Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-822

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1711

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan de baljuw van Zonnebeke voor het verheffen van door de abt gehouden lenen voor het leenhof van Waasten, en andere leenhoven

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt van Zonnebeke, heer van Zonnebeke, Bourgogne, Zonnegem, Mispelare etcetera, geeft Alexander Lagae, baljuw van Zonnebeke, volmacht om in zijn naam de door de abt gehouden lenen te gaan verheffen voor het leenhof van Waasten, of voor andere leenhoven.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

wij Patricius Holvoet Abt ende heere van Zonnebeke Bourgoignen Sonnegem Mespelaere etc[etera] auctoriseren denomeren ende constitueren soo wij doen bij desen Alexander Lagae onsen Bailliu van Zonnebeke om vyt onsen naeme te Compareren voor [...] ende mannen van Leene vanden burcht van waestene ende voor andere leenhoven daer het noodigh sal wesen ende aldaer te verheffen onse Leenen ende volcommen al tgonne in ghelijcke occasien noodigh sal wesen generaelijck ende speciaelijck te doene dat wij in persoone souden moeten doen ofte volcommen houdende voor goet vast ende van weirden al tgonne dat door den voorseyden ghemachtighden sal ghedaen worden onder Clausule van verbant naer style actum in onse Abdye den 25 [novem]bre 1711

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke

BRU-AGSB-Z-822

aucthorisatie om leenen te verheffen 1711