde daeghs (sonder van eenen dagh te moghen maecken meer als eene Journee) sal hebben twee derde van sesse guldens ende boven dien twee derde inde voituren ende het res- terende derde sal oock gevonden worden vuijt de penninghen hier onder te reclameren doch ter rekeninge vanden Jmpetrant ende aengaende de substantiele jnstructiue missiven schrifturen Motiven ende ander devoiren desaengaende sullen de Gedaeghde voor hen deel gestaen mits daer vooren t'saemen aenden Jmpetrant betaelende

test

een derde behoudelijck dat hij de meer reste sal mogen recouvreren tot Laste van partije in cas die inde costen gecondemneert wordt

Ende tot vervanck vande becostingen die ten dien eijnde sullen moeten gedaen worden soo ten opsighte van het principael in cas daer eenigh t'sij bij vonnis t'sij bij redelijck accoord compt voor te vallen als ten regarde vande processaelen ofte andere costen sullen de penninghen daertoe noodigh door de voorseyde partijen in desen mogen ter rente gelicht worden op de totaele masse vande voorseyde Brabantsche goe- deren waer van den jnterest betaelt sal worden door de eerste Gedaeghde tochtersse

Dat mits dien allen het gene door de selve eerste Gedaeghde voor desen vande goederen vercocht ende ge- alieneert is oft oock ontfanghen js soo in capitaelen als revenuen sal Stadt grijpen ende sijn effect sorteren sonder daer van aen den Jmpetrant

ofte aende tweede ende derde Gedaeghde iet te moeten vergoeden

Waermede dit tegenwoordigh proces ende het gene door den Jmpetrant begonst voor het geseijdt Leenhof de Sale van Jpre mitsgaeders alle voordere pretensien ende contrepretensien bedachte ofte onbedachte comen te cesseren doodt ende te niet te sijn compensatis expensis

Dat ingevalle eenighe voordere geschillen tusschen partijen in toecomende quamen te gereijsen (des Godt verhoede) de selve voor ons Commissarissen sommiere- lijck ende sonder figure van proces sullen moeten afgehandelt worden versoeckende partijen hier van hinc jnde acte ende condemnatie ende van Damme voor soo veele noodigh Authorisatie ten respecte vande derde Gedaeghde minderjaerigh sijnde tot het sluijten ende solemniseren van desen Accoorde

Thoff autoriseert de derde Gedaeghde ten eijnde alhier

test

versocht

ende dijenvolgens accordeert aen partijen hinc Jnde de versochte Acte ende Condemnatie

Eodem Comparuit Jonckvrouwe Dorothea Gerardi huijsvrouwe des Jmpetrants de welcke na Lecture vanden bovenstaenden Accorde haer gedaen door mij eerste Commissaris verclaert heeft t'selve in alle sijne puncten ende Clausulen t'aggreeren voor goet ende van weerde te houden ende was onderteeckent Wijn.

8. folia