Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-825

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-08-1711

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan Pauwels Beyts om renten van de abdij te Brugge, in het Brugse Vrije en omstreken te innen

Beschrijving: Patricius, abt en heer van Zonnebeke, geeft volmacht aan heer Pauwels Beyts, procureur te Brugge, om alle achterstallige boterrenten van de abdij in het Brugse Vrije en omstreken, te innen, alsook een rente van 6 ponden 5 schellingen parisis per jaar, ten laste van de graaf van Vlaanderen, die ontvangen wordt te Brugge.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Wij Patricius Abt ende heere van Zonnebeke Constitueren midts desen ende gheven volle macht ende procuratie aen Sieur Pauwels Beyts procureur binnen de stadt van brugghe omme te ontfanghen al sulcke verloopen ende achterstellen van boter rentgens als d'abdie voorseyt heeft binnen tvrije van brugghe ende daer ontrent midtsghaders van een rentgen van ses ponden vyf schele parisis s'iaers vallende t'elcken palmen sondagh tot Lasten vanden gheduchten heere grave van vlanderen op sijne groote briefven synde eenen ontfanck met de spijckere renten tot brugghe danof acquit te verleenen de welke wij beloven te houden voor goet ende van weerden op het verbant als naer rechte ghedaen tot Sonnebeke den xxxj ougst xvij elfve ende verleent onder onsen ordinairen seghel

Patricius Abt ende heere van Zonnebeke