Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-845***

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-05-1713

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Jn daten 22en meij 1713" (22/05/1713); "vanden 20en meij 1718(?)" (20/05/1718); "Jn daten 27.en 8bre 1712" (27/10/1712); "den 23.en meij 1713" (23/05/1713); "in daten 27en 8bre 1712" (27/10/1712); "den 5.en 9bre 1714" (05/09/1714).

Type: Rekening betreffende de verkoop van een hofstede te Zonnebeke en Passendale door Nicolais Claerbout aan Frans[ois] vander Meersch

Beschrijving: Rekening tussen Nicolais Claerbout + consoorten (verkopers) en Frans[ois] vander Meersch (koper), betreffende de verkoop van een hofstede van 42 gemeten in de parochies van Zonnebeke en Passendale, opgesteld volgens de voorwaarden van het koopcontract.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-845** en BRU-AGSB-Z-845*** bevatten deels dezelfde tekst; BRU-AGSB-Z-845*** bevat vooral meer marginale notities; de eigennamen, instellingen, functies en dateringen in de marginale notitites werden opgenomen in de respectieve records.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Liquidatie tusschen nicolais Claerbout ende consoorten vercoopers ter eenderen ende frans[ois] vander meersch cooper van eenen hofstede groot tweeenveertich gemeten geleghen inde prochien van zonnebeke end ten cleenen deele in passchendale conforme den contracte gepasseert voor notaris godtschalck tJpre desen 22.en meij 1713 soo volcht

ouer den godtspenninc voor den aermen van zonnebeke - 0: 10: 0 hoofcleet - 4: 10: 0 tstellen conditien - 1: 16: 0 clijncker - 0: 4: 6 hooghsten jnstel aen sieur pissonnier - 4: 10: 0 coopcontract tpasseren grosseren ende dese liquidatie - 0: 12: 0

jnghestelt 18 £ 18 s grooten tgemet comt bij protestatie a 42. gemeten sonder prejuditie vande minder ofte meerder grootte - 793: 16: 0


-------------- 805: 18: 6

[in de marge: Ontfaen twee pondt twaelf schellijnghen ses grooten voor conditien clijncker ende drucker met contract ende acte f. godtschalck]

test

Raport 805: 18: 6

op tproffijt 4en penninc verhooght door dauid Borreman met een pont twee schellijnghen grooten tgemet comt ten aduenante vtsupra ouer de 3/4 parten voor die vercoopers tot - 34.13.0

blijfuende te betalen door den cooper anden voornomden Borreman ouer sijn verhooghijnghe tot 11 lb 11 s grooten dus - Memorie

3en penninc verhooght door marijn van Belleghem met ses pont jder ghemet comt 21 lb grooten alhier voor de vercoopers - 14.0.0

te betalen de resterende 7 lb grooten ande voornomde Belleghem - Memorie

[in de marge: ontfaen de seuen ponden grooten vlaems van het ghewin in texte Marijn van Belleghem]

2.en penninc verhooght door den cooper met 10 £ grooten den hoop alhier - 5.0.0


------------------ 859:11:6 dander 5 lb grooten an sijn seluen dus - 5.0.0

ouer de besproken taire vanden jnstel verhooghijnghe ende oncosten a iij s parisis van jder pont groote - 11.0.8


------------------ Tsamen = 875.12.2 toedies Betaelt de seuen ponden grooten vlaems van marijn van Belleghem hiervooren niet wtgetr... - 7:0:0
------------------

882:12:2

[in de marge: memorie dat f. vander meersch heeft een acquit verleent ande heere dispensier van gelicht thebben 882 lb grooten Jn daten 22.en meij 1713 ten effecte van te betaelen de pennijnghen coopschats ende accessoiren vande selue hoftede gecocht ten versoucke vanden eerweerden heer abt ende voor dabdie van zonnebeke volghens dacte vanden 20.en meij 1718[?] gepasseert voorden notari...[rest onleesbaar door plooi]]

volghens de rekenijnghe hieruooren de vercoopers moeten proffitteren suuer hoofcleet - 4: 10: 0 jngestelt - 793: 16: 0 verhoogh - 34: 13: 0 jdem - 14: 0: 0 jdem - 5: 0: 0


-------------------------- 837: 19: 0

daerop anden cooper valideert de 232 £ grooten capitael in 2 renten ten proffijtte van geerardus Bouten met 42 lb grooten bij prouisie ouer de verloopen [aantal sommen in de marge: niet overgenomen] dese rente was gepasseert voor de weth zonnebeke Jn daten 27.en [octo]bre 1712 ende opgeleit door f. vander meersch den 23.en meij 1713 soo te sien is bij cassatie opde minute ende registre f° 41 ten greffie van zonnebeke 274:0:0

Jtem valideert noch tcapitael van 60 £ grooten an Cornelis de smittere dus hier twelcke de vercoopers selue sullen oplegghen ende acquitten inbrenghen met de verloopen - Memorie Reste. 577: 19: 0 [in de marge: dese rente in texte van 60 £ gr Capitael was gepasseert voor de weth van sonnebeke in daten 27en [octo]bre 1712 de welcke is opgeleijt volghens tacquit onderteeckent C. de souttere ende mij present frederick de Boutte met paraphe staende opden voet vande acte rentebrief gedepecheert onderteeckent als greffier G. Bouten par copie van tselue acquit geregistreert achter de minute vande rentebrief ter greffie berustende gecasseert soo oock ten registre gecasseert f° 51 verso den 5.en [novem]bre 1714