Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-854*

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-10-1713

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jn daeten t'hiende Jullij xvj.C eenentnegentich" (10/06/1691).

Type: Verkoop door Pieter de Carpentier en Christijncken Spotbeen van een leen te Zonnebeke aan Allexander Laga

Beschrijving: Fransois Godtschalck, erfelijk 'tabellionaris' te Ieper, laat weten dat Pieter de Carpentier en Christijncken Spotbeen, zijn echtgenote, beiden poorters van Ieper, verklaarden dat zij aan heer Allexander Laga, baljuw van Zonnebeke, een stuk grond van 8 gemeten groot, verkochten. Het gaat om een leen te Zonnebeke [+ situering van de grond][+ lasten op het leen][+ voorwaarden van de verkoop]. De verkopers stellen Jacobus Albertus de Jonghe aan om de nodige rechtshandelingen te stellen om de verkoop rechtsgeldig te maken.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien Fransois godtschalck tabellionnaris hereditaire binnen der stede van jpre van wegen d'hooghe ende moghende heeren staeten generael der gevnierde Provincien omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren zegelen

test

ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle ander acten die gemaeckt ende gepasseert worden voor notaris binnen der stede Casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij jnde qualiteijt van notaris t'Jpre residerende present sieur Jacob de vos woonende op Sint Jacobs Ende gillis de haenen Lantsman woonende tot Zonnebeke getuijgen hierouer geboden Compareerden jn persoone pieter de Carpentier ende Christijncken spotbeen sijne huijsvrauwe jnwoonende poorters binnen deser stede van Jpre de selue vrauwe bij haeren man ten effecte naerschreuen behoorelick ende ouerdanckelick geauthoriseert de welcke bekennen soo sij doen bij desen wel ende deughdelick sonder eenighe fraude vuijtter handt vercocht t'hebben aen ende jn

proffitte van Sieur allexander Laga Bailliu der prochie ende heerelichede van zonnebeke alhier present bekennende jnsgelicx gecocht t'hebben voor hem ofte Commant den nombre van acht gemeten Lants ofte daer ontrent sonder te moeten leueren bij Lantmate blijuende de meerder ofte minder grootte tot welcken nombre t selue soude beloopen jn proffitte ofte schaede van hem Cooper wesende de selue Landen Leen ghelegen jnde prochie van sonnebeke wat suijt vande herberghe genaemt den Fresenbergh gehouden vanden Leenhoue van t'selue Sonnebeke Consisterende jn een half gemet meersch ontrent soo veele busch Ende de vette saijlant houdende al an elckanderen aboutterende jn t geheele van oosten de landen meester Joos année Fran[ciscu]s Baelen ende pieter vermeersch van westen

test

de gonne toebehoorende d’heer ende meestere Jan Frans[ois] Cocle van suijden de Landen voor desen gebruijckt bij Jan bottelgier Ende van noorden t’Leen alsnu competerende mijn heere Cocle presbytre ende t’leen Jacobus de moor aende vercoopers Competerende bij Coope gedaen a La hausche jegens marijn van Brabant volgende de brieuen van erfuenisse ende relieue danof sijnde jn daeten t’hiende Jullij xvj.C eenentnegentich onderteeckent als greffier J.B. ghesquiere staende ten dienste ende waerhede ende trauwe ende ten relifue van t’hien ponden parisis bouen t’camerlijckgelt t’elcker veranderijnge ende als verandert bij Coope den t’hienden penninck bouen gelick relief ende Camerlijnckghelt sijnde voorts suuer ende onbelast jegen woordigh gebruijct bij toussaint beaupre ten prijse van veertigh ponden parisis bij Jaere wiens pacht

nogh deurt drie Jaeren wannof de pacht geldijngen bijde vercoopers deser ende van dan voorts blijft den seluen jn proffijtte van hem Cooper ofte Commant als Commende van hedent jn jouissantie vande vercochte landen omme daer van te disponeren als sijn ander Eijgen ende propre goet alsoock vande groene ende drooghe Catheijlen daeropstaende gereserueert s’pachters ordinairen prijs dese vercoopijnge geschiet omme voor godtspennincq aenden aermen van Sint Jacobs binnen deser stede ende der prochie van Sonnebeke elck d’helft vier ponden sest’hien schele parisis Lijfcoop twaelf ponden parisis hoofcleet acht’hien ponden parisis ende Coop Somme principael de gonnen van vijf hondert guldens Courant gelt de welcke sij vercoopers

test

bekennen Contant ontfangen t hebben jn goeden ghevalueerden ghelde t hunnen appaisemente passerende danof aen hem Cooper volle ende jrreuocable quittanttie d'oncosten van t'schrijuen deser tabellionneren erfuen onterfuen relief t'hienden penninck als alle andere aen dese vercoopijnghe dependerende blijuen al s'coopers Laste ongemindert de principaele Coopsomme belouende partien alles te houden voor goet vast ende van weerden op t'verbant ende renonchiatie als naer rechte ende omme desen te doen sorteren sijn volcommen effect de vercoopers geuen mits desen procuraetie jrrevocable aen Jacobus Albertus de Jonghe ende elcken sonderlynge t'hoonde deser omme te gaen ende Compareren voor alle Jugen Ende wetten daer t noodigh wert ende aldaer hun te Laeten ontuijtten ontgoeden ende onterfuen vande vercochte partien van Lande

Ende te Consenteren dat daer jnne gegoet ende geerft worde den Cooper met alle de solemniteijten jn gelijcken gerequireert belouende t'selue jnsgelicx t hebben voor goed ende van weerden op t verbant ende renuntiatie alsuooren Jn kennisse der waerheijt hebbe jck dese geteeckent ende gezegelt ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die gepasseert sijn binnen t voornomde jpre den eenendertichsten octobre xvij.C dert'hiene onderteeckent F. godtschalck

BRU-AGSB-Z-854

Tytel van ontrent 8 gemeten Leen Competerende de Kercke van Zonnebeke n.° 6....