Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-855***

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-06-1713

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1713".

Type: Uitspraak door de voogd en schepenen van Ieper in het conflict tussen de syndicus van de stad en Gillis Dhaene, betreffende de vergoeding van de syndicus voor zijn diensten in de verkoop van een halve hofstede te Zonnebeke, gekocht door Dhaene

Beschrijving: In het geschil tussen Abraham Jsacq, syndicus van de stad Ieper, die gezorgd heeft voor de liquidatie van het sterfhuis van jonkvrouw Marij Estienne Durant (eiser), en Gillis Dhaene, koper van een halve hofstede te Zonnebeke, afkomstig uit het genoemde sterfhuis (verweerder), hebben de voogd en schepenen van de stad Ieper kennis genomen van de rekening van Jsacq voor zijn diensten. Volgens de verkoopsvoorwaarden moet de koper deze kosten betalen, en de voogd en schepenen stellen het bedrag vast op 46 ponden 19 schellingen parisis.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-855** staat na BRU-AGSB-Z-855*; BRU-AGSB-Z-855, -855*, -855** en -855*** werden samen ingebonden.

Tekst

test

Ghesien bij mijn heeren vooght ende schepenen der stede van Ipre de declaratie van sallaris ende verschot gedaen ende gemeriteert bij abraham Jsacq sindijcq deser stede vuijt reedende het sterfhuijs van Jonckvrauwe marij Estienne durant heeschere ende vervolgher van tauxatie ter eender Jeghens gilles Dhaene cooper vanden helft van eene hofstede in sonnebeke groot veerthien gemeten ofte daerontrent ende verobligiert bijde conditien van vercoopijnghe inden seluen sallaris verweerere ter andere ghesien de stucx verifieren den seluen sallaris ende op alles rijpelijck gheledt mijn heeren vooght ende schepenen voornomt hebben den seluen Sallaris ende verschot van vercoopijnghe getauxeert zoo zij doen bij desen ter somme van sesenveertigh ponden neghenthien schele parsijse trecht deser daerinne begrepen actum in Camere den ix.en Junij xvij.C derthiene

Bij ordonnantie C.J. Berten 1713

BRU-AGSB-Z-855

13 ... 2 ... 5 1/2 de 14 ghemeten van Je. marij estienne de rant