Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-839*

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-05-1712

Type: Verklaring door de pastoor van Geluveld betreffende de overdracht door de abdij van Zonnebeke van de tiende aan de pastoor, als portio congrua

Beschrijving: Philippus Velle, pastoor van Geluveld, verklaart onder ede dat abt Jacobus Piers van de abdij van Zonnebeke circa 24 jaar geleden afstand deed van al zijn tienderechten te Geluveld, en ze levenslang overdroeg aan de pastoor, als portio congrua.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-839* bevat bijna dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-839, maar is iets uitgebreider.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven heer philippus velle pastor vande prochie van Gillevelt verclaert ende attesteert voor waerachtich dat den heere Jacobus piers Abt vande Abdye van Zonnebeke over vierentwintich iaeren ofte daer ontrent al het recht van thyende vande prochie van gillevelt heeft gecedeert ende gegeven anden onderschreven heer pastor voor syn Leven over de portie congrue and dito pastor competerende ende andere Lasten die de thyende soude connen raken. in teeken der waerheyt hebbe dese onderteekent met presentatie voor alle iugen bij eede t'selve te confirmeren desen 21 meij 1712 Philippus velle Pastor in gheluuelt