Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-867

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-02-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in date 19 7bre 1714 ende 9 Januarij 1715" (19/09/1714 en 09/01/1715); "in date 19 7bre ende 9 Januarij 1715" (19/09/1714 en 09/01/1715).

Type: Rekening in het kader van een pachterwissel betreffende de schuld die Marijn Elslande nog heeft tegenover de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Rekening ter gelegenheid van een wisseling van pachter. De afgaande pachter, Marijn Elslande, moet volgens de taxatie door Frederick de Boutte (19/09/1714 en 09/01/1715, zie BRU-AGSB-Z-865) nog geld krijgen van de abdij van Zonnebeke en Hubrecht Kemel (aankomende pachters), maar diezelfde Elslande is ook nog geld schuldig aan de abdij. Uiteindelijk blijkt Elslande nog 84 ponden parisis te moeten betalen aan de abdij

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Notitie vanden prijs gelaten door marijn [van] Elslande ande Abdije van zonnebeke ende an hubrecht kemel vide presye van frederick de boutte in date 19 [septem]bre 1714 ende 9 Januarij 1715 mit gaders ditto ellande schuldich is ande abdije Alvooren te noteren dat marijn ellande bestijd... hatt anden ancommenden pachter Hubrecht keme al het staken ende placken ten synnen cooste memorie. Item moet den voorseyden elslande Leveren and... nieuwen pachter 150 blaijen Ipre gauze tot ... repareren vande hofstede het gonnen de obligatie was van ditto ellande. Item memorie

Item pretendeert den voorseijden ellande over presye overgegeven soo ande Abdye als an H... kemel gedaen door frederick de boutte in date 19 [septem]bre ende 9 Januarij 1715 bedragende ter somme t'samen 251 lb 12 s Item pretendeert ouer de Leverijnge ende ... 600 steen 9 lb ... t'somme t'samen bedraeght 260 ...

Betalynge op de voornomde schuldt Alvooren is elslande schuldich over 5 iaeren lan...spacht by alle moderatie 246 lb Item over de Laetprijs van vette gelaeten in het ancommen van synnen pacht 108 lb Somme t'samen de schuldt 3... Afgetrocken de voornomde schuldt van ellande op de voorschreven pretentien vande presye blijft ... ellande schuldich by accoorde ande Abdye van Zonnebeke de somme van vierentachtentich ponden parisis van welcke somme sal geven eene ordonantie anden ancommenden pachter Aldus gerekent desen 3 februari 1715 met mar... ellande met protestatie als naer rechte maryn van Elslander