Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-855*******

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-01-1714

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "15e xbre 1713" (15/12/1713); "1714".

Type: Kwitantie door G. Boutens aan Gillis dHaene voor het bedrag dat deze nog schuldig was voor de rechtshandelingen in het kader van de koop door dHaene van grond te Zonnebeke, uit het sterfhuis van jonkvrouw Marie Christijne Durant

Beschrijving: Gillis dHaene was de wet en de griffier van Zonnebeke nog 19 ponden 12 schellingen parisis schuldig, voor de rechtshandelingen bij de verkoop door Abraham Jsacq, syndicus te Ieper, van grond te Zonnebeke (afkomstig uit het sterfhuis van jonkvrouw Marie Christijne Durant) aan de genoemde dHaene. Op 15/12/1713 betaalde hij reeds 3 ponden parisis. Hij ontvangt nu van G. Boutens ook een kwitantie voor de resterende 16 ponden 12 schellingen parisis.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Gillis dhaene debit ande weth ende greffier van zonnebeke ter Causen vanden Coop voor hem ofte Commant gecocht Jeghens sieur Abraham Jsacq sijndicq tJpre ouer t'sterfhuijs Jonckvrauwe marie C[hr]istijne durant volghens donterfuenisse 15e [decem]bre 1713

eerst ouer donterfuenisse - 1: 1: 0 kennisse van procuratie - 1: 1: 0 tbediene procuratie - 0: 12: 0 acte greffier onterfuenisse - 0: 12: 0 Registrature - 4: 0: 0 trecht van het extrait vanden Canten ende Abouten met port - 1: 10: 0 ouer trecht vande verhoofdijnghe - 2: 8: 0 ouer trecht vande brief... coop ende onterfuenisse - 8: 8: 0


--------------------------------------------------- Tsamen - 19: 12: 0

daerop betaelt door gillis de haene den 15.en [decem]bre 1713 - 3: 0: 0 reste - 16: 12: 0

test

ontfaen de resterende sesthien ponden twaelf schellijnghen parisis ende elcx recht gedistribueert dit bij afrekenijnge desen 10 Januarij 1714

G. Boutens 1714