Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-834*

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-04-1711

Type: Verkoop van een rente door Guilliames Henrion en Dorothea Gerardi aan Jan Baptiste Ghekiere, met hypotheek op de heerlijkheid van Klerkshove

Beschrijving: Joannes Quaresme, openbaar notaris te Brussel, verklaart dat meester Guilliames Henrion, advocaat van de Raad van Brabant en wonend te Brussel voor hem verscheen, evenals jonkvrouw Dorothea Gerardi, diens echtgenote en vrouwe van Klerkshove. Deze personen verklaarden dat zij van meester Jan Baptiste Ghekiere, notaris en procureur te Ieper, door middel van een wisselbrief de som van 160 gulden Brabants geld ontvingen, in ruil voor een rente van 10 gulden per jaar, losbaar tegen de penning 16, onmiddellijk ingaand, en lopend tot de rente gelost zal worden. Als garantie verhypothekeren zij de heerlijkheid van Klerkshove, die gehouden wordt van de Zaal van Ieper [+ beschrijving van de heerlijkheid] [+ bijkomende voorwaarden]. Jan Swijnens wordt aangesteld als procureur om de nodige rechtshandelingen te stellen.

Opmerking: Document 834 bevat 3 kopieën van stukken: BRU-AGSB-Z-834 (dit stuk neemt de tekst van BRU-AGSB-Z-834* over), BRU-AGSB-Z-834*** (dit stuk neemt de tekst van BRU-AGSB-Z-834** over), en BRU-AGSB-Z-834****; in een ander handschrift volgt dan notitie BRU-AGSB-Z-834*****.

Tekst

Gedeelte van
test

op heden dezen xviij april xvij.C elfue syn voor my joannes quaresme openbaer notaris by den Souvereijnen Raede van Brabant gheadmitteert tot Brussele residerende ende inde presentie vande ghetuijghen naer ghenoempt ghecompareert in propren

test

persoonen heer ende m[eeste]re guilliamus henrion advocaet vanden voors[eyd]en Raede jnsghelycx woonende binnen de ghemelde stadt Brussele ende jouff[rauw]e Dorothea gerardi syne huysvrauwe vrauwe van Clercxhove ten effecte naerschreven vanden voornomden haeren man t'haeren Dancke behoorelyck gheauthoriseert welcke Comparanten verclaeren ende bekenne[n] van m[eeste]r jan baptiste ghekiere notaris ende procureur woonende binnen de stede van jpre door den wegh van wisselbrief wel deughdelyck ende reelyck ontfanghen te hebben de somme van hondert en t'sestigh guldens Brabants wissel- ghelt den patacon gherekent jeghens achtenveertigh stuijvers den ducaton jeghens drie guldens ende het pistool teghens neghen

guldens ende d'andere specien naer advenante dienende deser daer ouer voor volle absoluytte quitantie ter saecke van welcke somme de Comparanten verkennen eene rente van thien guldens bij jaere Losbaer den pennincq sesthiene jnnegaende op heden daete dezer ende soo voorts totten oplegh verbindende daer voore heure persoonen ende goederen present ende toecommende met degene van hunne hoirs solidairelijck ende sonder splyttinghe ende hebben Specialycken by desen verbonden ende gheaffecteert by forme van staende seker voor drie oft ses Jaeren volghens de placcaeten tot jpre, die naer t'expireren vanden selven tydt sal sorteren voor formele hijpoteque de voors[ey]de

test
[voorkant]

heerelicheijt van Clercxhove gehouden vande Zaele van jpre de behuysde beplant ende bewalde hofstede mette opgaende fruijtboomen mitsg[ade]rs alle andere Catheijlen daeropstaende ende medegaende inde prochie van Langhemarcq zuyt van poelcappelle groot vyfthien ghemeten een lyne onder boomgaert meersch ende zeijlant inde daertoe noch ontrent een ghemet twee lijnen erfue by t'voornomde Leen ende soo het al te saemen ghebruijckt is bij jan Rouzé aboutterende in t'gheheele van oosten d'hoirs d'heer fran[coi]s de Zomer west d'hoirs jan vande[n] broucke ende noort eene beke dit al met t'gene provenieren sal soo van thiende ofte anderen pennincq als van relieven vande achterleenen gehouden van

t'voorseyde Leen ende heerelicheijt van Clercxhoue dit aende voorseijde tweede Comparante is ghesuccedeert by de doodt van Jo[ncke]r guilliam fran[coi]s gerardi haeren Broeder wesende zuijuer ende onbelast omme by faute van betaelijnghe vande jaerelijcxsche verloopen t'ghebreck van dies daerop te verhaelen by subhartatie ende vercoopijnghe ten decrete mits doende eene publicatie tot langhemarcq ende eene jnsinuatie aenden debiteur veerthien daeghen te vooren sonder eenighe andere formaliteijten te moeten observeren niet jeghenstaen[de] eenighe Costuijment ofte rechten ter Contrarien daer aen ende alle andere exceptien de Comparante[n] verclaerende te renuncherende by desen die ten voorderen gheven

test
[voorkant]

assignatie met cessie van actie om de jaerelycxsche verloopen te ontfanghen vanden voorseijden moderne ghebruijcker ende toecomende oft vuyt de Casuelen vanden ghemelden heerelicheden ende Leen ten surplusse de Comparanten verclaeren onder eedt ten passeren deser ghedaen dat sy gheene andere bequaemere allodiaele goederen en hebben om hun alsnu te behelpen ghevende voorts procuratie aen jan swijnens om voor jugen Competent te herkennen den gheheelen jnhoudt deser ende laeten wijsen in laste t'voorseijde leen heerelicheijt ende erfue met alle de Catheijlen daer op staende ten effecte voorseijt mitsgaders om te reitereren den voornomden eedt in S'Comparanten Zielen ende heeft den voorseijden

notaris alleen voor ende inden naemen vanden bovengenoemptden m[eeste]r jan baptiste gekiere gheaccepteert aldus ghedaen binnen Brussele ten daeghe voorseijt ter presentie van sieur nicolaijs josephus quaresme ende jacobus de Baeser als ghetuyghen et prestinerunt juramentum in forma sijnde de minute dezer gheschreven op eenen zeghel van drie stuijvers ende vande voorseijde Comparanten beneffens mij notaris onderteeckent ende was onderteeckent quod attestor j. quaresme not[aris] ond[erteecken]t f. godtschalck