Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-847*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-10-1713

Type: Instemming door Albertus Loncke met de bepalingen in het testament van Paulyne Soenen (met gift aan, en jaargetijdestichting bij de dis van Zonnebeke)

Beschrijving: Albertus Loncke verklaart dat hij op de hoogte is van de inhoud van het testament van Paulyne Soenen filia Michiel (zie BRU-AGSB-Z-847), en dat hij - als rechthebbende op haar sterfhuis - instemt met haar gift aan de dis van Zonnebeke, in ruil waarvoor de dis een jaargetijde moet laten doen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-847* staat na BRU-AGSB-Z-847.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen Albertus Loncke communicatie ghehadt hebbende vanden voorenstaende testamente van Paulyne Soenen filia michiel Consenteert ende approbeert (voor soo vele hem als Creancier t'haeren sterfhuijse soude

test

mogen regarderen) de ghifte aenden disch van Zonnebeke van een ghemet j lijne xiij roeden buschlant metde Catheijlen daerbij hieruooren vermelt alle twelcke pieter Baelen als dischmeestere der prochie van Zonnebeke heeft geaccepteert sonder prejuditie nochtans van hiermede te willen belasten den selue disch tot t'doen de vermelde Jarelicxsche siele misse in Cas het reuenu van t'selue busch daertoe ware jnsouffisant Toirconden desen 20 [octo]bre 1713 Albertus Loncke P[iete]r baelen

BRU-AGSB-Z-847

1713

testament van pauline soene ende fondaetie