Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-829

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1711

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan de baljuw van Zonnebeke voor het verheffen van door de abt gehouden lenen voor het leenhof van Waasten, en andere leenhoven

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt van Zonnebeke, heer van Zonnebeke, Bourgogne, Zonnegem, Mispelare etcetera, geeft Alexander Laga, baljuw van Zonnebeke, volmacht om in zijn naam de door de abt gehouden lenen te gaan verheffen voor het leenhof van Waasten, of voor andere leenhoven.

Tekst

test
[voorkant]

Wij Patricius Holvoet Abt ende heere van Zonnebeke Bourgoignen Sonneghem Mispelaere etc[eter]a Auctorizeren ende constitueren soo wij doen bij desen Alexander Laga onsen Bailliu van Zonnebeke omme uijt onsen naeme te Compareren voor [niet ingevuld] [niet ingevuld] ende mannen van leene vanden Burcht van waestene ende voor andere Leen hoven daer het noodigh sal wesen ende aldaer te verheffen onse Leenen ende volcommen al t'gonne in ghelijcke occasien noodigh sal wesen generael[ick] ende speciael[ick] te doene dat wij in persoone souden moeten doen ofte volcommen houdende voor goet vast ende van weirden al t'gonne dat door den voorseijden ghemachtighden sal ghedaen worden onder clausule van verbant naer stijle actum in onse Abdie desen 25. [nouem]bre 1711

Patricius Holvoet Abt ende heere van Zonnebeke