Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-855

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-05-1713

Opmerkingen analytische datum: Probleem: De datering zegt duidelijk "21", maar in de tekst wordt naar de betaling van een rekening van 31/05/1713 verwezen. De datering bevat een doorhaling; mogelijk wordt "31" bedoeld. // Bijkomende datering: "op den 27.e meij 1713" (27/05/1713); "op den ij.e meij 1713" (02/05/1713); "op den 27.e dito" (27/05/1713); "vanden 31.e meij 1713" (31/05/1713); "meij 1713" (05/1713).

Type: Rekening door A. Jsacq van de verkoop van een halve hofstede te Zonnebeke aan Gillis d'Haenen

Beschrijving: Rekening van de koop van een halve hofstede in de parochie van Zonnebeke. Deze hofstede, afkomstig uit het niet-opgeëiste sterfhuis van jonkvrouw Marie Estienne du Rant, overleden poorteres van Ieper, is circa 14 gemeten groot, gelegen te Zonnebeke, en wordt gepacht door Ian Goemaere. Ze werd door A. Jsacq, syndicus van de stad Ieper, aan Gillis d'Haenen [+ voorwaarden van de verkoop]. De synicus verklaart ook dat hij het bedrag van 171 ponden 12 schellingen en 7 groten ontving van de koper.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-855** staat na BRU-AGSB-Z-855*; BRU-AGSB-Z-855, -855*, -855** en -855*** werden samen ingebonden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekennijnghe vanden Coop vande helft van een hofstedeken gelegen inde prochie van Sonnebeke vercocht bij den Sindicq der Stede van Ipre procederende tot Reedijnge vanden geabondonneerden sterfhuijse van Jo[ffe]r marie estienne du Rant ouerleden poortresse der Stede van Ipre groot veerthien gemeten ofte daer ontrent In pachte gebruijckt bij Ian goemaere ten advenante van ses ponden parisis vanden gemete bij Iaere dat vercocht is geweest op den 27.e meij 1713 aen gilles d'haenen conforme de conditien welcke rekennijnghe woort vuijt getrocken in ponden schellijnghen grooten vlaems onder alle

test

gewoonelijcke protestatien Alvooren den Cooper moet betaelen voor godtspennijnck twee schellijnghen grooten - 0:2:0 Op den ij.e meij 1713 wesende den dach vanden Instel wiert Ingestelt op een pont groote tghemet is - 14:0:0 Op den 27.e dito wesende den dach vanden ouerslagh wiert verhoogt op proffijt vanden sesden pennijnck met ses ponden groote op ider gemet bij dito gilles d'haenen ende danneel prengie compt afgetrocken de wijnnijngen de somme van t'seuentich ponden grooten - 70:0:0

Jtem verhooght bij dito prengie op proffijt vanden vierden pennijnck met drie ponden grooten op ider gemet compt afgetrocken de wijnnijnghen de somme van - 31:10:0 Jtem daer naer noch verhooght bij dito prengie op proffijt vanden helft met twee ponden een schellijnck op ider gemet compt afgetrocken de wijnnijnghe - 14:7:0 Jtem noch verhooght bij gilles d'haenen op proffijt vanden helft met seuen ponden grooten de partie die op hem wiert ouer gesleghen compt ouer de helft - 3:10:0

test

Jtem betaelt aen danneel prengie ouer sijn gewoonen wijnpennin- ghen conforme de rekennijnghe vanden 31.e meij 1713 de somme van - 31:17:0 Jtem ouer de Costen van de vercoopijnghe conforme dacte tauxatie bedraeghende sessenveertich ponden neghenthien scheele parisis compt in ponden deser - 3:18:0 Jtem ouer het pont gelt a twee stuijuers van Ider pondt groote vande somme van 133:16:0 - 2:4:7

Jtem ouer het stellen deser met den double - 0:4:0

Compt t'saemen de somme van hondert eenentseuentich ponden twaelf schellijghen ende seuen grooten dus de selue - 171:12:7

Daer op betaelt de somme van hondert vijftich ponden grooten de welcke afgetrocken vande voorenstaende somme reste noch te betaelen de somme van eenentwijntich ponden twaelf schellijnghen en seuen grooten vlaems die den onderschreuen in sijne qualiteijt kent ontfaenghen ouer ende in volle betaelijnghe vanden inhoudt deser desen 21.en meij 1713 dico meij 1713

A Jsacq

test

13 ... 2 ... 5 1/2 de 14 ghemeten van J[oncvrauw]e marij estienne de rant