Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-824

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-08-1711

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan Acquilinus Cromelinck om alle - voornamelijk financieel-economische - daden te stellen die de abdij ten goede zouden kunnen komen

Beschrijving: Patricius Holleuoet, abt en heer van Zonnebeke, geeft Acquilinus Cromelinck, religieus van de abdij, alsook ontvanger en dispensier, volmacht om in naam van de abt lenen van de abdij te gaan verheffen, en rapporten en denombrementen in te dienen; om aangegane processen voort te zetten, en om nieuwe processen in te stellen; om procureurs 'ad lites' aan te stellen; en algemeen om alles te doen wat het economische en financiƫle aspect van de abdij betreft, waarvan hij denkt dat het de abdij ten goede zal komen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij patricius holleuoet Abt ende heere van sonnebeke etcetera verclaeren te stellen ende te constitueren heere acquilinus Cromelinck religieus vande seluen Abdie mitsgaders onsen ontfangher ende dispensier om vuijt onser naeme te verheffen de Leenen de selue Abdie toebehoorende rapporten ende denombrementen ouer te gheuen voorts om te veruolghen alle processen Inghestelt d'arrementen vande saecken te aenveerden die te Jnstrueren tot den diffinitiue te appelleren Ofte te transigieren nieuwe causen Jn te stellen daer ende soo hij sal gheradich vijnden voor t'proffit van onse abdije procureurs adlites te substitueren bouendien om alles voorder te doene d'economie angaende ende d'affairens van onse Abdie ghelijck wij selue in persoone sijnde souden connen ofte moghen doen met agreatie van t'gonne alreede ghedaen ende tgonne hij doen sal onder belofte ende op het verbant als naer rechte Jn teecken der waerheijt hebben wij dese gheteeckent ende gheseghelt met onsen ordinairen zeghel in Zonnebeke desen 28 augustij xv[i]j elfue

Patricius Holuoet Abt ende heere van Zonnebeke

test

procuratie