Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-863

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-11-1714

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baefmesse eerstcommende xvij.C vijfthiene" (01/10/1715).

Type: Verkoop door Carolus Judocus Annez, in naam van jonker Pieter Frans[ois] de Annez, van anderhalve hofstede te Zonnebeke aan Pieter Mestdagh

Beschrijving: Frans[ois] Godtschalck, notaris te Ieper, verklaart dat meester Carolus Judocus Annez verscheen voor Michiel Pijpe, notaris te Ieper, als gevolmachtigde van zijn vader, jonker Pieter Frans[ois] de Annez, en verklaarde dat hij aan Pieter Mestdagh de helft van een hofstede verkocht. De hofstede, die momenteel gepacht wordt door Gilles d'Haene, is gelegen in Zonnebeke, onder de heerlijkheid van Zonnebeke [+ situering van de grond; + voorwaarden van de verkoop]. Ook verkoopt hij een hofstede, in de zelfde parochie en onder de zelfde heerlijkheid gelegen, die momenteel gepacht wordt door Pieter van Lauwe [+ situering van de grond; + voorwaarden van de verkoop]. Bovendien wordt er een procureur aangesteld om te voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien fran[ciscu]s godtschalck tabellionnaris hereditaire binnen der stede van Jpre omme te ontfanghen bewaren grossoyeren zeghelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren Staeten generael ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle ander acten die gemaeckt ende gepasseert worden voor notaris binnen der Stede, Casselrie ende depen- dentie van Jpre Salut doen te weten dat voor meester michiel pijpe notaris t'Jpre Residerende present meester Fran[ciscu]s Winocq van Costenoble ende meester baldinus dominicus de Smit getuijgen Compareerde heer ende meester Carolus

test

Judocus annez, machtigh bij procuratie ouer Joncker pieter frans[ois] de annez sijnen vader ten passeren deser ghelesen den welcken kent vercocht t'hebben soo hij doet mits desen aen pieter mestdagh hier present kennende gecocht t'hebben eerst d'helft van eene behuijsde ende beplante hofstede gelegen binnen de prochie van Zonnebeke groot jnt geheele achtentwintigh gemeten ofte daer ontrent Luttel meer ofte min onder d'heerelichede van aldaer jn pachte gebruijckt door gilles d'haene die daer aen noch pacht heeft tot baefmesse eerstcommende xvij.C vijfthiene aboutterende

van westen marijn goemaere van noorden Jonckvrauwe de weduwe petit van oosten den pachter ende van zuijden den busch van Sieur pieter pattijn wesende suuer ende onbelast ten sij met een Cooren francquaert haeuer uijt jder gemet ende een jnghels pennincq rente bij jaere die de selue sijn gheldende aenden heere van t'vermelde Zonnebeke waer van de achterstellen ghesuuert sijn tot den Lesten valdagh ende van alsdan voorts sullen blijuen s'coopers Laste soo jn capitael als verloopen den Cooper sal de pacht proffitteren met het tellen van sijne penningen coopschats voorts een behuijst

test

ende beplant hofstedeken groot seuen gemeten Lants ofte daer ontrent daer mede gaende gelegen jnde voorseijde prochie van Zonnebeke onder d'heerelichede alsvooren jn pachte gebruijckt by pieter van Lauwe die daer aen noch heure heeft vier jaeren naer baefmesse Lest aboutterende van noorden Sieur charle Sobrij van oosten d'abdie van Zonnebeke van suijden albertus van heule ende van westen max.en Schataillie wesende het voorschreuen hofstedeken suuer ende onbelast ten sij met heerelicke rente als de voorgaende waer van jnsgelicx de verloopen gesuuert

sijn tot den Lesten valdagh dies van ghelycken van aldan voorts jn capitael ende verloopen sullen blijuen S'coopers Laste sonder verghelt van welcke voorschreuen vercochte partien d'helft competeert het sterfhuijs van meester francois vanden hende dies meester Renier de graue tot brugghe curateur is jn wiens regart dese vercoopijnghe geschiet op sijne aggreatie jmmers de gonne van het magistraet van aldaer ende aluooren de selue aggreatie aenden Cooper ouergheleuert is en sal den coop jnsgelicx geen platse grijpen de welcke aggreatie moet ouergeleuert wesen binnen de drie maenden faute dies sal den Coop van nul wesen

test

ghedaen van weghen den heere eersten comparant ende ten voorderen op de naervolgende Conditien voor godtspennincq ses stuuers Lijfcoop naer discretie ende voor hoofcleet twee oude pistolen angaende den Coop principael is acht ponden grooten vlams vut den gemete vrij suuer ghelt van alle beijde de partien welcke pennijnghen Coopschats den Cooper sal blijuen jn handen houden tot dat aen hem woort ouergeleuert de voorschreuen aggreatie den welcken de pacht vande twee partien jnsgelicx sal proffitteren met het tellen van sijne pennijnghen Coopschats geuende den her[?] eersten Comparant procur[atie]

jrreuocable aen ... ... ende elcken sonderlijnghe thoonder deser omme te Compareren voor juge competent ende aldaer uijt sijn s'mandants naeme hem te Laten ontgoeden ende onteruen Latende daer jn goeden ende eruen den seluen mestdagh op de solemniteijten jn ghelijcken gheuseert onder belofte ende verbant als naer rechte blijuende de costen van het passeren deser acte tabellion- nage onterf ende eruenisse martgelt ende alle ander oncosten uijt desen coop resulterende al s'coopers Laste sonder verghelt depost de besproken twee pistolen sijn gereet betaalt die sullen gerestitueert worden jndien het contract geen effect en sorteert Jn kennisse der

test

waerheijt hebbe Jck dese geteeckent ende gezegelt ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die gepasseert sijn binnen t'voornomde Jpre den seuensten nouembre xvij.C veerthiene

Gross. - xxv pat[ar]s

F. godtschalck

test

Sieur Pieter Mestagh