Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-858

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-02-1714

Type: Testament van Gillis de Haene (met o.a. een jaargetijdestichting in de kerk van Zonnebeke)

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat Gillis de Haene hem zijn testament gedicteerd heeft: inter vivos schenkt Gillis gebouwen aan de dis van Zonnebeke, en het recht om levenslang een huisje te bewonen aan Adriaene Ghelthof, zijn meid. Na zijn dood wenst hij begraven te worden in de kerk van Zonnebeke, met een grote uitvaart. De klokluiders krijgen bier, de armen brood, en de vrienden en buren een broodmaaltijd. Hij laat 50 zielmissen lezen in de kerk van Zonnebeke, 50 bij de paters recolletten, en 50 bij de paters capucijnen te Ieper. Er is nog een legaat voor zijn meid, en voor de dis van Zonnebeke. Gillis sticht een jaargetijde in de voorkerk van de kerk van Zonnebeke, voor het altaar van OLV, met brooddeling aan de armen. Zijn resterende bezittingen gaan naar zijn onmiddellijke erfgenamen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jnden naem ons heeren Amen. bij desen teghenwordigen openbaere instrumente sij Kennelijck een ijghelijck dat op heden den twaelfsten februarii vanden jaere des selfs ons heeren seventhien hondert verthiene voor mij franciscus Borreman als pastor der prochie van Zonnebeke ende inde presentie vande ghetuijghen hier naer ghenoemt ende expresselijck hier toe versocht ghecompareert is in persoone den eersaemen Gillis de haene ouder siong... noch wel te passe wesende ende hebbende sijne volle verstandt sinnen ende memorie ende sijn selfs sijnde ghelijck het mij pastor ende ghetuijghen was kennelijck welcken comparant overdenckende de broosheijt des menschelijck leven datter niet seeker en is als de doot ende niet onseker als d'ure des doots heeft om veele redenen hem loverende ende naementlick om sijne siele te voorsiene van geestelijcke behulpsels soo voor als naer sijn doot van sijne tijdelijcke goederen die hij met sijnen seuren aerbeijt ende langhdeurende diensten ende industrien bij de Gratie Godts heeft gheconquesteert ende ghewonnen ghelijck of hij kendt bij desen alles gheconquesteert ende ghewonnen te hebben heeft gheradigh ghevonden hier van te disponeren op de maniere als volght bij dit tegenwordigh instrument. Alvooren gheeft hij soo hij doet bij desen in levende lieve ende metter waermer handt bij forme van donatie inter vivos alle de edificien staende ende noch bij hem te stellen op de sestigh roeden dische landt bij hem ghebruijckt in cheijnse ende dat aenden voorseijden Disch van Zonnebeke voor nu ende voor altydt de selve te besitten al selve ghelijck alle andere dische goederen reserverende alleenelijck voor hem het bij leven ofte ghebruijck van dies voor gheheel sijn leven ende naer sijn doot eene wonste jnde oostzijde voor Adriaene Ghelthof waer vooren hij beloft te gheven tot erkentenisse ofte bij forme van pachte ghedeurende sijn leven jaerelyckx

test

acht guldens om te geven aende aerme lieden ter discretie vanden heer pastor aen welcken de dispositie sal competeren van dies als oock van het gonne daer van ontfanghen sal worden naer den comparants doot van pachte sonder iemant daer van reekeninghe te moeten doene wel te verstaene dat dese acht guldens voorseijt alleenelijck regardeeren den comparant ende niet adriaene Gelthof die haer wonste sal hebben inde zijde voorseijt voor gheheel haer leven lanck gratis ende sonder eenighe recompensie te moeten daer vooren te gheven. Voorder declareert soo hij oock doet bij desen bij forme van testamente sijnen uijttersten wille te wesen dat sijn lichaem sal begraeven wesen inde kercke van zonnebeke met den dienst van een groot uijtvaert tot het welcke sal gheuijt worden met de twee ordinaire prochie clocken ende ende offerande met drie clocken is het saeken den heere belieft te consenteren waervooren de clockluijders sullen hebben voor hunnen aerbeijt eene halve thonne grootbier te drincken inde herberghe het Schaeck in welcke uijtvaert salden aermen ghedeelt worden eene rasiere coorne verandert in broot ende aende vrienden ende ghebeurts ende die inden dienst sullen wesen sal ghegeven worden eene thonne grootbier te drincken inde herberghe den hert met broot ende koecke ghebaecken van een rasiere tarwe van elcks den helf ende voor toespijse vier hespen ofte ander vleesch naer advenante met boter naer proportie bovendies versouckt ende ordineert dat naer sijn doot ghelesen sullen worden tot sijne siele lavenisse een hondert viftigh missen waer van 50 sullen ghelesen worden inde prochie kercke van zonnebeke 50 tot de paters recollecten ende 50 tot de paters Capucijnen tot ipre waer vooren sal ghegeven worden voor stipendium eenen schellijnck voor ijder misse. Voorder ordineert ende declareert sijnen uijtterste wille oock te wesen te gheven naer sijn doot aen adriaene Gelthof sijne teghenwordighe

maerte boven de wonste hiervooren ghementioneert ende jaerelijcksche heure de somme van viere[?] ponden groote vlams eens wegh draeghens bovendies het bedde daer sij teghenwordigh opslaept met de sarsen ende twee paeren slaeplaekens midtsgaders een dresse van Kerselaeren houdt. wat aengaet den prijs van boomen vette ofte andersins niet ghereserveert bevonden nae sijn doot in het hoveken ende dissche landt sal ghelaeten worden voor den disch sonder recompensie boven dies declareert hij sijnen uijttersten wille te weten dat naer sijn doot ghesonghen sal worden een solemneel jaerghetijde van een sijnghende misse te doene inde voorkercke door den heere pastor aenden autaer van onse lieve vrauwe waer vooren hij sal hebben eenen gulden ende den coster voor sijnen dienst thien stuijvers t'elcken jaere te doene op den dagh sijn overlijden waer in k...en aermen broot sal ghedeelt worden naer discretie vanden heer pastor welcke jaerghetijde sondaghs daer vooren ghepubliceert sal worden inde nuchte misse ende hooghmisse door den heer pastoor waertoe hij gheeft tot het betaelen vande oncosten van dies ende het uijtdeelen van broot eene busselken aenden Disch van Zonnebeke groot een half ghemet met de catheijlen naer sijn overlijden daer op bevonden ligghende inden oost houck van achter de hofstede van jan de smet van zuyden den mersch vanden selven jan de smet ende van oosten een zaijestick van dito de smet et... hem toecommende bij coope van frans. torhout bovendies te profijteren jaerelijckx an een stick gerschinghe daer sijn scheure ende noch andere edificien staen hem competerende groot ontrent drie ghemeten in het gheheele de somme van neghen ponden parisis waermede het voorseijde stick sal belast blijven met de edificien daeropstaende ende soo commende tot de generaele dispositie van alle sijne andere resterende

test

goederen meubele ende onmeubele hoedanigh die sijn ende tot wat platse die gheleghen sijn heeft hij comparant ghelaeten aen sijn naerste aparente wettelick hoirs om die onder hun te deelen een ijder naer proportie ende costume ende op dat dit teghenwordigh instrument soo in het gone hij bij donatie inter vivos als causa mortis heeft ghedisponeert sorteere sijne volle effect uijt crachte van donatie inter vivos ende causa mortis testament codicille ofte andersins soo het best can ende vermagh renuncieert hij aen alle costumen ende landtsrechten ter contrarie derogerende aen dies soo veele hij can ende vermagh ofte in hem is. Aldus ghedaen ende ghepasseert daete als boven ter presentie van heer Patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke ende heere Aquilinus Crommelinck ontfangher ende dispensier der selve abdie ghetuijghen hierto versoght die ghevraeght sijnde beneffens den donateur ende testateur ofte sij conden schrijven hebben dese minute beneffens mij pastor onder- schreven onderteekent den donateur ofte testateur met sijn merck declareerende niet anders te connen schrijven ende de ghetuijghen met hunnen naeme ende ghwonnelick handteeken onder doubbele waer van het eene is rustende inde handen vanden comparent ende het andere inde handen van mij heer pastor onder schreven om bij hun bewaert te worden

dit is het merck van Gillis de haene declareerende niet anders te conne schrijven

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke

A. Crommelynck

mij present franciscus borreman als pastor het gonne voorschreuen is stipulerende