Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-854**

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-11-1713

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van daete den 31 8bre 1713" (31/10/1713).

Type: Verklaring door Alexander Laga dat hij een leen te Zonnebeke (zie BRU-AGSB-Z-854*) kocht in naam van de pastoor van Zonnebeke

Beschrijving: Alexander Laga, baljuw van de parochie van Zonnebeke, verklaart dat meester Franciscus Borreman, pastoor van zonnebeke, hem 86 ponden 4 schellingen 8 groten Vlaamse munt ter hand stelde, om daarmee 8 gemeten leen te Zonnebeke te kopen [+ situering van de grond; zie BRU-AGSB-Z-854*]. Laga kocht deze grond van Pieter de Carpentier en Chrijstijncken Spotbeen, poorters van Ieper, en hij deed dit in naam van de genoemde pastoor. Laga verklaart dat hij verder geen recht kan doen gelden op de grond in kwestie, maar dat deze het bezit is van de pastoor.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreven Alexander Laga Bailliu der prochie van Zonnebeke kendt soo hij doet bij desen ontfaen te hebben van ende vijtter handt van heere ende meestere franciscus Borreman pastor der selve prochie de somme van ses en tachtentigh ponden vier schellinghen en acht groote vlams om te betaelen de coopsomme met de bespreken vanden nombre van acht ghemeten lants ofte daer ontrent leen gheleghen inde prochie van Zonnebeke inden westhouck wat zuijt vande herberghe ghenaemt den fresenberghe etcetera ghehouden vanden leenhove van t selve sonnebeke ghecoght vanden selven Laga voor hem ofte sijnen commant jeghens pieter de carpentier ende Chrijstijncken Spotbeen sijne huijsvrauwe inwonnende poorters binnen der stede van jpre voor de somme voorseijt boven de oncosten van tabellioneeren erfven ende onterfven verlief thienden pennijnck etcetera ghelijck het breeder blijckt bij den coopbrief van daete den 31 [octo]bre 1713 ende alsoo den coop is aengegaen door Dito Laga voor ende uijt den naeme vande voorschreven

test

heer pastor ende de pennijnghen coopsomme ende van andere onkosten van hem daertoe ontfaen ende voor hem betaelt sonder dat hij Laga het minste daer toe iet heef gecontribueert dan alleenelijck daer toe gheleent sijnen naeme soo ist dat meerghemelden Laga declareert bij desen voor sijnen commant den selven heer pastor laetende hem volle maght om in erfuen daer van te gaene ofte daer van te disponeren naer sijn goetduncken voor hem ofte voor die die het hem believen sal declareerende oock daerge...de minste actie daer in ghehadt te hebben nochte te hebben. Toorconden desen 15. [novem]bre 1713

A. Laga

aldus ghedaen in de presentie van gillis dhaene ende Jan du petit ghetuijghen hier toe ghevraght date ut supra

dit is het marck van gillis dHaene

Jan du petijt

BRU-AGSB-Z-854

Tytel van ontrent 8 gemeten Leen Competerende de Kercke van Zonnebeke n.┬░ 6....