Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-874

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-04-1715

Type: Instemming door de wezerij van Ieper met de verkoop door Albertus Plateau van een stuk grond te Zonnebeke aan Allexandre Laga

Beschrijving: Albertus Plateau, poorter van Ieper, wonend te Langemark, weduwnaar van Franchijnken van Eecke en vader van 6 minderjarige kinderen, verzocht de wezerij van de stad Ieper, in te stemmen met het feit dat hij stuk grond in de parochie Zonnebeke [+ situering van de grond] verkocht had aan Allexandre Laga, baljuw van Zonnebeke. Het stuk grond behoorde volgens de staat van goed oorspronkelijk toe aan de wezen, maar de wezerij stemt in met de verkoop, op voorwaarde dat de genoemde wezen bepaalde andere stukken grond in ruil krijgen.

Opmerking: Uittreksel uit een register.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[registre fol. 644 et seq.]

op t'Vertoogh ghedaen bij requeste aen mijn heeren opper- vooght ende ghecommitteerde ter weeserie der stede van Jpre bij ende van weghen albertus plateau poorter deser stede woonende tot langhemarcq hoe dat aen hem ende sijne ses minderjaerighe kijnderen gheprocreëert in legitimen huijwelijcke met franchijnken van eecke sijne ouerleden huijsvrauwe jder ouer d'helft was competerende binnen de prochie van Sonnebeke een ghemet iiij.XX roeden elserie sijnde den suijt helft van twee ghemeten een lijne drie en t'ses- tigh roeden streckende oost ende west paelende van suijden het quante straetgen ende

test

alsoo hij danof weinigh was proffij- terende ende hij ghenootsaeckt was jet van sijne jmmeubelen te vercoopen omme te subsisteren in sijne lantsnerijnghe hadde gheraedigh ghevonden de voorschreven partie lants elserie te vercoopen aen allexandre laga balliu van Zonnebeke voor hem ofte command voor de somme van derthien ponden thien schellijnghen grooten vlams den hoop ende alsoo dese vercoopijnghe niet ghevoughelijck en conde subsisteren sonder onse agreatie ouer de voornomde wesen reden waerom den suppliant hem keerde tot ons ende badt oodtmodelijck ghecon- sidereert de declaratie die hij suppliant midts desen was doende te cederen ende laeten in proffijtte vande ses weesen de twee ander partiekens

bosch tsaemen groot ontrent ses hondert lants binnen t'voornomde sonnebeke breder ghedreghen bij t'eerste article vanden staet van goede ten voorseijden sterfhuijse ghemaeckt gheweest welcke partien waeren veele beter in weerde als dese vercochte volgens d'estime die ghedaen hadde gheweest inde verdeelijnghe vande voornomde landen ten sterfhuijse van s'ouerledens vader twelcke sij sullen hebben souden met jemant thebben ghemeensaemheijt midts ghemeene goederen altijdt min gheextimeert sijn als andere van te agreëren ende aproberen de voornomde vercoopijnghe authoriserende hem suppliant tot doen de onterfuenisse ende voorders te doen t'gonne in dese vercoopijnghe nootsaeckelick sal bevonden wesen ghehoort de vooghden mijn heeren agreëren ende approberen de

test

vercoopijnghe van lande in desen vermelt con- senterende ten surpluse dat den supliant sal moghen proffijtteren de volle coopsomme midts daer voor cederende soo hij doet mits desen in proffijtte vande weesen bij forme van verlaeghijnghe eerst twee lijnen 18 roeden ende een lijne xlviij roeden bosch in sonnebeke bij staete moeder doodt ten eersten article vermelt In kennisse der Waerheijt hebben wij dese laeten expe- dieren onder den zeghel van saecken deser voormelde weeserie beneffens het handteecken van een van onse secretarissen in t' collegie desen xiiij.en april xvij.C vijfthiene toorconden

J.B. VanderMeersch