Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-855****

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-12-1713

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "jn daten xxj.en meij 1713" (21/05/1713); "1713".

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van de verkoop van grond te Zonnebeke door de syndicus van Ieper aan Gillis d'Haene, echter zonder de koper onmiddellijk in het bezit te stellen van de grond

Beschrijving: De baljuw, burgemeester en schepenen van Zonnebeke verklaren dat Jan du Petit, amman van Zonnebeke, voor hen verscheen, en hen een koopcontract voorlegde, volgens hetwelke hij gemachtigd was om als procureur op te treden. Het contract betrof de verkoop door de syndicus van Ieper van een halve hofstede te Zonnebeke, afkomstig uit het sterfhuis van jonkvrouw Marie Estienne Durant, aan Gillis d'Haene (zie BRU-AGSB-Z-855*****). De koper legde een kwitantie voor, verkregen van de genoemde syndicus van Ieper, voor de koopsom en bijkomende kosten, ten bedrage van 171 ponden 12 schellingen 7 groten Vlaamse munt, van 21/05/1713. Omdat er echter een kwitantie voor zekere renten op de gronden, ontbreekt, kan de koper nog niet in het bezit gesteld worden van het goed. Du Petit kan echter wel al afstand doen van de gronden, die nauwkeurig beschreven worden in een document dat woordelijk wordt overgenomen (zie BRU-AGSB-Z-855******). De baljuw, burgemeester en schepenen bevestigen dat Du Petit reeds onterfd werd van de gronden in kwestie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Sieur alexander Laga Bailliu Fransois Vander Meersch Burghmeestere macharius holuoet Carel ghijselen marijn durnez Frederick hacke Ende pieter de Febure schepenen der heerelicheden van Zonnebeke Salut doen te weten dat hedent daete onderschreuen voor ons quam Ende Compareerde jn persoone Jan du petit ammen deser heerelicheden ouerbrijnghende t'Contract van vercoopijnghe metde procuraetie bij het welcke hij is gemachticht danof den teneeu hiernaer volght van woorde te woorde voogt schepenen ende Raet der stede van Jpre doen te weten dat voor ons Commen Ende gecompareert is abraham Isacq sindyck deser stede van jpre procederende jnde selue qualiteijt tot reedijnghe vanden geabandonneerde sterfhuijse van Jonckvrauwe marie Estienne durant ouerleden poortresse der stede onder de prochie van Sinte pieters den welcken

test

Kent wel ende deughdelick jnde selue qualiteijt te Coope geboden te hebben a La hauche op het verhoogen de meestbiedende de naeste bij drije sondaeghsche Kerckgeboden met affichen van attachen ende eene supperabondant nu al voldaen ende volcommen d'helft van een behuijsde hofstede met alle de groene ende drooghe Catheijlen daerop staende ende medegaende gereserueert s'pachters prijs jndiender is gheleghen onder prochie van Zonnebeke groodt de voornomde helft veerthien gemeten ofte daerontrent gesepareert dies d'andere helft Competeert d'hoirs ende Kijnderen van wijlent Jonckvrouwe Jaecquelynne vander meulen ouerleden huijsvrauwe van wijlent d'heer ende meestere Joos anne jn pachte gebruijckt bij Jan gomaere ten aduenante van drije guldens vanden gemete bij jaere die daeraen noch heure heeft naer baefmesse 1714 een jaer

daervan dat de heure sal Loopen ten poffijtte [sic] vanden Cooper met den ouerslagh de selue helft vande selue hofstede belast soomen seght met differente renten jn proffijtte vande Eerweerdighe moeder ende Convent vande grauwe Susteren binnen deser stede ende met ........

De Canten ende aboutten vande selue hofstede sullen ouergeleuert worden met de procuraetie omme jn Erfuen te gaene de welcke vercocht wort op alle de naervolgende Conditien ende bespreken aluooren dat den Cooper sal moeten betaelen gereert met den ouerslagh te godtspenninck twee schellijngen grooten te pont gelde twee stuijuers van jder pont groote datden Coop

test

gelden sal bouen de Capitaelen vande aengewesen renten die sullen Loopen ten Laste vanden Cooper metden ouerslagh behoudens die aengewesen sijn metde Costen van erfuen onterfuen martgelt ofte Jssue bij soo verre t'selue Lant schuldigh is de Lantmaete bij soo verre het den Cooper begeert gemeten te hebben stellen vande Conditien drucken vande publicatien t'doen vande selue soo binnen deser stede als de gonne tot Sonnebeke daer het ghelegen is mitsgaders den sallaris vacatien ende verschoten ghelt met alle andere oncosten aen desen Coop dependerende geene ghesondert nochte gereserveert s'coopers Laste sonder paijement alsuooren den Cooper en sal oock geen paiement doen

metde gheestelijcke ofte gront rentgens als van oude tijden jndien daer eenighe op waeren Die sullen wesen s'coopers laste maer de verloopen sullen ghesuiuert wesen bijden vercooper totden ouerslagh de principaele pennijngen metde bespreken aen desen Coop dependerende afgetrocken de Capitaelen vande besette renten jndien die aengewesen sijn te betaelen metden ouerslagh ende ouerleuerijnge vande procuraetie omme den Cooper jn erfuen te stellen veerthien daegen onbegrepen bijfuende de voornomde helft vande hofstede verbonden jn handen vanden vercooper totde volle betaelijnge van alle de voorseijde Conditien omme bij faute dies andermael te mogen vercoopen op het folle vencher? met eene jnsinuatie ende publicatie acht daeghen daer te vooren sonder

test

ander solemniteijten van wetten rechten ofte Costumen te moeten oorbooren niet jegenstaende de selue directelick ter Contrairie die den Cooper met sijn Jnstellen ofte verhoogen verstaen wert te renunchieren neffens alle andere benefitien ende exceptien ter Contrarie ende den dagh dienende totden jnstel den ii.en meij 1713 naer jnkennen vande publicatien met affichen van attachen gedaen binnen deser stede aen alle de vier prochie kercken mitsgaders aen het Radthuijs als oock publicatien ten bretesque? doorden Clercq signant beerten naer het luiden van het Clocxken ordinaire als oock publicatien gedaen tot Zonnebeke alwaer het Lant gelegen is ende naer voort heesch wiert geprocedeert totden jnstel soo hier naer volght ende wiert jngestelt

op een pont groote het gemet ende de saecke dienende den 27. meij 1713 wesende den geboden dagh vanden ouerslagh naer jnkennen vande publicatien met affichen van attachen gedaen binnen deser stede aen alle de vier prochiekercken mitsgaders aen het stadthuijs als oock publicatie ten bretesque doorden Clercq Signant berten naer het Luijden van het Clocxken ordinaire alsoock publicatie gedaen tot Zonnebeke alwaer het Lant gelegen is oock jnsinuatien gedaen ande eerweerdighe moeder ende religeusen vande grauweSusters binnen deser Stede ende aen Jan goemaere woonende tot voornomde Sonnebeke als gebruickere vande hofstede jn desen vermelt ten finne als geseijt is bijde daghijnge ende naer

test

voort heesch oock naer publicatie gedaen jn dese stadt doorden Clijncker Compareerde Jan gomaere woonende tot Zonnebeke den welcken declareerde dat de voorseijde helft vande hofstede ghesaisiert is t'sijnen versoucke ende alreede de selue saisie gedecreteert door d'heeren vanden presidialen raet versouckende preferentie opde pennijngen voor sijnne pretentie ende Costen sonder prejuditie van welcke declaratie wiert voorts geprocedeert totden ouerslagh soo volght ende naer voort heesch jnt regard vande andere wiert deffaut gecoosen ten sulcken proffijtte als naer rechte wiert op het proffijt vanden sesden pennijnck geaccordeert door den seluen goemaere verhooght bij daneel

prengier ende gillis d'haenen met ses ponden grooten vlams jder gemet daernaer noch verhooght op proffijt vanden 4.en penninc bijden seluen prengier met drije ponden grooten het gemet daernaer noch op het proffijt vanden 2.en penninck met twee ponden een schellinck het gemet ende daernaer bij gillis d'haenen op proffijt alsuooren met seuen ponden grooten de partie ende alsoo niemant meer en verhooghde wiert het selue ouerghesleghen op dito d'haenen voorde somme van hondert drijeendertigh ponden negen schellijngen grooten vlams afgetrocken de wijnpennijngen daerop gewonnen met verhoogen omme welcken Coop te doen Sorteren sijn volcommen

test

Effect heeft den voornomden Sindicq gestelt ende geconstitueert soo hij doet bij desen den persoon van Jan du petit Amman deser heerelicheden ghevende hemlieden ende elck van hemlieden jnt besonder volle macht ende absolut beuel omme alle t'gonnen voorschreuen ouer ende vijt sijnder naeme te verkennen ende reitereren voor juge Competent ende voor de selue hem jn sijne voornomde qualiteijt te ontgoeden ende onterfuen vande voorseijde helft vande hofstede ende Landen ende daerinne te goeden ende erfuen den voornomden gillis d'haenen ofte sijnen Command Coopere met de solemniteijten jn gelijcken ghevseert op belofte ende verbant als naer rechte Jn Kennisse der waerheijt hebben wij

hierop gedaen drucken den Zegel van Zaecken deser voornomde stede desen derden junij xvij.C derthiene onderteeckent Bij ordonnantie C. J. Berten ende gezegelt metden zegel ordinaire wt Crachte vande voorenstaende procuraetie heeft dito petit ouer sijnen mandant hem Laten ontwtten ontgoeden ende onterfuen vande voorenstaende helft van hofstede Ende Landen metde Catheijlen daeropstaende Consenterende dat daerinne worde gegoet ende geerft gillis de haene ofte sijnen Commant Cooper van diere present ende accepterende opde voorenstaende Conditien nemaer alsoo den Coopere heeft ouergeleijt ten passeren deser de rekenijnghe nopende de pennijngen Coopschats Ende betaelde accessoiren die t'Samen bedragen Een hondert Een'ent'Seuentich ponden

test

t'waelf schellijngen seuen grooten vlams metde quittantie van voldoenijnge der selue somme opden voet van diere jn daten xxj.en meij 1713 onderteeckent A. Jsacq aenden seluen d'haene gerestitueert bij welcke rekenijnge niet en wort gementionneert van eenichte Last der voorenstaende Renten sulcx datden seluen Jsacq Jn sijn qualiteijt den seluen Cooper moet garranderen ende ontlasten vande vermelde renten wannof den oplech wort gepresumeert gedaen te wesen soo nochtans dat voor alsnoch niet en Can blijcken vanden gedaen Cassatie soo en wort den Cooper alhier alsnoch niet geerft dienvolgende hebben wij Bailliu ende Schepenen

voornomt den voorseijden petit ontwt ende onterft vande voorenstaende helft van hofstede ende landen breeder gementionneert bijde declaraetie vande grootten Canten ende aboutten der selue partien ten passeren deser geexhibeert danof den teneur volght van woorde te woorde t'naervolgende sijn de distincte partien met grootten Canten ende aboutten van deel vande hofstede Ende Landen vercocht door Sieur Abraham Jsacq (Sindijcq der Stede van jpre procederende tot wtreedijnghe van t'sterfhuijs Jonckvrauwe marie Cristijne durant) an gillis d'haene ofte Commant gelegen jnde prochie ende onder d'heerelichede van Zonnebeke dies t'wederdeel Competeert d'hoirs van wijlent Jonckvrauwe Jacquelijne

test

vander meulene te weten d'heer pieter frans. Anne ende t'sterfhuijs vanden heere Fransois van einde ende jonckvrauwe Jaecquemijnken Amelberghe Année jn Conformiteijte vande separaetie danof gedaen ende gesloten den 6.en Junij 1709 onderteeckent als deelsman Frederick de Boutte aluooren d'oosthelft vande behuijsde hofstede bogaerden ende garsijngen van oosten suijden ende westen happende van suijden ende westen aboutterende jnt geheele van oosten een weinich d'hoirs pauwels de smijttere den naervolghenden meersch ende t'meersch vande hoirs Fransois vander Meersch eene beke daertusschen van suijden een weinich de straete Leedende van Zonnebeke

naerde de Beauruwaerde ofte veebrouck den Sounckaert busch van heer pieter pattijn ende t'saijlant van dese hofstede west eensdeels t'saijlant ende meersch van dese hofstede te Lote gebeurt anden heere Anné ende Sieur Renier de graue d'hoirs pauwels ghijnebeire d'hoirs maijken heugebaert Jacob de moor ende t'meersch marijn gomare ende van noorden t'naervolghende saijlant groot t'samen 8:0:68 roeden Comt voor de vermelde oosthelft te Lote gebeurt aen jonckvrauwe marie estienne durant metde Letter B. scheedende door t'midden van t'ouerbeur op t'midden vande vierstede door t'huijs ende van daer op een Lijnde Lancxt de feeuwe

test

gaende naerden sonckaertbusch groot iiij gemeten xxxiiij roeden Jtem de Camer ende kelder van oosten tot half de vierstede Lanck xx. voeten Jtem t'Coestal daeropstaende Lanck xxiiij voeten met d'helft van t'ouenbeur Jtem oost ande voorseijde hofstede ende gars een partie meersch met een driehouckte busselken van oosten daeraen ende een partie saijlant genaemt t'goudestucxken suijt an t'selue busselken wesende t'samen eeen [sic] happende partie an elcanderen vast palende van oosten t'disschelant van Zonnebeke van suijden an t'saijstuck t'voornomde straetgen ende anden meersch ten westeinde van t'selue saijstuck den meersch vande kijnderen Frans. vander meersch ende noch van westen

t'voorschreuen gars ende beke Ende van noorden de voorschreuen hoirs pauwels de smijttere Ende jan Bouten groot t'samen j. gemet ij Lijnen xxxviij roeden Jtem suijt an t'voorgaende de voornomde straete daertusschen d'oosthelft van eene groote partie saijlant met sijnghelhage van oosten suijden ende westen genaemt het sonckaert stuck groot jnt geheele tot 6-1-40 roeden streckende suijt ende noort paelende van oosten t'lant vande Abdie van Sonnebeke ende t'busch van t'Conuent van nonnebusschen t'Jpre suijt t'Lant maximiliaen de lobel bij Coope van jaecques bacqueville west de wederhelft vande heere Anné ende

test

Consoorten Ende van noorden de voornomde straete groodt alhier tot iij. gemeten lxx. roeden Jtem wat suijtwest van daer d'oosthelft van 2:2:71 roeden sijlant genaemt den Cachtelbilck streckende alsuooren palende van oosten den voornomden sonckaert busch suijt het busch sieur pieter de meezemaker Causa vxoris ende joncker ... Keingiaert van westen de wederhelft van dese partie te Lote gebeurt aenden heere Anné Cum Suis ende noort t'gars van dese hofstede vanden seluen Anné met Consoorten de bestophaghe exclus groot tot j. gemet j Lijne xxxv 1/2 roeden Jtem suijtwest daerbij een partie saijlant met sijnghelhaghe van

oosten ende westen streckende meest suijt ende noort palende vna oosten jonckvrauwe ... Crommelijnck suijt t'Lant betimmert met een woonhuijs bewoont bij Jan baptiste donche van westen de waterstraete ende noort t'Lant van dese hofstede ten deele gebeurt anden heere Anné Cum Suis groot ij. gemeten viij. roeden Jtem wat noort van t'voorgaende ende noort ande vermelde hofstede den suijtcant van 3.1.55 roeden wesende een partie saijlant met sijngelhaghe van noorden wat busch ende meersch van westen streckende jnt gheheele oost ende west happende ten westeinde palende van oosten de voorschreuen kijnderen pauwels de smijtter nu Joncker Fransois

test

van Costenobel bij Coope suijt de voornomde hofstede boomgaert ende gars noch suijt den meersch vanden voornomden marijn gomaere west dito gomaer ende van noorden Jonckvrauwe vidua petit ende d'heer ende meestere ... dieusaert diesden noortcant deser masse is ten deele gebeurt anden heer Annez met Consoorten totde grootte van 2:1:35 roeden reste noch alhier j. gemet xx. roeden nombre 4. samen van dese partien bedraeght xiij. gemeten ij lijnen v 1/2 roeden vande welcke alsnu geen erfuenisse en is geschiet ende is den seluen Coop blijuen hangen aende roede van Justitie totde meergeseijde acceptatie van

erfuenisse Jn Kennisse der waerheijt hebben wij Bailliu ende schepenen voornomt dese Letteren van onterfuenisse verleent onder het gewoonelick handtteecken van onsen geswooren greffier die aldus gedaen ende gepasseert waeren jn vierschaere den xv. decembre seuent'hien hondert dert'hiene Toorconden

G. Boutens 1713

test

tytel voor den disch vande Landen wt Jonckvrauwe durant Jnden Westhouck van Zonnebeke

[1713]