Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-828****

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het afschrift door notaris Godtschalck is niet gedateerd.

Type: Authentiek afschrift door F. Godtschalck van BRU-AGSB-Z-828***

Beschrijving: F. Godtschalck verklaart dat hij de kopie van BRU-AGSB-Z-828*** in de griffie van Ieper ondertekende en zegelde.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-828 bevat BRU-AGSB-Z-828* (dat zelf BRU-AGSB-Z-828** bevat) en BRU-AGSB-Z-828**** (dat zelf BRU-AGSB-Z-828*** bevat); BRU-AGSB-Z-828***** werd na BRU-AGSB-Z-828 geschreven; BRU-AGSB-Z-828****** staat in de marge van BRU-AGSB-Z-828.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Wy Borghemeesteren Schepenen ende Raedt der Stadt Brussele Certifieren ende attesteren bij desen dat Meestere Jean quaresme gepasseert ende gheteeckent hebbende de bouengheschreuen acte is wettigh notaris wiens gheschriften alsoo by

Gedeelte van

test

hem onderteeckent men Gheeft volcommen gheloof inden rechte ende daer buytten ende des toirconden hebben wy het ghemein Cachet deser voorseyde stadt hier op doen drucken ende door onsen secretaris doen onderteeckenen den achthiensten april seuenthien hondert elfue ende was onderteeckent j. vanden Dycke ende Ghezegelt Jn Kennisse der waerheydt hebbe jck dese gheteeckent ende ghezegelt met den zegel ordinaire ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die ghepasseert syn binnen t'voornomde Brussele daete als bouen toorconden ita est ende was onderteeckent f. godtschalck ende ghezegeld achter volgende welcken uyt Crachte ende inden naeme als vooren heeft den voornomden Comparant alle t'gonne voorschreuen voor ons andermal herkent dien volgende

hebben wij baillieu ende mannen van Leene voornomt de voorseyde heerelichede ghewesen in Laste tot versekerthede vande rente in Capitael inde vercoopen by forme van staenden seker breeder by het voorenstaende Contract vermelt alles ter acceptatie van Jan Baptiste de Beuf ouer den voorseyden Jan Baptiste Ghesquiere Jn Kennisse der waerheydt hebben wij bailliu ende mannen van Leene voornomt dese ghedaen expedieren onder het hanteecken van onsen Greffier ende Ghezegelt met jdere Cachet t'Jpre desen seuensten nouembre een duyst seuen hondert elfue toorconden

[...] de Carpentier [doorstreept] 1711