Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-869

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-02-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1715"; "den xxix.en meije xvj.C sesent'achtentich" (29/05/1686).

Type: Bevestiging door de vierschaar van Zonnebeke van de overeenkomst in BRU-AGSB-Z-869*

Beschrijving: De vierschaar van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke bevestigen de overeenkomst in BRU-AGSB-Z-869*.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-869* wordt woordelijk overgenomen in BRU-AGSB-Z-869.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Sieur Pieter Bouten Bailliu Jan bouten pieter Van heule Carel Baelen Jan terLant Ende Jan de graue jn dese tijden Schepenen vande prochie Ende heerelichede van mijn Eerweerden Abt Ende heere van Sonnebeke Salut doen te weten dat hedent daete onderschreuen voor ons quam Ende Compareerde jn persoone Jan Baptiste donche ouerlegghende seker Contract danof den Jnhouden van worde te worde hiernaer is volghende Compareerden Jn persoone Jan Baptiste donche filius Jan Baptiste ende madeleent'gien Filia Jan de Caestecker sijne huijsvrauwe ten naervolghende saecken bijden voornomden haeren man ende t'haeren dancke behoorlijck gheauthoriseert welcke Comparanten bij desen bekennen ontfanghen te hebben vuijt de handen van maximilliaen berten Ende guilliames pauwelijn Jnde qualiteijt

test

als vooghden ouer de weesen Caerle berten gheprocreert bij wijlent pitronelle pauwelijn de Somme van Veertich ponden grooten vlams Jn goeden ghevalueerden gelde te weten de Spansche ducatons aen t'hien Schellijnghen de patacons an acht Schellijnghen grooten de Schellijnghen an Ses Stuijvers ende ander munte Jn aduenante voor welcke voorschreuen Somme sij eerste Comparanten ande tweede Comparanten Jn hemlieden voornomde qualiteijt ofte de gonne hemlieden actie hebbende t'hoonder deser belouen te betaelen Jntrest jn aduenante vanden pennijnck twijntich doende Jaerlijckx twee ponden grooten vlams ende dat voorden tijt van drie ofte Sesse Jaeren naereenvolghende bij vorme van Staenden Seker dies deerste Comparanten d'optie hebben omme de selue Somme op te Legghen jn twee paijementen te weten twijntich ponden grooten t'Sessens

met welcken oplegh de verloopen sullen vermijnderen naer portie welcke voorschreuen Rente Cours ende Jnganck Sal nemen den sesten meije sesthien hondert Sesent'achtentich Sulcx dat het eerste Jaer sal Commen te veruallen den Sesten meije xvj.C Seuen'ent'achtentich ende alsoo voorts van Jaere te Jaere totten oplegh vande voorseijde Somme van Veertigh ponden grooten Vlams tot Versekertheijt van welcke Capitaele Somme oplegh van diere ende betaelijnghe vande Jaerlickxsche verloopen sij eerste Comparanten bij desen verclaeren te verbijnden Jn proffitte vande twee Comparanten Jn hemlieden voornomde qualiteijt hun persoons goet present ende toecommende ende bij speciaelen verbande bij voorme van Staende Seker soo voorseijt is de naervolghende partien van Landen ende Cattheijlen daeropstaende gheleghen

test

binnen de prochie van Zonnebeke Ende eerst twee enveertich roeden en half Lants t'noortEijnde van vijfent'achtentich roeden boomgaert onder de Zaele van Jpre streckende suijt ende noort paelende van oosten de weduwe ende hoirs Jan grimmelpre suijt t'naervolghende west Jan Saelen ende van noorden ditto weduwe grimmelprez Jtem suijt oost daerbij een Cleen meersselken groodt neghenendertich roeden prochie ende heerelichede alsuooren streckende oost ende west aboutterende van oosten t'waterstraetgien suijt Jan Saelen ende een deel t'naervolghende saijlant west den voorseijden Saelen ende d'hoirs Jan grimmelprez ende van noorden de selue hoirs grimmelpre Jtem suijt an t'voorgaende twee lijnen vijfentwintich roeden en half een parcheel saijlant met wat meersch an t'suijteijnde prochie Ende heerelichede alsvooren Streckende

Suijt ende noort paelende van oosten den voorseijden Jan Saelen Suijt de weduwe ende hoirs Jan grimmelpre west d'hoirs tanneken nuttijnck Ende van noorden den waterput vanden voornomden Saelen ende t'voorgaende Jtem wat oost van daer een ghemet xxxiij roeden een parcheel Saijlant ligghende jnde voorseijde prochie ende onder de heerelichede vanden Eerweerden heere Abt heere van t'selue Zonnebeke streckende oost ende west paelende van oosten een beke suijt t'busch vande Abdie van Zonnebeke west mevrauwe van nonnenbussche ende van noorden pauwels ghesquiere Jtem verre noort west van t'voorgaende vier Lijnen roeden Saijlant wesende een viercante partie onder de voorseijde heerelichede vanden Eerweerden heere Abt ende heere van Sonnebeke paelende van oosten pauwels ghesquiere Suijt ende van noorden den disch van Sonnebeke

test

Ende van westen een Straetgien gheseijt de waterstraete Jtem noort daer bij twee Lijnen Saijlant heerlicheijt alsuooren Streckende oost ende west aboutterende van oosten t'Lant vanden voornomden pauwels ghesquiere suijt den voorseijden disch van westen t'voornomde straetgien ende van noorden d'hoirs d'heer ende meester Joos Annez met Consoorten welcke voorschreuen verbonden partien van Landen sij alle eerste Comparanten verclaere te wesen suijver ende onbelast dan met heerelijcke Renten als van oude tijden Sonder meer ende omme alle t'gonne voorschreuen te doen Sorteren volcommen effect Soo verclaert t'voornomde madeleentgien de Caestecker huijsvrauwe vanden seluen donche bij desen te stellen Constitueren ende machtich te maecken den persoon van Sieru Jan de boutte

omme te gaen ende Compareren voor Juge Competent ende aldaer ouer ende vuijt haeren naeme te verkennen de selue Rente ende de Selue verbonden Lanten te Laeten wijsen Jn Laste ende voorts al meer te doene dat Jn desen wort naer rechte ende wette verheischt met belofte ende vp t'verbant als naer rechte Jn kennisse van welcken soo hebben wij Schepenen desen beneffens de Comparanten onderteeckent desen Sesden meij Sesthien hondert Sesent'achtentich ons toorconden ende waeren onderteeckent t'marcq van madeleent'gien de Caestecker jan baptiste donche t'marcq van bertholomeus van Heule ende Jaecques del heije Schepenen der prochie ende heerelichede van mher guilliames Fran[ciscu]s de Vooght heere van Zonnebeke etcetera ende alsoo naer Collatie ghedaen Jeghens sijn origineel is dese Copie

test

daermede beuonden t'accorderen ende torrigineel deser berustende onder handen vanden onderschreuen Jan de boutte die desen Jnde absentie vanden greffier hebben onderteeckent dienvolghende hebben wij Schepenen voorschreuen ter maenijnghe vanden voornomden bailliu den Comparant Ende Sieur Jan de boutte wt Crachte van Sijnne procuratie ghepasseert voor bertrant van heule ende Jaecques del heije Schepenen van d'heerelichede van mher guilliames Fransois de vooght heere van Sonnebeque alhier ghesien ende ghelesen de voornomde Comparanten Jn alle het gonne voorschreuen al wel ende wettelick ghecondemneert ende d'hijpotheque gewesen jn Laste voor soo veele alsser Sorteert onder dese voornomde heerelichede ende de Condemnatie ghewesen wettelick ende executoir met

Clausule van nonverjaerthede van een twee ofte meer Jaeren Jn Kennisse der waerheijt hebben wij Sieur Alexandre laga als modernen bailliu Fransois vander meersch burgmeestere macharius holuoet Jan van heule Carel ghijselen Ende pieter de swarte Jeghenwordighe Schepenen beneffens geerardus bouten griffier onder wien ter greffie van Zonnebeke t'origineel deser js berustende desen onderteeckent die aldus ghedaen ende ghepasseert waeren jn vierschaere der heerelichede van zonnebeke den xxix.en meije xvj.C sesent'achtentich ons toorconden jn Vierschaere desen vij.en februarij 1715

A. Laga

Frans[ois] vandermeersch 1715

Macharius Holuoet

Jan van heule

pieter de swarte

Carel Ghijselen

G. Bouten 1715

test

Rentebrief tot Laste van Jan Baptiste donche van twee ponden grooten vlaems siaers

Vallende telckens 6.en meije