Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-835

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-02-1725

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 29 maerte 1705" (29/03/1705); "den 28 8bre 1711" (28/10/1711); "op den 18 meij 1725" (18/05/1725); "1729".

Type: Rekening door de pastoor van Zonnebeke van de goederen waarover hij kan beschikken om armen te helpen (niet deel van de disgoederen)

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, geeft rekenschap van zijn beheer van enkele eigendommen, die hem ter beschikking gesteld werden om arme families in de parochie mee te helpen. Deze goederen worden niet vermeld in de algemene rekening van de dis, en hij kan over deze goederen naar eigen goeddunken beschikken. Enkel aan de abt van Zonnebeke moet rekenschap afgelegd worden.

Opmerking: Op het stuk bevinden zich talrijke marginale notities; de eigennamen, instellingen, functies en data in deze notities worden ook hier opgenomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Bewijs van eenighe particuliere goederen inde generaele rekeninghe vanden disch niet bekendt gegeven by de donateurs ter dispositie vanden heer pastor van zonnebeke om de selve te distribueren aen aerme ende gheaffligeerde familien der selve prochie volghens syn goetduncken midts rekeninghe hier van doende alleenelijck aenden abt ende heere van zonnebeke

Met een obligatie van 32 lb grooten ten Laste van Geeraerdt Boutten Bailliu van paesschendaele croyserende den pennynck 20 vallende t elcken jaere den 29 maerte bedraeghende jaerelicks 19 lb 4 s parisis

Jtem synder 9 ghemeten 1 lyne 42 roeden 1/2 landt met een deel vande edificen ende hofstede van p[iete]r de cantere jeghenwordigh inghebruycke door p[iete]r saelen ghecocht vande weduwe jan fran[ciscu]s Mahieu met de pennynghen gegeven ghelick inde pröemie vermelt is waerin begrepen syn de pennynghen van heer Guilielmus piers prior deser abdie ende syne vrienden te weten 31 lb grooten gegeven tot het doen van een jaerghetyde bedraegende tsaemen de coopsomme 16[???]5 lb 2 s parisis

[in de marge: de obligatie hieronder ten laste van Geeraerd bouten bailliue van passchendaele [...] ende daermede ghecocht van jan baptiste doncé etc[etera] vide infra folio verso

  1. m[emoi]re dat dese 31 lb grooten is deel van een donatie van 40 lb grooten gegeven van heer ambrosius vande werde abt tot het doen van een jaerghetyde voor heer alipius verhaeghe overleden pastor van Zonnebeke waervan 8 lb grooten sijn opgheleijt van dito [...]tten beneffen noch andere ende syn ghebruyckt tot het coopen vande hieronderstande landen deser landen sijn overghelaeten aenden greffier boutten voor de somme coopschat met de welcke penninghen ander employ is ghedaen vide infra fol[io] verso hier in sijn begrepen de 8 lb grooten hier vooren gheseyt dese 8 lb grooten syn elders gheemployeert als oock de penninghe van het [j]aerghetyde vanden Prior]

test

jtem moet noch hebben vande alghemeenen disch de somme van 598 lb 5 s parisis voor soo veele ghelycke somme gheavanceert is in diversche stonden tot onderhoudt ende hulpe vanden alghemeenen aermen dus hier - 598 lb 5 s parisis dies 598 lb 5 s parisis

jtem vindt noch goet op den alghemeenen disch alle betaelde croijs vande obligatie ten Lasten van Geeraerdt boutten hier vooren vermelt vanden jaere verschenen den 29 maerte 1705 incluijs midtsgaders alle de betaelde pachten met de opgheleyde prysien vande voor ghemelde landen sedert het aencommen het welcke al ghebruyckt is ter assistentie vanden alghemeenen disch inden dieren tydt dus hier voor m[emo]rie

jtem moet noch syn ter baete van dese particuliere rekeninghe al t'gonne noch te ontfanghen is ende sal worden soo vande bovenschreven rente als vande landen hier vooren gheseijt dus hier voor m[emoi]re

aldus aenveirdt ende overghenomen ter aencommen van mijn pastorie den 28 [octo]bre 1711

fran[ciscu]s borreman pastor van Zonnebeke

[in de marge: dese somme is gheleghen inde sloten van rekeninghen vanden alghemeenen Disch inde welcke den heer pastor meer betaelt heeft als hy onfanghen hadde alsoock de naervolghende

jtem note dat al het gonne meer betaelt is als onfaen met noch ahterstellinghen van landen en renten etc[etera] boven het last moet syn ter baete van dese particuliere pennynghen midts sy door sulcke almossen syn gheavanceert syn gheweest alsoock de rustende pennynghen inde handen vanden pastor dewelcke hem betrauwt sijn tot den handele van den generaelen disch]

aenghesien datter ouer eenigher tijdt een seer groote veranderinghe is gheschiedt onder de penninghen van diversche iaerghetijden renten Landen etc soo vanden ghemeenen haermen als van den particulieren disch ghelijck het kennelijck is aen mijn heer den prelaet ende voorders can blijck uijt de ghemeene rekeninghe maer besonderlijck uijt den liggher ende generael bewijs ghesloten inden seluen liggher soo sal dienen voor aenmerkinghe van de teghenwoordigh ghesteltenisse van de penninghen van den particulieren disch

ten eersten dat de 40 lb grooten van het iaerghetijde van heer alipius verhaeghe sijn alsnu gheimploije in de coopsomme van de Landen van Jan bap[tis]te dhonse ende in een obligatie van 9 lb grooten ten Laste van pieter salome

ten tweeden datter ghecreert is op den 18 meij 1725 een obligatie van 25 lb grooten capitael croijserende den penninck twintigh ten laste van michiel du noijen uyt penninghen van boni, dus voor den particulieren disch

ten derden datter noch in bewaernisse sijn eenighe andere penninghen bij den heer pastor om metter tijdt de selue te imploijeren ten profijte van den disch

ten laesten dat het incommen van de penninghen van de particulieren disch sijn toebetrauwt aen den heer pastor om de selue te distribueren aen de gheaffligheerde persoonen ofte familien naer sijn discretie sonder aen iemant rekeninghe te moeten doen tot dat het goet sal duncken aen mijn heer den prelaet van den pastor voor toecommende rekeninghe van de voorschreven penninghen te versoeck

[in de marge: dese is ghetransporteert aenden ghemeene Disch]

test

alles met adveu van den eerweerden heer prelaet van Zonnebeke desen 21 februari 1725 franciscus borreman pastor van Zonnebeke

nota datter ter afscheyden van dito pastor borreman vande pastorie Zonnebeke 1729 revisie is ghedaen van de opghe leyden penninghe vande obligatie ten last van Geeraert boutten bailliu van passchendaele ende vande gherembourseerde somme coopschap vande lande vande weduwe jan mahieua door onsen greffier boutten ende sijn bevonden gheemploijeert tot coopen van andere landen ende renten die den aencommende pastor heer pijppe heeft over- ghenomen in bewaeren- nisse in sijn particuliere reekeninghe te doene aenden heer abt Vide ibidem als oock van tslot van reekeninge ende van alde achterstellen die nu te vinden sijn in het baetelick slot aldaer gheleijt ende [...]de de achterstellen die naer onfanghen vide ibidem

Bewijs vanden heere pastor van Zonnebeke raekende eenighe goederen ghedestineert omme de aerme familien te helpen Anno 1711