Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-847

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-02-1713

Type: Testament van Paulyne Soenen filia Michiel (met jaargetijdestichting bij de dis van Zonnebeke)

Beschrijving: Testament van Paulyne Soenen filia Michiel, weduwe: zij vergoedt Albertus Loncke voor de zorgen die zij in zijn huis tijdens haar ziekte ontving, en geeft de dis van Zonnebeke een stuk grond te Zonnebeke [+ situering van de grond], in ruil waarvoor deze haar jaargetijde moet laten doen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-847* staat na BRU-AGSB-Z-847.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

D'onderschreuen Paulyne Soenen filia michiel weduwe siecq nemaer ten vollen jouisserende van haere sinnen verstande ende memorie soo d'onderschreuen getuygen is gebleken de welcke voor haeren testamente ende vuyttersten wille heeft geordonneert ende begeert volbracht t'hebben t'gonne volcht eerst bekenne schuldich te sijn an albertus Loncke ouer onderhout ende auancement van hem genoten in myne Lancq deurighe onghemacken ende sieckten tsynen huijse meer als bedraeghende de weerde van myne meubel ende jmmeuble goederen achter te Laten gheue niet min in cas hij Loncke wel wilt tot Cou... dies cederen van sijn pretentien

Gedeelte van

test

anden disch van Zonnebeke het gemet e... Lyne xiij roeden busch Lant met de catheilen my competerende binnen t'selue Zonnebeke noortoost ... kercke streck... Zuijt ende noort noorden d'hoirs pauwels van Robaijs oost d'hoirs olleuier Boone suut ... ende west de voorseyde hoirs Robaijs in pachte aen albert van heule a iiij s viij groten saluo mits bij jaere ge... oock mede alle d'achterstellen vande heure dieder w...t den al met Laste... eene eeuwighe sielemisse alle jaire ontrent mijnen sterfdach voor haere ende haeren ouerleden vadere moedere broeders susters ende vrienden

belastende daermede tselue busch ende de goederen vanden Disch van Zonnebeke actum tIpre xxviijen februari xvij.C Derthiene gevrae...t synde of sy testatrice wel conde schryuen heeft geantwoordt dat neen sy desen te sullen onderteekenen met haer marcq present fran[ciscu]s godtschalck notaris tIpre ende martinus germonprƩ meulenaere getuyghen

marcq Paulyne Soenen

martinus germonpre

f. godtschalck

test

1713

testament van pauline soene ende fondaetie