Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-865

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-01-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Opden xix.en 7bre 1714 ende ix.en Januarij 1715" (19/09/1714 en 09/01/1715); "ten Jaere 1708"; "van daeten 22 Junij 1699" (22/06/1699); "1715".

Type: Taxatie door een gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper van een hofstede te Passendale, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: Op verzoek van Marijn van Elstlande (afgaande pachter) en de abdij van Zonnebeke (die de pachthoeve zal overgeven aan Hubrecht de Kemele, aankomende pachter), taxeerde Frederijck de Boutte, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, een hofstede te Passendale, 'Het Merelaarsnest' genoemd [+ gedetailleerde opsomming]. Volgens zijn taxatie moet de afgaande pachter nog 143 ponden 12 schellingen parisis krijgen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden xix.en [septem]bre 1714 ende ix.en Januarij 1715 was bij mij onderschreven gheswooren prijser vande saele ende Casselrie van Ipre ouersien ende ghepresen op een behuijst ende beplant hofstedeken ghenompt het meirlaernest gheleghen binnen de prochie van passchendaele verre noort vande kercke Compiterende ande abdie van Sonnebeke groot 6: 0: 7 roeden dat ten versoucke van Marijn van elstlande ghetrauwt met de weduwe p[iete]r de grijse afgaenden pachter ende ouergheuer ter eendere ende de voorseyde abdie ouernemer o... bij hem In deel ouerteleueren an Hubrecht de Kemele ancomenden pachter vande selue hofstede ende ouernemer ter andere tgonne aldaer beuonden con... soo hier naer volght

Aluooren de vette Inden messeput ter pachter selue hofstede gheextimeert met de naervette Inde Lochtijnck aldaer ordinaire ter somme van - Lxxviij lb vij s parisis[?]

JTem de groene taillie van houtte staende ende beuonden op de voornomde hofstede consisterende In taillie vande Cant ende sijnghelhaeghen mette gonne Inde oude ende nieuwe garsijnghe ordinaire midtsgaders tsnouck

test

vande opgaende ende tronckboomen de doorenhaeghen ende ander hout dienende voor bestop vande selue hofstede ende lochtijnck ter Candelaerijnghe met het drooghe bestop ende de oude struijcken ande oude garsijnghe van noorden ende nieuwe garsijnghe van oosten deselue hofstede ter aerden of tsamen gheextimeert met eenighe plantsoentgiens ende saeden onbequaem omme op te wassen bouen de gonne hier naer bij ghetalle bekent oock bouen ende afghetrocken ses hondert vijftich aemeloosen van staenden Costprijs ter somme van - lxiiij lb iij s parisis

JTem een groote coutse Inde camer ter selue hofstede den afgaenden compiterende met eenen redelick grooten ende Cleen bancxken aldaer neghen diltpersen bouen den scheurvloer een slach hecken vor den woonhuijse ende het heckentgien ande Lochtijnck tsamen gheextimeert ter somme van - (niet te lezen, in de plooi)

ITem drie hondert twijntich voeten doorenhaeghe anden lochtijnck van oosten den woonhuijse begrepen wat car...ehaeghe ende een hondert voeten doorenhaeghe van westen het oost boogaerdeken

noort oost thuijs vanden queeck ende afgaenden ende tsijnen ende tsijnen voorsaeten ancomen van pachte ouerghenomen van gillis de caestecker gheextimeert ter somme van - xxix lb parisis

JTem vijftich cleene scholfkens berders ende sticken an t'west ende van tcoijstal ter selue hofstede naghelvast ende sessentwijntich ghelicke scholfkens ende sticken besleghen anden weech van een Caluerstal ten noort ende vande scheure In plaetse van Leemen weeghen die afghetrocken ende wech vertransporteert sijn gheweest door t'leghervolck ten Jaere 1708 volghens de declaratie vanden afgaenden gheextimeert omme ouerghenomen te worden bij de voorseyde abdie met eenen swijneback van 5 1/2 voeten Int swijnstal bij den afgaenden ghedaen maecken ter selue hofstede ter somme van - viij lb parisis

JTem een vuijtlat bij den afgaenden pachter ghedaen maecken van achter ande scheure ter selue hofstede Lanck 51.tich ende breet 7 voeten behoorelick ghedeckt met gleijstroij gheextimeert omme ouer- ghenomen te worden bij de voorseyde abdie ter somme van - lvij lb viij s

test

Ghetal an boomen alsnu opde voornomde hofstede ende landen beuonden de welcke den voornomden hubrecht de kemele als ancomenden pachter In bewaernisse ontfanckt omme sijnen pacht gedeurende te houden groij ende te proffitte vande voornomde abdie als propritarissen midtsgaders gherensigneert het oude ghetal van boomen die den afgaenden pachter aldaer ten ancomen In bewaernisse hadde ontfanghen soo volght

Aluooren In oude appel ende peireboomen volghens t'voorgaende ghetal van daeten 22en Junij 1699 ende alsnu beuonden 13.en danof eenen alsnu drooghen ende afghevallen reste noch In wese - xij.e Jonghe appel ende peireboomen alsnu beuonden bouen 13.en van t'voirgaende ghetal te cort beuonden noch - v.e pruijmeboomkens bouen ix.e van t'voorgaende ghetal te cort beuonden begrepen twee mispelaes tot vij.e danof alsnu twee drooghe reste noch In wesen - v.e Kerselaes volghens tvoorgaende ghetal ende alsnu beuonden - viij.e Jonghe keirse ende kriecke boomkens begrepen drie van safgaendens plant ende queeck tot - vij.e

eecken boomen volghens t'voorgaende ghetal xxxv.tich danof volghens denoticie op marijn van t'selue ghetal vercocht bij de voirseyde abdie tot xxxj.tich reste ende alsnu noch beuonden - iiij.e dobbel eecken plantsoenen volghens tvoorgaende ghetal ende alsnu beuonden - ij.e Wat mijnder ende einckel eecken plantsoenen vols[?] tvoirgaende ghetal xiij.e ende vij.e dobbel ende einckel saeden is die alsnu aldaer sijn beuonden te wesen al plantsoenen xx.tich ende drie van safgaendens queecke is tsomme - xxiij.tich dobbel eecken saeden van safgaendens queeck - xvij.e einckel eecken saeden van safgaendens queeck - iiij ... esschen boomken volghens tvoorgaende ghetal beuonden ende dat bij de voorseyde abdie vercocht is - memorie esschen plantsoenen bij tvoorgaende ghetal belient[?] ende alsnu beuonden dobbel pl... te wesen - ij.e dobbel esschen saen volghens t'voirgaende ghetal ende alsnu beuonden met ij.e van safgaendens queecke tsamen - iiij.e Opgaende espen volghens t'voirgaende ghetal viere de welcke bij de voorseyde abdie vercocht sijn - memorie Jonghe opgaende espen van safgaendens queeck j.e ende j.e mijnder es tsamen - ij.e

test

opgaende elsen volghens t'voorgaende ghetal ix.e danof bij de voorseyde abdie viere vercocht reste ende alsnu beuonden - v.e Jonghe op gaende elsekens van safgaendens queecke - ij.e Opgaende lijnden volghens t'voorgaende ghetal twee danof d'eene bijde voorseyde abdie met den afghevallen top vanden onderschreuen vercocht an gillis de caestecker ende de reste is alsnu drooghe staende neffens de hofbaillie ter selue hofstede - memorie Opgaende wulghen volghens t'voorgaende ghetal die bij de voorseyde abdie oock vercocht is - memorie Jonghe opgaende wulghe queeck vande afgaende - j.e Jonghe opgaende poppelieren plantsoen queecke vanden afgaenden - j.e Harte ende Sochte tronckwulghen volghens t'voorgaende ghetal moste den afgaenden ter selue hofstede laeten tsamen tot xxvj.tich ende alsnu aldaer beuonden twee oude ende vijf Jonghe harte troncken vijf oude ende drie Jonghe sochte tronck wulghen dus te cort beuonden vande selue naturen tot xj.e ende alhier voor nieuw ghetal vuijt ghetrocken deresterende hier vooren ghespecifieert soo harte als sochte tsamen - xv.e

Van alle welcke voorschreven boomen plantsoenen ende Saeden hebbe Ick onderschreven beuonden datter anden afgaenden pachtere sijn Compiterende als wel ende van sijnen plant ende queeck de nombre van drie kriecke ende keerselaerkens drie eecken plan... xvij.e dobbel ende vier einckel eecken saeden twee dobbel esschensaeden twee Jonghe espkens twee Jonghe opgaende elsekens een Ionghe opgaende wulghe ende een pouppelieren plantsoen ende daer Ieghens te Cort beuonden xiij.e appelboomen ix.e pruijmeboomkens ende xj.e tronckwulghen de welcke verdroocht afghevallen ende gheproffitteert sijn gheweest bij den afgaenden ende sijne voorsaete ende alsoo ghela...ouerghetal ... voorseyde cortresse dus[?]

Somme tsamen vande voorschreuen ses vuijtghetro... articlen van prijsie bedraeghende tot ij.C lj lb xij s ... dannof ghetrocken j.C viij lb parisis ouer de... Staende laetprijs van vette ter vermelde hofstede beuonden thancomen vanden voorschreuen ... noch ten proffitte vanden afgaenden pachter ter somme van - j.C xliij lb xij s parisis

Aldus dese voorschreuen prijsie ghedaen nieuw ghetal van boomen ghemaeckt ende toude ghetal gherensigneert daeten Iaere ende Somme[?] alsvooren ter presentie vanden afgaenden ende ancomenden pachter mij toorconden

Frederijck de Boutte 1715

test

Passchendale hubrecht Kemele