Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-861

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-10-1714

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1714" (datum van de kopie).

Type: Volmacht door de heer van Zillebeke, Rasegem en Massene aan zijn zoon voor het beheer van al zijn bezittingen in het Kwartier van Ieper

Beschrijving: Authentiek afschrift door notaris M. Pijpe te Ieper: Servaes van Risseghem, openbaar notaris te Gent, verklaart dat jonker Petrus Franciscus Annez, heer van het vrije burggraafschap van Zillebeke, Rasegem en Massene voor hem verscheen en zijn zoon, meester Carolus Judocus Annez, aanstelde als zijn gevolmachtigde voor het beheer van al zijn bezittingen in het Ieperse Kwartier [+ opsomming van alle aspecten van de volmacht].

Opmerking: Kopie van het origineel.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde voor mij Servaes van risseghem notaris publicq tot ghent resideerende ter presentie vande naerschreuen ghetuijghen in persoone joncker petrus franciscus annez heere vande vrije burghgrauje van zillebeque raeseghem ende massene welcken Comparant verclaert soo hij doet bij desen te authoriseren machtigh te maecken ende in sijne stede te stellen mitsgaders te gheuen procuratie speciale ende jrreuocable aen heer ende meestere Carolus judocus annez sijnen soone omme ouer ende vuijtten naeme van hem heere Comparant te dirigeeren gouuerneren ende administreren alle de goederen soo van huijsen renten beseth ende onbeseth landen pachthouen ende andersins mitsgaders actien ende crediten hem heere Comparant Competerende ghestaen ende gheleghen in t'quartier van Ipre ende sijn daer ontrent de selue te jnnen ende ontfanghen ende danof quittantie te verleenen de onghewillighen debiteuren tot betalijnghe in justitie te betrecken daer tot eenen ofte meer procureurs te Constitueren de voordeleghe

test

sententien ter executie te legghen ende vande naedeelighe te appelleeren indien hij sulckx gheradich vint de selue goederen te vercoopen alieneren ende transporteren t'sij wettelick voor notaris ofte onder hantteecken op sulcke Conditien voor soo danighen prijs ende aen de persoonen die hij gemachtichden gheradich ende profittich sal oordeelen daer van selue vijt erfuen te gaen ofte daer toe sulck danighe persoonen te authoriseren als hij ghemachtichden sal noodich vinden de cooppenninghen te ontfanghen ende danof behoorelick quittantie te verleenen aflossinghen van renten soo beseth als onbeseth te ontfanghen soo in capital als Croisen ende danof quittantie te verleenen met Consente van cassatie daer ende soo het behooren sal emmers diengaende al te doen t'gonnen den heere Comparant ouer al bij ende present sijnde selue soude Connen ende moghen doen selfs alwaer datter ampelder last dan dese behoufde met belofte van te houden

voor goet vast ende van weerden alle het gonne den ghemachtichden ouer hem heere Comparant angaende het gonne voorschreuen sal hebben gedaen ende ghebesoigniert onder het verbant als naer rechte behouden bij den ghemachtichden van het gonne bij hem vuijt crachte van dese gedaen ende ghebesoigniert doende rekeninghe bewijs ende reliqua dies ansocht sijnde aldus ghedaen ende gepasseert binnen de voornomde stadt van ghent ter presencie van heer ende meestere andreas van laere ende andries fran[ciscu]s de backer beede ghetuijghen t'mijnder assistentie hier ouer gheropen ende ghebeden dies de minute deser ten comptoir van mij notaris berustende gheschreuen op seghel van ses stuuers beneffens den heere Comparant ende mij notaris voornomt hebben onderteeckent desen xxviij.en [octo]bre xvij.C veerthiene toorconden onderteeckent J. van risseghem notaris Pub[licqu]e

Nar Collatie ghedaen jeghens sijn origineel is daermede beuonden t'accorderen door den notaris der residencie van Ipre onderschreuen Toorconden

M. Pijpe 1714