Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-821*

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-06-1711

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "op den sesden deser Loopende maendt" (06/06/1711); "op den 27.en octobre lestleden" (27/10/1710); "op den eenentwintighsten der selve maendt" (21/10/1710).

Type: Verzoek door Albertina en Maria Gertrudis Gerardi tot cassatie van een akte die hen in het bezit stelde van de heerlijkheid van Klerkshove, ingevolge een akkoord met Guillielmus Henrion, echtgenoot van hun oudere zus

Beschrijving: Georgio de Coninck, openbaar notaris te Leuven op gezag van de Raad van Brabant, verklaart dat de jonkvrouwen Albertina en Maria Gertrudis Gerardi voor hem verschenen, om te voldoen aan het juridische akkoord tussen hen en hun moeder (gedaagden), en meester Guillielmus Henrion, advocaat van de Raad van Brabant en echtgenoot van jonkvrouw Dorothea Gerardi, oudste zus van de genoemde jonkvrouwen (eisers), dat tot stand gekomen was voor commissarissen van diezelfde Raad. Zij verklaren dat zij heer Jan Baptiste Ghesquiere, notaris en procureur te Ieper, volmacht geven om in hun naam voor de Zaal van Ieper het document te laten casseren, waardoor ze in het bezit kwamen van de heerlijkheid van Klerkshove (van 27/10/1710). Ook wensen zij dat van deze cassatie een akte opgesteld wordt, die dan aan de eisers overgedragen zal worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

op heden desen dertighsten juny xvij.C ende elff Compareerde voor my georgio de Coninck als openbaer notaris by den souvereijnen Raede van Brabant gheadmitteert tot Loven residerende ende inde presentie vande ghetuijghen hier onder te noemen de jonffrouwen albertina ende maria gertrudis gerardi de welcke om te voldoen aen het judiciel accordt tusschen hen beneffens henne vrouwe moedere als ghedaeghde ende heer ende meestere guillielmus henrion advocaet vanden voorenghenoempden Raede

Gedeelte van

test

als man ende momboir van Jonffrouwe Dorothea gerardi oudste sustere vande voorschreven Comparanten jmpetrant aenghegaen voor den heere Raedt wijnants ende den heere Secretaris Christijn Commissarissen vanden Selven Raede op den sesden deser Loopende maendt verclaeren onweder- roepelyck te Constitueren ende te volmachtighen Sieur Jan baptiste ghesquiere notaris ende procureur tot jpre residerende om in hennen Comparanten naeme ten registre van het leenhof der zaele van jpre te doen casseren d'onterfvenisse ende erfvenisse thennen behoefve ghedaen vande heerelyckheijt van Clercxhove op den 27.en octobre lestleden by de entremise van Michiel pijpe hennen alsdo[...?] ghemachtichden by procuratie verleden voor mij ondergheschreven notaris op den eenentwintighsten der selve maendt ende vande ghemelde

cassatie te doen maecken acte in forma om alvolghens aenden jmpetrant ter handt ghestelt te worden op den voet van het gheseijt accordt actum tot loven date alsboven ter presentie van gilis van Kelecum ende guilliam vander hoecht ghetuyghen tot desen aensocht sijnde d'originele minute deser becleedt met synen behoorlycken seghel by de voorseyde jonffrouwen Comparanten beneffens my notario onderteeckent onderstont quod attestor onderteeckent G. de Coninck notaris