Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-828

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-11-1711

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1711".

Type: Bevestiging door de Zaal van Ieper van de voorwaarden van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-828**, met name de hypotheek op de heerlijkheid van Klerkshove

Beschrijving: De baljuw en leenmannen van de Zaal van Ieper verklaren dat Jan Swynnens voor hen verscheen, en bewees dat hij aangesteld was als procurator betreffende de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-828**. De baljuw en leenmannen bevestigen dat de heerlijkheid van Klerkshove zal dienen als onderpand voor de genoemde rente.

Opmerking: Het stuk werd gecasseerd. // Het stuk was gezegeld: enkel de zegelstaarten zijn nog aanwezig. // BRU-AGSB-Z-828 bevat BRU-AGSB-Z-828* (dat zelf BRU-AGSB-Z-828** bevat) en BRU-AGSB-Z-828**** (dat zelf BRU-AGSB-Z-828*** bevat); BRU-AGSB-Z-828***** werd na BRU-AGSB-Z-828 geschreven; BRU-AGSB-Z-828****** staat in de marge van BRU-AGSB-Z-828.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Wij Joncker francois wynckelman heere van walhoue etcetera Bailliu ende wettelycken maenheere Joncker glaude Louis de Grillet heere van triolis etcetera d'heer ende meestere pieter francois de Carpentier sieurs Jan wemaere albert de beuf ende Joseph pieter feruaecke erfachtighe ende bedienende mannen van Leene van syne Majesteijt sijn hof de zale van Jpre doen te weten dat voor ons Commen ende ghecompareert is in persoone Jan swynnens den welcken ouer Leyde de procuratie ende verkentenisse van rente waer van den jnhouden van worde te worde volght alle de Gonne Die dese presente Letteren sullen sien francois godtschalck tabellionnaris hereditaire ghestelt bij den Conynck

test

binnen der Stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoyeren zeghelen met Den zegel van syne majesteyt ende teeckenen alle contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die gemaeckt ende gepasseert worden voor notaris binnen der Stede Casselrie ende dependentie van jpre salut doen te weten Dat ter tabellion- nnage t'Jpre is rustende den Contracte hier naer volghende van worde te worde op heden desen achthienden april seuen thien hondert elfue syn voor my Joannes quaresme openbaer nottaris by den Souuerainen raede van brabant gheadmitteert

tot Brussele residerende ende inde presentie vande ghetuyghen naer ghenoempt ghecompareert in propren persoonen heer ende meestere guilliamus henrion aduocaet vanden voorseyden raede jnsgelicx woonende binnen de gemelde Stadt Brussele ende jonffrauwe dorothea gerardi syne huysvrauwe vrauwe van Clercxhoue ten affecte naerschreuen vanden voornomden haeren man t'haeren dancke behoorelyck gheauthoriseert welcke comparanten verclaeren ende bekennen van meestere Jan Baptiste gekiere notaris ende procureur woonende binnen de Stede van Jpre door den wegh van wijsselbrief wel deughdelicq ende reelyck ontfanghen te hebben de Somme van hondert

test

en t'sestigh guldens brabants wisselgelt den pattaren gerekent jeghens achtenveertigh stuyuers den ducaton jegens drie guldens ende het pistool teghens negen guldens ende d'ander specien naer aduenante dienende deser daer ouer voor volle absoluijtte quittantie ter saecke van welcke Somme de Comparanten verkennen eene rente van thien guldens by jaere Losbaer den pennynck sesthiene jnnegaende op hedent daete deser ende soo voorts totten oplech verbindende daer voore heure persoonen ende goederen present ende toecommende met de gene van hunne hoirs solidairelyck ende sonder splyttinghe ende hebben specialycken by desen verbonden ende gheaffecteert by forme van Staenden seker voor drye ofte ses jaeren volgende de placaeten tot Jpre die naer t'expireren vanden seluen tijdt sal sorteren voor formele hypoteque de voorseyde heerelicheydt van Clercx houe [...] houden vande Zaele van Jpre de behuysde beplant ende bewaelde hofstede mette opgaende fruytboomen mitsgaders alle andere Catheilen daer op staende ende medegaende inde prochie van Langemarcq zuyt van poelcappelle groot vyfthien gemeten een Lynne onder boomgaerd meersch ende zeijlandt ende daertoe noch

test

ontrent een gemet twee Lynnen erfue bij t'voornomde Leen ende soo tot al te saemen ghebruyckt is by Jan rous├ę aboutterende in t'gheheele van oosten d'hoirs d'heer fran[ciscu]s de zomer west d'hoirs Jan vanden Broucke ende noort eene beke dit al met t'gene provenier[...] sal soo van thiende ofte anderen pennijnck als van relieuen vanden achter Leenen ghehouden van t'voorseyde Leen ende heerelichede van Clercx houe die aende voorseyde tweede Comparante is ghesuccedeert by de doode van P[iete]r guilliam francis gerardi haeren broeder wesende suyuer ende onbelast omme by faute van

betaelynghe vande Jaerelycksche verloopen t'ghebreck van dies daerop te verhaelen by subhastatie ende vercoopynghe ter decrete mits doende eene publicatie tot Langhemarcq ende eene Jnsinuatie aenden debiteur veerthien daeghen te vooren sonder eenighe andere formaliteyten te moeten obserueren niet jeghenstaende eenighe Costuymen ofte rechten ter contrarien daer aen ende alle andere exceptien de Comparanten verclaerende te renunchierende by desen die ten voorderen gegeuen assignatie met Cessie van actie van de Jaerelicxsche verloopen te ontfanghen vanden voorseyden moderne ghebruycker ende toecommende

test

oft vuyt de Casuelen vanden gemelden heerelicheden ende leen ten surpluse de comparanten verclaeren onder eedt ten passeren deser gedaen dat sij gheene andere bequaemere allodiale goederen en hebben om hun alsnu te behelpen gheuende voorts procuratie aen jan swynnens om voor jugen Com[...]ent te herkennen den gheheelen jnhoudt deser ende Laeten wijsen in Laste t'voorseyde Leen heerelicheydt ende erfue met alle de Catheilen daerop staende ten effecte voorseyt mitsgaders om te reitereren den voornomden eedt in s'compa- ranten zielen ende heeft den voorseyden nottaris alleen [...] voor ende jnden naemen vanden

bouen ghenoempt den meester jan baptiste gekiere gheaccepteert aldus gedaen binnen brussele ten daeghe voorseyt ter presentie van Sieur nicolaijs josephus quaresme ende Jacobus De baeser als ghetuyghen et prestinerunt juramentum jnforma synde de minute deser gheschreuen op eenen zegel [...] drie stuyuers ende vande voorseijde Comparant beneffens wij nottaris onderteeckent ende waer onderteeckent quod attestor j. quaresme nottaris onderteeckent f. godtschalck Wy Borghemeesteren Schepenen ende Raedt der Stadt Brussele Certifieren ende attesteren bij desen dat Meestere Jean quaresme gepasseert ende gheteeckent hebbende de bouengheschreuen acte is wettigh notaris wiens gheschriften alsoo by

Gedeelte van

test

hem onderteeckent men Gheeft volcommen gheloof inden rechte ende daer buytten ende des toirconden hebben wy het ghemein Cachet deser voorseyde stadt hier op doen drucken ende door onsen secretaris doen onderteeckenen den achthiensten april seuenthien hondert elfue ende was onderteeckent j. vanden Dycke ende Ghezegelt Jn Kennisse der waerheydt hebbe jck dese gheteeckent ende ghezegelt met den zegel ordinaire ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die ghepasseert syn binnen t'voornomde Brussele daete als bouen toorconden ita est ende was onderteeckent f. godtschalck ende ghezegeld achter volgende welcken uyt Crachte ende inden naeme als vooren heeft den voornomden Comparant alle t'gonne voorschreuen voor ons andermal herkent dien volgende

hebben wij baillieu ende mannen van Leene voornomt de voorseyde heerelichede ghewesen in Laste tot versekerthede vande rente in Capitael inde vercoopen by forme van staenden seker breeder by het voorenstaende Contract vermelt alles ter acceptatie van Jan Baptiste de Beuf ouer den voorseyden Jan Baptiste Ghesquiere Jn Kennisse der waerheydt hebben wij bailliu ende mannen van Leene voornomt dese ghedaen expedieren onder het hanteecken van onsen Greffier ende Ghezegelt met jdere Cachet t'Jpre desen seuensten nouembre een duyst seuen hondert elfue toorconden

[...] de Carpentier [doorstreept] 1711