Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-870

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-02-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "sesden meij xvijC derthiene" (06/05/1713); "den xxixen meij xvjC sesentachtentigh" (29/05/1686); "op den x.en Januarij xvijC vijfthiene" (10/01/1715); "den xxiiij.en Januarij voorseijt" (24/01/1715).

Type: Verkoop bij opbod van een rente te Zonnebeke door Fransois Jgnatius Carel Albertus en Jan Baptiste Berten filius Carel aan Geerardus Bouten

Beschrijving: Frans[ois] Godtschalck, erfachtig 'tabellionaris' te Ieper en notaris, verklaart dat Fransois Jgnatius Carel Albertus (Vlamertinge) en Jan Baptiste Berten filius Carel (Hollebeke) voor hem verklaarden dat zij een rente van 2 ponden groten per jaar verkochten aan Geerardus Bouten, griffier te Zonnebeke, de hoogste bieder. De rente werd oorspronkelijk bezet op gronden binnen de heerlijkheid van Zonnebeke en onder de Zaal van Ieper door Jan Baptiste Donché filius Jan Baptiste en zijn echtgenote, Magdaleentgen de Caestecker (verleden voor de vierschaar van Zonnebeke op 29/05/1686).

Opmerking: BRU-AGSb-Z-870* staat na BRU-AGSB-Z-870. // Mogelijk gaat het om 'Fransois Jgnatius Carel Albertus Berten filius Carel', ipv 'Fransois Jgnatius Carel Albertus', aangezien in BRU-AGSB-Z-870* gesproken wordt over de erfgenamen van Carel Berten; dit is niet helemaal duidelijk.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alle De Gonne Die Dese presente Letteren sullen sien fran[ciscu]s godtschalck tabellionnaris hereditaire binnen der Stede van Jpre omme te ontfanghen bewaeren grossoijeren Zeghelen met den Zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael der gheunierde provincien ende teeckenen alle contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende gepasseert worden voor notaris binnen den stede, Casselrie ende Dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij Jnde qualiteijt van notaris der Residentie van Jpre ter presentie van Louis Oogeblat ende andries van Robaijs ghetuijghen Compareerde Jn persoonen fransois Jgnatius Carel albertus ende Jan Baptiste Berten filius Carel respectivelick woonende binnen de prochien van

test

Vlamertijnghe ende hollebeke verclaren mits desen te cederen ende transporteren aen Sieur Geerardus Bouten Greffier tot Zonnebeke present ende accepterende eene rente ende rentebrief van twee ponden grooten s Jaers pennijncq twintichs met achtenviftigh ponden thien schele verloopen tot ende met sesden meij xvij.C derthiene ende de gonne tsedert verloopen tot daete deser originelick verkent bij Jan Baptiste Donché filius Jan Baptiste ende magdaleentgen de Caestecker sijn huijsvrauwe volghens d'acte ghepasseert voor mijn heeren Bailliu ende schepenen der heerelichede van mijn Eerweerden heer Abt van Zonnebeke den xxix.en meij xvj.C sesentachtentigh beset ende ghehipotequeert op drie ghemeten

Lv roeden Lants in Zonnebeke onder de selue heerelichede ofte meer als oock op eenicghe partien onder de Zaele van Jpre jndient aldaer gherealiseert is te vooren suver ende onbelast ende voor sulcx alhier ghecedeert welcken transport is ghebeurt mits voor Godtspenninc xij s parisis hooftcleet ses ponden parisis hooghsten Jnstel ghelijcke ses ponden parisis tstellen ende onderhouden vande conditien ses schellijnghen grooten tpubliceren vande kerckgheboden thien schele parisis voor den rouper thien stuvers hooghst Jnghestelt op den x.en Januarij xvij.C vijfthiene door den voorseijden Sieur Bouten voor hem ofte Commant met dertigh ponden neghen schellijnghen grooten vlams tCapitael ende verloopen

test

den xxiiij.en Januarij voorseijt daghe vanden overslagh naer ghedaen publicatien naer Consent vande Vierden iij.en ende 2.en pennijncq niemant meer verhooghende is alzoo ghebleuen ende overgeslegen bekennende de voorseijde eerste comparanten ten passeren desen ontfaen t'hebben vanden voorseijden Bouten de somme van dertigh ponden neghenthien schellijnghen grooten vlams over den transport vande rente met de verloopen hier vooren ende t'hoofcleet passerende mits desen volle ende absoluijtte quittantie sonder hier naemaels van ander te moeten doneren stellende ende constituerende mits desen den voornomden Bouten Jn ons recht cause ende actie der vermelde rente soo in Capitael verschenen als

toecommende verloopen omme daer van te Jouisseren ende disponeren als naer raede onder belofte ende verbant als naer rechten Jn kennisse der Waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezeghelt ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die gepasseert sijn binnen t'voornomde Jpre desen ix.en februari xvij.C vijfthiene toorconden

Gross. xvij 1/2 par.

f. godtschalck

test

de drije ghemeten van Jan baptiste d Hoemsea[?]