Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-821

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-07-1711

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen (in marginale notitie): "bamesse 1713, 1714-1715 ende 1716" (01/10/1713, 01/10/1714, 01/10/1715, 01/10/1716).

Type: Cassatie door de Zaal van Ieper van een akte betreffende de toewijzing van de heerlijkheid van Klerkshove aan Albertina en Maria Gertrudis Gerardi (zie BRU-AGSB-Z-821*)

Beschrijving: De luitenant-baljuw en leenmannen van de Zaal van Ieper verklaren dat Jean Baptiste Ghesquiere voor hen verscheen, en hen een procuratiebrief voorlegde [zie BRU-AGSB-Z-821*], die gevolgd werd door een verklaring van het stadsbestuur van Leuven [zie BRU-AGSB-Z-821**]. Ingaand op het verzoek vermeld in de procuratiebrief, stemmen zij in met de cassatie van de daarin vermelde akte.

Opmerking: De eigennaam en de data in de marginale notitie, worden ook in deze record opgenomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Actum en la Cour feodale de sa Majesté la sale d'jpre faite par Sieur jean wemaere Lieutenant Bailly Sieur pierre Jean wemaere et joseph pierre fervaecke hommes de fief deservans le 17. juillet 1711

Comparut Sieur jean baptiste ghesquiere lequel a exhibé le Contract et procuration jnserré dont la teneur s'ensuit op heden desen dertighsten juny xvij.C ende elff Compareerde voor my georgio de Coninck als openbaer notaris by den souvereijnen Raede van Brabant gheadmitteert tot Loven residerende ende inde presentie vande ghetuijghen hier onder te noemen de jonffrouwen albertina ende maria gertrudis gerardi de welcke om te voldoen aen het judiciel accordt tusschen hen beneffens henne vrouwe moedere als ghedaeghde ende heer ende meestere guillielmus henrion advocaet vanden voorenghenoempden Raede

test

als man ende momboir van Jonffrouwe Dorothea gerardi oudste sustere vande voorschreven Comparanten jmpetrant aenghegaen voor den heere Raedt wijnants ende den heere Secretaris Christijn Commissarissen vanden Selven Raede op den sesden deser Loopende maendt verclaeren onweder- roepelyck te Constitueren ende te volmachtighen Sieur Jan baptiste ghesquiere notaris ende procureur tot jpre residerende om in hennen Comparanten naeme ten registre van het leenhof der zaele van jpre te doen casseren d'onterfvenisse ende erfvenisse thennen behoefve ghedaen vande heerelyckheijt van Clercxhove op den 27.en octobre lestleden by de entremise van Michiel pijpe hennen alsdo[...?] ghemachtichden by procuratie verleden voor mij ondergheschreven notaris op den eenentwintighsten der selve maendt ende vande ghemelde

cassatie te doen maecken acte in forma om alvolghens aenden jmpetrant ter handt ghestelt te worden op den voet van het gheseijt accordt actum tot loven date alsboven ter presentie van gilis van Kelecum ende guilliam vander hoecht ghetuyghen tot desen aensocht sijnde d'originele minute deser becleedt met synen behoorlycken seghel by de voorseyde jonffrouwen Comparanten beneffens my notario onderteeckent onderstont quod attestor onderteeckent G. de Coninck notaris

Nous Bourgmaitres Eschevins et Conseil de la Ville de Louvain certifions par cette que maitre george de Coninck lequel a passé et signé la presente acte de procure est notaire publicq admis au Souverain Conseil de Brabant aux actes duquel on y attribue pleine foy et Croyance tant en jugement qu'au de hors en foy

test

de quoy a vous la presente fait signer par vn de nos secretaires et ij mettre le Cachet de Cette ville a louvain ce 4.e juillet 1711 Signé p. Keyaert et scellé

En consequence de tout ce que dessus ledit Comparant au nom de ses mandans a rejteré et recommi pardeuant nous le Contenu du susdit Contract suivant ce nous Bailly et hommes de fief susdits avons cassé et annullé ladheritance ij mentionné fait jour mois et an que dessus Signes jean wemaere p.J. wemaere et fervaecke

[opgeleydt de rente]

[H[?]anuio gesquire]

[solvit ouer dese Copie [...] stuijvers]

[Jan rosé heeft betaelt de verschenen[?] bamesse 1713, 1714-1715 ende 1716 bedrage 476 lb betalynge van stroo - 172 lb Afgetrocken de refectie van Stroo 172 moet valideren an [...] gesquire noch - 304