Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-855*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-06-1713

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baefmesse 1714" (01/10/1714); "den ii.en meij 1713" (02/05/1713); "den 27. meij 1713" (27/05/1713).

Type: Volmacht door de syndicus van Ieper aan de amman van Zonnebeke om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen betreffende de verkoop van een halve hofstede te Zonnebeke aan Gillis d'Haenen

Beschrijving: De voogd, schepenen en raad van Ieper verklaren dat Abraham Isacq, syndicus van Ieper en verantwoordelijk voor de liquidatie van het niet-opgeëiste sterfhuis van wijlen jonkvrouw Marie Estienne Durant (poorteres van Ieper), verklaarde dat hij uit de nagelaten bezittingen een halve hofstede te Zonnebeke te koop had gesteld, bij opbod. Het goed is 14 gemeten groot, en wordt gepacht door Jan Gomaere [+ voorwaarden van de verkoop]. Hij geeft een gedetailleerd overzicht van het verloop van de verkoop. Het goed werd verkocht aan Gillis d'Haenen voor de som van 143 ponden 9 schellingen groten Vlaamse munt. Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, heeft de genoemde syndicus Jan du Petit, amman van Zonnebeke, aangesteld als procureur.

Tekst

voogt schepenen ende Raet der stede van Jpre doen te weten dat voor ons Commen Ende gecompareert is abraham Isacq sindyck deser stede van jpre procederende jnde selue qualiteijt tot reedijnghe vanden geabandonneerde sterfhuijse van Jonckvrauwe marie Estienne durant ouerleden poortresse der stede onder de prochie van Sinte pieters den welcken

test

Kent wel ende deughdelick jnde selue qualiteijt te Coope geboden te hebben a La hauche op het verhoogen de meestbiedende de naeste bij drije sondaeghsche Kerckgeboden met affichen van attachen ende eene supperabondant nu al voldaen ende volcommen d'helft van een behuijsde hofstede met alle de groene ende drooghe Catheijlen daerop staende ende medegaende gereserueert s'pachters prijs jndiender is gheleghen onder prochie van Zonnebeke groodt de voornomde helft veerthien gemeten ofte daerontrent gesepareert dies d'andere helft Competeert d'hoirs ende Kijnderen van wijlent Jonckvrouwe Jaecquelynne vander meulen ouerleden huijsvrauwe van wijlent d'heer ende meestere Joos anne jn pachte gebruijckt bij Jan gomaere ten aduenante van drije guldens vanden gemete bij jaere die daeraen noch heure heeft naer baefmesse 1714 een jaer

daervan dat de heure sal Loopen ten poffijtte [sic] vanden Cooper met den ouerslagh de selue helft vande selue hofstede belast soomen seght met differente renten jn proffijtte vande Eerweerdighe moeder ende Convent vande grauwe Susteren binnen deser stede ende met ........

De Canten ende aboutten vande selue hofstede sullen ouergeleuert worden met de procuraetie omme jn Erfuen te gaene de welcke vercocht wort op alle de naervolgende Conditien ende bespreken aluooren dat den Cooper sal moeten betaelen gereert met den ouerslagh te godtspenninck twee schellijngen grooten te pont gelde twee stuijuers van jder pont groote datden Coop

test

gelden sal bouen de Capitaelen vande aengewesen renten die sullen Loopen ten Laste vanden Cooper metden ouerslagh behoudens die aengewesen sijn metde Costen van erfuen onterfuen martgelt ofte Jssue bij soo verre t'selue Lant schuldigh is de Lantmaete bij soo verre het den Cooper begeert gemeten te hebben stellen vande Conditien drucken vande publicatien t'doen vande selue soo binnen deser stede als de gonne tot Sonnebeke daer het ghelegen is mitsgaders den sallaris vacatien ende verschoten ghelt met alle andere oncosten aen desen Coop dependerende geene ghesondert nochte gereserveert s'coopers Laste sonder paijement alsuooren den Cooper en sal oock geen paiement doen

metde gheestelijcke ofte gront rentgens als van oude tijden jndien daer eenighe op waeren Die sullen wesen s'coopers laste maer de verloopen sullen ghesuiuert wesen bijden vercooper totden ouerslagh de principaele pennijngen metde bespreken aen desen Coop dependerende afgetrocken de Capitaelen vande besette renten jndien die aengewesen sijn te betaelen metden ouerslagh ende ouerleuerijnge vande procuraetie omme den Cooper jn erfuen te stellen veerthien daegen onbegrepen bijfuende de voornomde helft vande hofstede verbonden jn handen vanden vercooper totde volle betaelijnge van alle de voorseijde Conditien omme bij faute dies andermael te mogen vercoopen op het folle vencher? met eene jnsinuatie ende publicatie acht daeghen daer te vooren sonder

test

ander solemniteijten van wetten rechten ofte Costumen te moeten oorbooren niet jegenstaende de selue directelick ter Contrairie die den Cooper met sijn Jnstellen ofte verhoogen verstaen wert te renunchieren neffens alle andere benefitien ende exceptien ter Contrarie ende den dagh dienende totden jnstel den ii.en meij 1713 naer jnkennen vande publicatien met affichen van attachen gedaen binnen deser stede aen alle de vier prochie kercken mitsgaders aen het Radthuijs als oock publicatien ten bretesque? doorden Clercq signant beerten naer het luiden van het Clocxken ordinaire als oock publicatien gedaen tot Zonnebeke alwaer het Lant gelegen is ende naer voort heesch wiert geprocedeert totden jnstel soo hier naer volght ende wiert jngestelt

op een pont groote het gemet ende de saecke dienende den 27. meij 1713 wesende den geboden dagh vanden ouerslagh naer jnkennen vande publicatien met affichen van attachen gedaen binnen deser stede aen alle de vier prochiekercken mitsgaders aen het stadthuijs als oock publicatie ten bretesque doorden Clercq Signant berten naer het Luijden van het Clocxken ordinaire alsoock publicatie gedaen tot Zonnebeke alwaer het Lant gelegen is oock jnsinuatien gedaen ande eerweerdighe moeder ende religeusen vande grauweSusters binnen deser Stede ende aen Jan goemaere woonende tot voornomde Sonnebeke als gebruickere vande hofstede jn desen vermelt ten finne als geseijt is bijde daghijnge ende naer

test

voort heesch oock naer publicatie gedaen jn dese stadt doorden Clijncker Compareerde Jan gomaere woonende tot Zonnebeke den welcken declareerde dat de voorseijde helft vande hofstede ghesaisiert is t'sijnen versoucke ende alreede de selue saisie gedecreteert door d'heeren vanden presidialen raet versouckende preferentie opde pennijngen voor sijnne pretentie ende Costen sonder prejuditie van welcke declaratie wiert voorts geprocedeert totden ouerslagh soo volght ende naer voort heesch jnt regard vande andere wiert deffaut gecoosen ten sulcken proffijtte als naer rechte wiert op het proffijt vanden sesden pennijnck geaccordeert door den seluen goemaere verhooght bij daneel

prengier ende gillis d'haenen met ses ponden grooten vlams jder gemet daernaer noch verhooght op proffijt vanden 4.en penninc bijden seluen prengier met drije ponden grooten het gemet daernaer noch op het proffijt vanden 2.en penninck met twee ponden een schellinck het gemet ende daernaer bij gillis d'haenen op proffijt alsuooren met seuen ponden grooten de partie ende alsoo niemant meer en verhooghde wiert het selue ouerghesleghen op dito d'haenen voorde somme van hondert drijeendertigh ponden negen schellijngen grooten vlams afgetrocken de wijnpennijngen daerop gewonnen met verhoogen omme welcken Coop te doen Sorteren sijn volcommen

test

Effect heeft den voornomden Sindicq gestelt ende geconstitueert soo hij doet bij desen den persoon van Jan du petit Amman deser heerelicheden ghevende hemlieden ende elck van hemlieden jnt besonder volle macht ende absolut beuel omme alle t'gonnen voorschreuen ouer ende vijt sijnder naeme te verkennen ende reitereren voor juge Competent ende voor de selue hem jn sijne voornomde qualiteijt te ontgoeden ende onterfuen vande voorseijde helft vande hofstede ende Landen ende daerinne te goeden ende erfuen den voornomden gillis d'haenen ofte sijnen Command Coopere met de solemniteijten jn gelijcken ghevseert op belofte ende verbant als naer rechte Jn Kennisse der waerheijt hebben wij

hierop gedaen drucken den Zegel van Zaecken deser voornomde stede desen derden junij xvij.C derthiene onderteeckent Bij ordonnantie C. J. Berten ende gezegelt metden zegel ordinaire