Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-855******

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende datering: "den 6.en Junij 1709" (06/06/1709).

Type: Overzicht van de gronden te Zonnebeke, afkomstig uit het sterfhuis van jonkvrouw Marie Cristijne Durant, die de syndicus van Ieper verkocht aan Gillis d'Haene

Beschrijving: Overzicht van de stukken grond die door Abraham Jsacq, syndicus van Ieper, in het kader van de liquidatie van het sterfhuis van jonkvrouw Marie Cristijne Durant, verkocht werden aan Gillis d'Haene. De gronden liggen in de parochie van Zonnebeke, onder de heerlijkheid van Zonnebeke [+ situering van de gronden].

Tekst

t'naervolgende sijn de distincte partien met grootten Canten ende aboutten van deel vande hofstede Ende Landen vercocht door Sieur Abraham Jsacq (Sindijcq der Stede van jpre procederende tot wtreedijnghe van t'sterfhuijs Jonckvrauwe marie Cristijne durant) an gillis d'haene ofte Commant gelegen jnde prochie ende onder d'heerelichede van Zonnebeke dies t'wederdeel Competeert d'hoirs van wijlent Jonckvrauwe Jacquelijne

test

vander meulene te weten d'heer pieter frans. Anne ende t'sterfhuijs vanden heere Fransois van einde ende jonckvrauwe Jaecquemijnken Amelberghe Année jn Conformiteijte vande separaetie danof gedaen ende gesloten den 6.en Junij 1709 onderteeckent als deelsman Frederick de Boutte aluooren d'oosthelft vande behuijsde hofstede bogaerden ende garsijngen van oosten suijden ende westen happende van suijden ende westen aboutterende jnt geheele van oosten een weinich d'hoirs pauwels de smijttere den naervolghenden meersch ende t'meersch vande hoirs Fransois vander Meersch eene beke daertusschen van suijden een weinich de straete Leedende van Zonnebeke

naerde de Beauruwaerde ofte veebrouck den Sounckaert busch van heer pieter pattijn ende t'saijlant van dese hofstede west eensdeels t'saijlant ende meersch van dese hofstede te Lote gebeurt anden heere Anné ende Sieur Renier de graue d'hoirs pauwels ghijnebeire d'hoirs maijken heugebaert Jacob de moor ende t'meersch marijn gomare ende van noorden t'naervolghende saijlant groot t'samen 8:0:68 roeden Comt voor de vermelde oosthelft te Lote gebeurt aen jonckvrauwe marie estienne durant metde Letter B. scheedende door t'midden van t'ouerbeur op t'midden vande vierstede door t'huijs ende van daer op een Lijnde Lancxt de feeuwe

test

gaende naerden sonckaertbusch groot iiij gemeten xxxiiij roeden Jtem de Camer ende kelder van oosten tot half de vierstede Lanck xx. voeten Jtem t'Coestal daeropstaende Lanck xxiiij voeten met d'helft van t'ouenbeur Jtem oost ande voorseijde hofstede ende gars een partie meersch met een driehouckte busselken van oosten daeraen ende een partie saijlant genaemt t'goudestucxken suijt an t'selue busselken wesende t'samen eeen [sic] happende partie an elcanderen vast palende van oosten t'disschelant van Zonnebeke van suijden an t'saijstuck t'voornomde straetgen ende anden meersch ten westeinde van t'selue saijstuck den meersch vande kijnderen Frans. vander meersch ende noch van westen

t'voorschreuen gars ende beke Ende van noorden de voorschreuen hoirs pauwels de smijttere Ende jan Bouten groot t'samen j. gemet ij Lijnen xxxviij roeden Jtem suijt an t'voorgaende de voornomde straete daertusschen d'oosthelft van eene groote partie saijlant met sijnghelhage van oosten suijden ende westen genaemt het sonckaert stuck groot jnt geheele tot 6-1-40 roeden streckende suijt ende noort paelende van oosten t'lant vande Abdie van Sonnebeke ende t'busch van t'Conuent van nonnebusschen t'Jpre suijt t'Lant maximiliaen de lobel bij Coope van jaecques bacqueville west de wederhelft vande heere Anné ende

test

Consoorten Ende van noorden de voornomde straete groodt alhier tot iij. gemeten lxx. roeden Jtem wat suijtwest van daer d'oosthelft van 2:2:71 roeden sijlant genaemt den Cachtelbilck streckende alsuooren palende van oosten den voornomden sonckaert busch suijt het busch sieur pieter de meezemaker Causa vxoris ende joncker ... Keingiaert van westen de wederhelft van dese partie te Lote gebeurt aenden heere Anné Cum Suis ende noort t'gars van dese hofstede vanden seluen Anné met Consoorten de bestophaghe exclus groot tot j. gemet j Lijne xxxv 1/2 roeden Jtem suijtwest daerbij een partie saijlant met sijnghelhaghe van

oosten ende westen streckende meest suijt ende noort palende vna oosten jonckvrauwe ... Crommelijnck suijt t'Lant betimmert met een woonhuijs bewoont bij Jan baptiste donche van westen de waterstraete ende noort t'Lant van dese hofstede ten deele gebeurt anden heere Anné Cum Suis groot ij. gemeten viij. roeden Jtem wat noort van t'voorgaende ende noort ande vermelde hofstede den suijtcant van 3.1.55 roeden wesende een partie saijlant met sijngelhaghe van noorden wat busch ende meersch van westen streckende jnt gheheele oost ende west happende ten westeinde palende van oosten de voorschreuen kijnderen pauwels de smijtter nu Joncker Fransois

test

van Costenobel bij Coope suijt de voornomde hofstede boomgaert ende gars noch suijt den meersch vanden voornomden marijn gomaere west dito gomaer ende van noorden Jonckvrauwe vidua petit ende d'heer ende meestere ... dieusaert diesden noortcant deser masse is ten deele gebeurt anden heer Annez met Consoorten totde grootte van 2:1:35 roeden reste noch alhier j. gemet xx. roeden nombre 4. samen van dese partien bedraeght xiij. gemeten ij lijnen v 1/2 roeden vande welcke alsnu geen erfuenisse en is geschiet ende is den seluen Coop blijuen hangen aende roede van Justitie totde meergeseijde acceptatie van

erfuenisse Jn Kennisse der waerheijt hebben wij Bailliu ende schepenen voornomt dese Letteren van onterfuenisse verleent onder het gewoonelick handtteecken van onsen geswooren greffier die aldus gedaen ende gepasseert waeren jn vierschaere den xv. decembre seuent'hien hondert dert'hiene Toorconden

G. Boutens 1713