Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-862

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in daten dertichsten septembre 1714" (30/09/1714); "1715"; "in daeten thiende maerte seuenthien hondert twee" (10/03/1702); "den neghenthienden Septembre Seuenthien hondert veerthiene" (19/09/1714); "den sesentwintichsten daer naer" (26/09/1714).

Type: Verkoop van een leen, de Hazewedetiende, te Langemark en Zonnebeke, door jonker Charles Ph[i]l[ipp]e Keignaert aan Pieter Mestdagh

Beschrijving: Michiel Pijpe, notaris te Ieper, verklaart dat heer Aime Belgomin Mouffle voor hem verscheen, als gevolmachtigde van jonker Charles Ph[i]l[ipp]e Keignaert, heer van Dentergem, en verklaarde dat hij een leen verkocht aan heer Pieter Mestdagh. Het leen, de 'Hazewedetiende' genoemd, bestaat uit een halve rij tiende en een achtste schoof op twee rijen, in de parochies van Langemark en Zonnebeke, en wordt van het hof en de heerlijkheid van Klerkshove gehouden door de verkoper, de abten van Zonnebeke en Voormezele, de kanunniken van het kapittel van Sint-Maarten te Ieper, en jonker Pieter Heurlebout [+ verplichtingen horende bij het leen]. Momenteel wordt het gepacht door Gontier Cordier [+ bijkomende voorwaarden en kosten van de verkoop].

Opmerking: In het document werden enkele ruimtes opengelaten, om bijkomende gegevens in te vullen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde Sieur aime Belgomin mouffle machtigh bij procuratie ouer joncker charles ph[i]l[ipp]e Keignaert heere van denterghem in daten dertichsten septembre 1714 ten Effecte naerschreuen den welcken kent vercocht t'hebben a la haulche aen ende ten proffitte van Sieur pieter mestdagh hier present kennende ghecocht t'hebben een Leen wesende een halfue Reke thiende ende Een achsten schof in twee reken haer heffende inde prochien van Langhemarcq ende Sonnebecque ghenaemt de haezeweethiende ghemeene met de Eerweerde heeren abtden van Zonnebecque ende Voormezeele d'heeren Canonughen van Sinte maertens van alhier, ende joncker pieter heurlebout gehouden vanden houe ende heerelichede van clercxhoue staende ten dienste van trauwe ende waerhede t'Eenen vollen reliefue van thien ponden parisis met Camerlinckgelt t'elcker veranderijnghe bij Successie ende ter vercoopinghe den thienden penninck met ander houelijcke rechten gebruickt door Gontier cordier ten prijse van thien ponden grooten bij jaere bouen ander batelijcke conditien ghedreghen bij den pachtbrief danof sijnde den welcken daer aen noch pacht heeft tot ende met den ontbloot 1715

test

geschiedende dese vercoopinghe vuijt Crachte van Consentement verleent door joncker Charle phle. Keignaert oudsten soone ende aparenten hoir feodal vanden seluen heere van denterghem in daeten thienden maerte seuenthien hondert twee dese vercochte thiende aenden heere s'vercoopers mandant toeghecommen bij successie van joncker fran[ciscu]s guislain Keignaert ouerleden heere van t'vermelde denterghem sijnen broeder ende ten voorderen op de naeruolghende conditien aluooren den Cooper sal de pacht profitteren naer den ontbloot van desen jeghenwoordighen jaere voor godtspenninck twee schellinghen grooten hooftcleet twee pistolen aenden notaris ouer t'stellen ende onderhouden vande conditien vier guldens ouer t'drucken placken ende publiceren vande attachen acht schellinghen grooten Clincker vijfthien stuuers aenden hooghsten instelder eene ghelijcke pistole Lijfcoop twee stuuers van jder pont groote dat de voornomde vercochte partie ende besprecken ghelden moet ende ten voorderen op de conditien ghedreghen bij de Quarte van vercoopinghe wesende de voorschreuen

thiende belast met Eene Rente van vijf ponden grooten bij jaere in proffitte van mevrauwe de douariere van Joncker jan cocle dies den Cooper met het capitael ende verloopen moet paijement doen den neghenthienden Septembre Seuenthien hondert veerthiene wierdt de selue thiende inghestelt door den Cooper op vijfthien hondert guldens ende den sesentwintich -sten daer naer wesende den dagh vanden ouerslach niet meer verhooght sijnde wiert de selue thiende ouerghesleghen in proffitte vanden Cooper dit alles op de voorschreuen conditien den welcken Kent inghetrocken te hebben de titels van ancomste die den heere vercoopere hem schuldigh is ouer te Leueren ingheuolghe de conditien ghedreghen bij de Quarte van vercoopinghe van dat hij Cooper hem moet contenteren met de titels die den heere vercooper hem sal ouerleueren gheuende den eersten Comparant vuijt crachte vande clausule van substitutie ghedreghen bij sijne vermelde procuratie macht ende moghentheijt aen ... omme te compareeren voor juge Competent ende aldaer vuijt sijn mandants naeme

test

hem t'ontvuijtten ondtgoeden ende onterfuen Laetende daer in goeden ende erfuen den Cooper onder de solemniteijten inghelijcken gherequireert blijuende de costen van onterf ende Erfuenisse thienden penninck suuer ghelt passeeren coopcontract acte tabellionnage ende alle ander oncosten gheen gesondert nochte ghereserueert s'coopers laste sonder verghelt aldus ghedaen ende ghepasseert t'jpre onder belofte ende op het verbant als naer Rechte desen ... octobre seuenthien hondert veerthiene voor mij michiel Pijpe notaris aldaer residerende ter presentie van ...

test

copie vanden coop van eene halve forcke thiende inde haesewee thiende 1715