Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-828**

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-04-1711

Type: Verkoop van een rente door Guilliamus Henrion en Dorothea Gerardi aan Jan Baptiste Gekiere, met hypotheek op de heerlijkheid van Klerkshove

Beschrijving: Joannes Quaresme, openbaar notaris te Brussel, verklaart dat meester Guilliamus Henrion, advocaat van de Raad van Brabant en wonend te Brussel voor hem verscheen, evenals jonkvrouw Dorothea Gerardi, diens echtgenote en vrouwe van Klerkshove. Deze personen verklaarden dat zij van meester Jan Baptiste Gekiere, notaris en procureur te Ieper, door middel van een wisselbrief de som van 160 gulden Brabants geld ontvingen, in ruil voor een rente van 10 gulden per jaar, losbaar tegen de penning 16, onmiddellijk ingaand, en lopend tot de rente gelost zal worden. Als garantie verhypothekeren zij de heerlijkheid van Klerkshove, die gehouden wordt van de Zaal van Ieper [+ beschrijving van de heerlijkheid] [+ bijkomende voorwaarden]. Jan Swynnens wordt aangesteld als procureur om de nodige rechtshandelingen te stellen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-828 bevat BRU-AGSB-Z-828* (dat zelf BRU-AGSB-Z-828** bevat) en BRU-AGSB-Z-828**** (dat zelf BRU-AGSB-Z-828*** bevat); BRU-AGSB-Z-828***** werd na BRU-AGSB-Z-828 geschreven; BRU-AGSB-Z-828****** staat in de marge van BRU-AGSB-Z-828.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

op heden desen achthienden april seuen thien hondert elfue syn voor my Joannes quaresme openbaer nottaris by den Souuerainen raede van brabant gheadmitteert

tot Brussele residerende ende inde presentie vande ghetuyghen naer ghenoempt ghecompareert in propren persoonen heer ende meestere guilliamus henrion aduocaet vanden voorseyden raede jnsgelicx woonende binnen de gemelde Stadt Brussele ende jonffrauwe dorothea gerardi syne huysvrauwe vrauwe van Clercxhoue ten affecte naerschreuen vanden voornomden haeren man t'haeren dancke behoorelyck gheauthoriseert welcke comparanten verclaeren ende bekennen van meestere Jan Baptiste gekiere notaris ende procureur woonende binnen de Stede van Jpre door den wegh van wijsselbrief wel deughdelicq ende reelyck ontfanghen te hebben de Somme van hondert

test

en t'sestigh guldens brabants wisselgelt den pattaren gerekent jeghens achtenveertigh stuyuers den ducaton jegens drie guldens ende het pistool teghens negen guldens ende d'ander specien naer aduenante dienende deser daer ouer voor volle absoluijtte quittantie ter saecke van welcke Somme de Comparanten verkennen eene rente van thien guldens by jaere Losbaer den pennynck sesthiene jnnegaende op hedent daete deser ende soo voorts totten oplech verbindende daer voore heure persoonen ende goederen present ende toecommende met de gene van hunne hoirs solidairelyck ende sonder splyttinghe ende hebben specialycken by desen verbonden ende gheaffecteert by forme van Staenden seker voor drye ofte ses jaeren volgende de placaeten tot Jpre die naer t'expireren vanden seluen tijdt sal sorteren voor formele hypoteque de voorseyde heerelicheydt van Clercx houe [...] houden vande Zaele van Jpre de behuysde beplant ende bewaelde hofstede mette opgaende fruytboomen mitsgaders alle andere Catheilen daer op staende ende medegaende inde prochie van Langemarcq zuyt van poelcappelle groot vyfthien gemeten een Lynne onder boomgaerd meersch ende zeijlandt ende daertoe noch

test

ontrent een gemet twee Lynnen erfue bij t'voornomde Leen ende soo tot al te saemen ghebruyckt is by Jan rous├ę aboutterende in t'gheheele van oosten d'hoirs d'heer fran[ciscu]s de zomer west d'hoirs Jan vanden Broucke ende noort eene beke dit al met t'gene provenier[...] sal soo van thiende ofte anderen pennijnck als van relieuen vanden achter Leenen ghehouden van t'voorseyde Leen ende heerelichede van Clercx houe die aende voorseyde tweede Comparante is ghesuccedeert by de doode van P[iete]r guilliam francis gerardi haeren broeder wesende suyuer ende onbelast omme by faute van

betaelynghe vande Jaerelycksche verloopen t'ghebreck van dies daerop te verhaelen by subhastatie ende vercoopynghe ter decrete mits doende eene publicatie tot Langhemarcq ende eene Jnsinuatie aenden debiteur veerthien daeghen te vooren sonder eenighe andere formaliteyten te moeten obserueren niet jeghenstaende eenighe Costuymen ofte rechten ter contrarien daer aen ende alle andere exceptien de Comparanten verclaerende te renunchierende by desen die ten voorderen gegeuen assignatie met Cessie van actie van de Jaerelicxsche verloopen te ontfanghen vanden voorseyden moderne ghebruycker ende toecommende

Gedeelte van

test

oft vuyt de Casuelen vanden gemelden heerelicheden ende leen ten surpluse de comparanten verclaeren onder eedt ten passeren deser gedaen dat sij gheene andere bequaemere allodiale goederen en hebben om hun alsnu te behelpen gheuende voorts procuratie aen jan swynnens om voor jugen Com[...]ent te herkennen den gheheelen jnhoudt deser ende Laeten wijsen in Laste t'voorseyde Leen heerelicheydt ende erfue met alle de Catheilen daerop staende ten effecte voorseyt mitsgaders om te reitereren den voornomden eedt in s'compa- ranten zielen ende heeft den voorseyden nottaris alleen [...] voor ende jnden naemen vanden

bouen ghenoempt den meester jan baptiste gekiere gheaccepteert aldus gedaen binnen brussele ten daeghe voorseyt ter presentie van Sieur nicolaijs josephus quaresme ende Jacobus De baeser als ghetuyghen et prestinerunt juramentum jnforma synde de minute deser gheschreuen op eenen zegel [...] drie stuyuers ende vande voorseijde Comparant beneffens wij nottaris onderteeckent ende waer onderteeckent quod attestor j. quaresme nottaris onderteeckent f. godtschalck