Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-833

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-02-1712

Type: Testament van Marij Le Febvre (met o.a. stichting van 3 jaargetijden bij de dis van Zonnebeke)

Beschrijving: Testament van Marij Le Febvre, ongehuwd: zij wenst begraven te worden in de voorkerk te Zonnebeke, bij het altaar van OLV, met een grote uitvaart (met delingen), ze schenkt een ornament voor dit altaar (naar keuze van de pastoor); de rest van haar kledij, meubelen en linnengoed moet verkocht worden, en met het geld moeten missen gedaan worden. De dis van Zonnebeke krijgt een rente van 50 ponden groten Vlaamse munt, ten laste van de parochie, die jaarlijks 30 ponden parisis zal opbrengen; in ruil hiervoor moet de dis jaarlijks 3 plechtige jaargetijden laten doen voor haar zielenheil en dat van haar ouders [+ bijkomende bepalingen]. Wat overblijft na deze schenkingen en stichtingen, moet verdeeld worden onder haar erfgenamen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jn den naeme des heeren, amen. bij desen teghenwoordighen openbaeren instrumente sij kennelijck een ieghelijck dat op heden desen eenen twintighsten februarii van den iaere seventhien hondert twaelfue voor mij onderschreuen als pastor der prochie van Zonnebeke ende in de presentie van de ghetuijghen hier onder ghenoemt ten effecte deser expresselijck versocht ghecompareert is in persoone de eersaeme marij Le febvre Jonghe dochter bij competente oude van iaeren haer selfs sijnde ghelijck mij pastor ende ghetuijghen is kennelijck welcke comparante noch wel ende ghesondt sijnde, hebbende haere volle verstandt memorie ende sinnen soo ons pastor ende ghetuijghen oock ghenoeghsaem is blijckende overdenckende de broosheijt des menschelijck leuen datter niet seekerder en is als de doot ende niet onseekerder als d'heure des doots heeft om veele redenen haer moverende ende naementlijck om naer haer doot te voorsiene voor haere siele gheestelijcke behulpsaemheijt gheradigh ghevonden te maecken ende te ordoneren ghelijck sij is doende midts desen, dit haer testament ende uijttersten wille in de forme ende maniere als volght alvooren beveelt sij testatrice haere siele inde ghenadigheijt van den almoghende godt onder de voorspraeke van de alder heijlighste maeghet Maria de moeder godts haere patronesse ende van alle godts lieue heijlighen ende haer lichaem de ghewijde aerde declareerende haeren uijttersten wille te wesen dat het selue begraven

test

sal worden in de voorkercke van de prochie van zonnebeke ontrent den autaer van onse lieue vrauwe met een groot uijtvaert versouckende dat aen de aermelijden der selue prochie die present sullen wesen in het selue ghedeelt sal worden een rasiere coorne verandert in broot ende aen de vrienden ende die haer lichaem sullen convoijeren naer de kercke ende teghenwoordigh sullen sijn in den dienst der voorseijde haere uijtvaerde een thonne grootbier met een eerelijck tractament naer discretie van den heer pastor van aldaer welcke oncosten sullen ghenomen worden vooren uijt van de ghereede pennijnghen ofte goederen die naer haer overlijden bevonden sullen worden bouen de sommen hier naervolghende voorder versouckt ende declareert oock haeren uijttersten wille te wesen dat van haere cleederen die naer haer overlijden sullen ghevonden worden gegheuen sal sijn aen den autaer van onse vrauwe der selue kercke alvooren haeren besten rock beste lijffeken ofte capote beste sijde schorte beste sijde faillie ende haeren gouden rijnck ende in ghereeden gelde eens weghdraghens de somme van sesthien ponden groote vlams om daer mede te coopen voor den seluen autaere corts naer haer overlijden een ornament het gonne den heer pastor sal oordeelen aldermeest nootsaeckelijck te wesen: welcke pennijnghen sullen ghenomen worden vooren uijt ende voor al van haer aghterghelaeten gelde ende goederen Wat aengaet de andere cleederen Lijnwaet meubelen hoedanigh dat sij souden moghen wesen gheene ghesondert bouen die hier vooren ghementioneert sijn die naer haer doodt sullen ghevonden worden versouckt sij ende ordineert dat die al te saemen sullen vercoght worden ten hooghste prijse ende het gelt dannof commende sal gegeuen worden in de handen van de heer pastor noch meer gheseijt omme missen daer mede te doen celebreren

tot Lavenisse van haere siele soo veele als het gelt daer uijt spruijttende sal uijtbringen assignerende voor stipendium eenen schellijnck ofte ses stuijvers voor ijder misse bouen dies declareert sij haeren uijttersten wille te sijne dat aen ende ten profijtte van den disch van Zonnebeke sal gegeuen worden een rente ofte obligatie van viftigh ponden groote vlams capitael ten Laste van de prochie van Zonnebeke, renderende iaerelijckx dertigh ponden parisis in advenante van den pennijnck twintigh haer competerende bij coope van de actie van dies van de hoirs cathalijne renier welcke rente sij is ghevende aen en voorseijden disch met obligatie ende conditie dat den seluen disch iaerelijckx sal doen celebreren drie solemneele jaerghetijden van drie singhende missen door den heer pastor voor haere siele lavenisse ende van haere houders het eerste te singhen een iaer naer haer overlijden op den dagh van haer overlijden het tweede in de weke van beloeken paesschen ende het derde binnen de octave van alder sielen dagh daer naer ende soo voorts van iaere te iaere voor altijdt ende inder eeuwigheijt toelegghende aen den heer pastor ouer sijnen dienst van ijder misse twee ponden parisis voor stipendium ende den coster ouer het Luijden ende het assisteren in de selue diensten als coster een pond parisis van ijder misse declarerende voorder waer het saecken dat die rente van de prochie wierde opgheleijt dat de pennijnghen van dies wederom sullen uijtghegheven woorden ofte andere seker grondt ghecoght worden om voor altijdt aen dit last te volcommen ende op dat dese donatie haeren vollen effect soude hebben declareert sij dat dese rente als oock de cleederen hier vooren ghementioneert ghecoght sijn

test

met de pennijnghen die sij bij de gratie godts heeft gheconquesteert door haeren seuren arbeijt ende continuele diensten midtsgaders oock die sesthien ponden groote vlams gegeuen aen den autaer van onse Lieue vrauwe hier vooren ghemelt versouckende dat die in hun gheheele ende voor al bouen alle andere oncosten hier vooren gheseijt sullen ghebruijckt worden tot haere geestelijcke behulpsaemheijt op de maniere ende ten effecte hier vooren gheenarreert sonder exceptie van al die de welcke daer op souden connen pretenderen eenigh recht soo bij successie als andersins wat aengaen het surplus van haere goederen ofte gelde die bouen dies naer haer overlijden sullen bevonden worden naer daer af betaelt hebbende de oncosten van het uijtvaert met sijn appendentien Laet sij aen haere apparente hoirs om een ijder daer van te deelen naer proportie volghens de wetten ende costumen deser Lande recommanderende dat sij haere siele particulierelijck souden indachtigh sijn naementlijck op de daeghen van haere drie iaerghetijden begeerende voorder dat dit haer testament ofte uijttersten wille promptelijck sal achtervolght worden ende sijnen volcommen effect sorteren t'sij bij forme van testamente, codicille, donatie causa mortis, ofte andersins soo t'best can ende magh, niet teghenstaende eenighe costumen ofte Landts rechten ter contrarie aen de welcke sij voor soo veele in haer is derogeert soo sij doet bij desen stellende voor executeur van desen haere testamente oft uijttersten wille den heer franciscus borreman pastor der voorghemelde prochie van Zonnebeke ofte sijne successeurs aldus ghedaen ende ghepasseert daete als bouen

ter presentie van den eerweerdighsten heer Patricius holvoet abt ende tijdelijcken heere van het dickwils gheseijde Zonnebeke ende van heer guilielmus piers prior van die abdie ende van heer aquilinus crommelinck dispensier van aldaer

t'merck van marij Le febvre

Patricius Abt ende heere van Zonnebeke

G. piers prior van Sonnebeke

A Crommelynck

de testatrice ende ghetuijghen ghevraeght sijnde ofte sij costen schrijven hebben dese minute alsbouen onderteeckent te weten de testatrice met haer merck verclarende niet te connen schrijven ende de ghetuijghen met hun gewonnelijck handtteeken

mij present pastor van de prochie van zonnebeke het selue hier gheschreuen stipulerende quod testor franciscus borreman

test

fondaetie marie Lefebure 1712