Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-830

Algemene gegevens

Type: Recepisse door de baljuw van de Dovie voor het denombrement, door de abt van Zonnebeke aangeboden voor het leen de Mispelare

Beschrijving: Recepisse door V. L'Euesque, baljuw van de heerlijkheid en het genootschap van de Dovie, voor het denombrement dat de abt van Zonnebeke aanbood voor het leen de Mispelare (zie BRU-AGSB-Z-830*).

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen Bailliu vande heerel[icheit] ende ghenootschepe vande Douie verclaert bij desen ontfanghen t'hebben seker raport ende denombrement Van Leene Danof den jnhouden volght van Woorde te woorde Dit is t'Rapport ende denombrement van een leen dat icke damp Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke bougoigne Salinas Sonnegem Mispelaere et[ceter]a Doe ende ouergeue Jo[ncke]r Charles Louis Boselli heere vande heerel[icheijt] ende ghenootschepe vande Douie met den toebehoore wesende het Voorseyse [sic] leen eene erfuelicke rente inde prochie van waestene ende neder waestene hem bestreckende op diuersche partien van landen onder de voorseyde stede ende prochie van Waestene ende nederwaestene ghenaempt de heerelichede van mispelaere ghehouden onder den houe vande voorschreuen heerelichede vande Douie welcke Landen Jaerelickx schuldich syn van heerel[icke] rente twaelf Rasieren neghen francquaert euene ende het sesde deel van een francquaert naer den slach jtem vier capoenen t'derde ende t'sesde Deel van eenen capoen tot dien eene pennynck rente op andere diuersche Lande[n] daerjnne begrepen ses hondert meersch in twee

test
[voorkant]

parcheelen ligghende ouer de waesten brugghe ande westsyde vanden poortdijck de welcke gelden den voorschreuen heere van mispelaere Jaerelickx ten aduenante van een pene par[isi]s vuijt elcke hondert by Jaere t'samen derthien schellijnghen groo[te]n ende ten vercoope marctgelt te weten vijfthien schele par[isi]s van elck pont groote ende ten doot bysele naer costume ende vermach t'voorseyde leen mispelaere hooghe Justitie middele ende neder tol vont bastaert lagaen goet ende Dierghelicke eenen Bailliu ende amman te stellen ende Mijn heere van[de] Douie is mij schuldigh sijn mannen ende schepenen te verleenen om recht ende wet t'administreren ende vanghenisse op dat noot zij ten mijnen redelicken coste Dies versocht sijnde welcken leene ende heerel[ichede] ick beloue te houden vande voors[eijd]e heerelichede vande Douie ter trauwe van dienst ende waerhede ende ter doot t'eenen relieue van thien ponden par[isi]s ende alst verandert bij coope ofte andersints den gherechtighen thienden pennijnck van dat gelt ende jndien ten voorseijden heerel[ichede] van mispelaere meer ofte min toebehoorde dan voorseijt is p[rese]ntere[?] sonder preJuditie af en aen te slaene ten segghen van mannen mijn huysghenoten

jn teeken der waerheijt hebbe Dit onderteekent ende ghesegelt met mijnen ghewoonel[icke] seghel desen 25.e [nouem]bre 1711 was onderteekent Patricius Holvoet Abt ende heere Van Zonnebeke ende ghesegelt met eenen seghel in rooden wasse Jn teeken der waerheijt hebbe dese recepisse gheteekent met mijn ghewonnelick hanteeken toorcon[den]

V. L'Euesque 1711

test
[achterkant]

Recepisse van[de] heerlijckh[eijt] van mispelaere in Waesten 25 [nouem]bre 1711