Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-839***

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-06-1712

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1712".

Type: Verklaring door de pastoor van Geluveld betreffende de tiende van Geluveld, overgedragen aan de pastoor door de abt van Zonnebeke, en vroegere herstellingen van de pastorij van Geluveld door het bestuur van Geluveld

Beschrijving: Jan Baptiste Ghesquiere, notaris te Ieper, verklaart dat meester Philippus Velle, pastoor van Geluveld, en meer dan 75 jaar oud, voor hem verscheenen verklaarde dat wijlen Jacobus Piers, voormalig abt en heer van Zonnebeke, de tiende van de abdij van Zonnebeke aan hem levenslang afstond, als portio congrua. Bovendien verklaart hij dat de pastorij van Geluveld enkele malen hersteld werd op kosten van de bestuurders en de wet van Geluveld [+ voorbeelden]. Hij weet dit alles, omdat hij 42 jaar lang pastoor was te Geluveld, en is bereid dit alles nogmaals te getuigen, indien dit nodig mocht zijn.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde voor Jan baptiste ghesquiere notaris roijal der residentie van Jpre ter presentie van de naerschreuen ghetuijghen in persoone heer ende meestere philippus velle pastor der prochie van gheluuelt jeghenwoordich binnen deser stede oudt meer als vijfent'seuentich Jaeren welcken comparant verclaert voor waerachtigh in manu pectori apposita in handen van mij notaris dat den eerweerden heere jacobus piers wilent abt ende heere van zonnebecque in sijn leuen heeft ghecedeert aen den comparant al sijn recht van thienden die hij hadde inde selue prochie van gheluuelt dat voor ende ghedeurende het leuen vanden heere comparant ouer sijne portie congrue behoudens bij hem betaelende ende draeghende alle de lasten gaende ende conserneerende de selue thienden bouendien attesteert

test

voor waerachtigh als vooren dat het huijs pastorael der voorseijde prochie is ten differente stonden vermaeckt ende in refectie ghestelt gheweest van weghen de regierders ende de weth der voornomde prochie onder handere ten tijde dat sekeren jacques van oudendijcke d'oude coster ende ontfanghere vande selue prochie was die heeft gheleuert het stroij ende alle andere nootsaeckelicheden noodigh tot de selue refectie ende vermaeckijnghen daer van den seluen oudendijcke is betaelt gheweest van weghen de selue weth ofte regierders ende ghepasseert inde prochie rekenijnghe daer en bouen attesteert als vooren dat sekeren cornelis grispeert inde qualiteijt van pointer der seluer prochie van gheluuelt

heeft ghetelt aenden comparant eene somme van twalf ponden grooten saluo justo om daer mede het voorschreuen huijs pastorael in refectie te stellen ende vermaecken vermits die was onstelt ende gheruineert door den oorloghe gheuende redene van wetenschap t'gonne voorschreuen te wesen van sijn fait t'surplus ghesien t'hebben als bedient hebbende de vermelde pastorie den tijdt van twee-en-veer- tich Jaeren presenteerende ouersulcx den jnhouden deser aensocht sijnde te rejtereren daer ende soo het behoort aldus ghepasseert ende gheattesteert binnen der stede van jpre desen vijfthiensten junij seuenthien hondert twaelfue ter presentie van joseph le

test

febure ende michiel pijpe clercken aen mij notaris ghetuijghen hier ouer gheroepen die neffens den heer comparant ende mij notaris dit hebben onderteeckent

Philippus velle Pastor in gheluuelt

J. Lefebure 1712

M. Pijpe 1712

J.B. Ghesquiere