Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-845*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-05-1713

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1713".

Type: Kwitantie door Frans[ois] vander Meersch aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke voor de koopsom voor de hofstede die vander Meersch in naam van de abdij kocht van Nicolais Claerbout

Beschrijving: Kwitantie door Frans[ois] vander Meersch aan de heer Crommelijnck, dispensier en ontvanger van de abdij van Zonnebeke, voor de som van 882 ponden 12 schellingen groten Vlaamse munt. Hij ontvangt deze som, omdat hij in naam van de abdij een hofstede kocht van Nicolais Claerbout.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

ontfaen vanden heer dispensier Crommelijnck als ontfangher vande Abdie van sonnebeke de somme van acht hondert twee-entachtentich ponden twaelf schellijnghen grooten vlaems ter handt gedaen om daermede te betalen den Coopschat ende accessoiren ten deele vande hofstede door hem vander meersch gecocht Jeghens nicolais Claerbout voor dabdie van sonnebeke ende ten versoucke vanden heer Abt gecocht Toirconden Jpre desen 22en meij xvij.C derthiene Fran[ciscu]s vander meersch 1713