Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-834**

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-04-1711

Type: Verklaring door het stadsbestuur van Brussel dat meester Joannes Quaresme een betrouwbaar notaris is

Beschrijving: De burgemeester, schepenen en raad van de stad Brussel verklaren dat meester Joannes Quaresme wettig notaris is, aan wiens geschriften geloof gehecht kan worden.

Opmerking: Document 834 bevat 3 kopie├źn van stukken: BRU-AGSB-Z-834 (dit stuk neemt de tekst van BRU-AGSB-Z-834* over), BRU-AGSB-Z-834*** (dit stuk neemt de tekst van BRU-AGSB-Z-834** over), en BRU-AGSB-Z-834****; in een ander handschrift volgt dan notitie BRU-AGSB-Z-834*****.

Tekst

Gedeelte van
test

Wy Borghmeesteren Schepenen ende Raedt der stadt Brussele certificeren ende attesteren bij desen dat m[eeste]r joan[nes] quaresme ghepasseert ende gheteeckent hebbende de bovengheschreve[n]

test
[voorkant]

acte is wettigh notaris wiens gheschriften alsoo by hun onderteeckent men gheeft volcommen gheloof inden rechte ende daer buijtten ende des Toirconden hebben wy het ghemein Cachet deser voorseijde stadt hier op doen drucken ende door onsen Secretaris doen onderteeckene[n] den achthiensten april seventhien hondert elfue ende was onderteeckent J. van Dijcke ende ghezeghelt in kennisse der waerheijt hebbe ick dese gheteeckent ende ghezeghelt met den zeghel ordinaire ter greffie vande tabellionnage t'jpre die ghepasseert syn binnen t'voorn[omd]e Brussele daete alsboven Toorconden ita est ond[erteecken]t f. godtschalck ende ghezeghelt