Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-872

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-03-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 26.en 7bre Lestleden" (26/09/1714); "1715".

Type: Kwitantie door Pieter Mesdagh aan Jacobus Steyt voor een bedrag dat door de eerste gebruikt wordt voor de aankoop van een rente te Zonnebeke en Langemark, bezet op de Hazewedetiende

Beschrijving: Pieter Mesdagh, bode van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij van meester Jacobus Steyt, inwoner van Kortrijk, de som van 256 ponden 1 schelling 6 groten ontving, evenals een pistool, als aflossing van een rente van 5 ponden groten per jaar, die door jonker Ch[ar]les Ph[i]l[ipp]es Keingnaert, heer van Dentergem, betaald wordt. De rente werd bezet op een leen (deel van een tiende en achtste schoof) te Langemark en Zonnebeke, de Hazewedetiende. Mesdagh kocht deze rente van de heer van Dentergem op 26/09/1714. Mesdagh belooft interest te betalen op het genoemde bedrag; tot die tijd mag Steyt genieten van de opbrengsten van de genoemde tiende.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen pieter Mesdagh Messagier der zaele ende Casselrie van jpre verclaert soo hij doet bij desen hoe dat hij heden date deser ontfanghen heeft van d'heer ende meestere jacobus steyt woonende tot Cortricke de somme van twee hondert ses envijftigh ponden een schellingh ses groote boven eene pistoole in specie omme met de selve somme te betaelen emmers te rembourseren eene rente van vyf ponden grooten bij jaere die is gheldende joncker ch[ar]les ph[i]l[ipp]es Keingnaert heere van denterghem in proffitte van mevrauwe Cocle nu haere erfghenaemen beset op een Leen wesende een halfve reke thiende ende een achste schoof in twee reken haer heffende inde prochien van Langhemarcq ende Zonnebeque ghenaempt de haezewee thiende ghemeene met joncker pieter heurlebout ende ander proprietarissen bij den selven Mesdagh ghecoocht aende selven heere van denterghem den 26.en [septem]bre Lestleden dienende t'surplus vande voorschreven penninghen tot doene de consignatie vande resterende penninghen Coopschadts voor welcke bovenschreven ontfanghen somme den voornomden Mesdagh

test

belooft jnterest te betaelen naer advenante vande penninc XX.tigh ende de Capitaele penninghe met d'aenstaende verloopen te besetten op de voornomde Leenthiende soo haest hij sal connen in erfven gaen ende middeltijt consenteere dat den selven heere steijt voor de verloopen sal mooghen proffitteren de vruchten vande selve thiende aldus ghedaen tot jpre in double desen derthienden maerte 1715 ter presentie van sieur Joannes David ende Frans[ois] winocq van Costenoble in welcken presentie tghet[?] op ghetrocken heeft gheweest

P. mestagh

J. Dauid 1715

f. van Costenoble 1715

test

de quitance van eene halve recke met den 8sten schof in onse haesewee thyende