Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-875

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-04-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "jn daten negensten februarij xvij.C vifthiene" (09/02/1715).

Type: Verkoop door Jan Baptiste Donche filius Jan Baptiste van grond te Zonnebeke aan Gillis de Haene, om de som af te lossen die deze laatste hem geleend had

Beschrijving: Frans[ois] Godtschalck, erfelijk 'tabellionaris' en notaris te Ieper, verklaart dat Jan Baptiste Donche filius Jan Baptiste, inwoner van Zonnebeke, voor hem verscheen, en verklaarde dat Gilles de Haene hem de som van 32 ponden 13 schellingen 3 groten Vlaams geleend had, voor de overdracht van een rente door de erfgenamen van Caerle Berten ten voordele van Geerardus Boutten (op 09/02/1715). Omdat hij niet in staat is deze lening terug te betalen, verkocht hij aan De Haene grond in de Westhoek van Zonnebeke [+ beschrijving van de grond; + voorwaaarden van de verkoop]; de verkoper mag zijn leven lang blijven wonen in het huisje dat op die grond staat.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alle de gonne die dese presente Letteren sullen sien frans[ois] godtschalck tabellionnaris hereditaire binnen der stede van jpre omme te ontfanghen bewaren grossoijeren zegelen met den zeghel van d'hooghe ende moghende heeren staeten generael der gheunierde prouincien ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle ander acten die gemaeckt ende gepasseert worden voor notaris binnen der Stede casselrie ende dependentie van Jpre Salut doen te weten dat voor mij jn de qualiteijt van notaris t'Jpre residerende present Louis oogeblat ende andries Robaijs getuijgen Compareerde jn persoone jan baptiste donche filius jan baptiste

test

woonende tot Zonnebkee te kennen geuende dat gilles de haene hem comparant heeft geaduanceert de Somme van weeendertigh [sic] ponden derthien schellijnghen drie grooten vlams ouer t'capitael ende accessoire soo veele bedraeght den transport van een rente ghedaen door d'hoirs caerle berten jn profijte van geerardus boutten volgens d'acte gepasseert voor den notaris godtschalck jn daten negensten februarij xvij.C vifthiene de welcke den comparant (hem bouten) als debiteur heeft opgeleijt om t'ontgaen meerder capitael alle verschenen mede gecedeerde croijsen ende actie personele ende alsoo der comparant geene middelen

ter hant en heeft om te restitue... de voorseijde geaduanceerde pennijnghen soo ist dat hij ten profijte van hem de haene ofte comant declareert vercocht t'hebben den nombre van ontrent drie gemeten Lv roeden Lants jn den westhouck der prochie ende onder heerelichede van zonnebeke consisterende jn drie partien ghebruijckt door hen vercooper ende jan gomaere dit me... thien steen fruijt boomen ende t'huijseken daer op staende jn welcke huijseken nochtans den vercooper mach woonen sonder recompentie met sijn menagie alleenelick gedeurende t'Leuen van hem donche sonder meer ende sonder eenigen jntrest te moghen an t'Lant doen t'selue

test

huijseken bij hem donche te repareren soo hij jn rade vint t'sijnen coste ende jndien hij donche geradigh vonde elders te gaen woonen jn sijn Leuen vermach t'selue huijseken af te trecken t'welcke nochans naer sijn doodt niet een vermach te doen sijne weduwe ofte hoirs dit om bij hem d'haene an t'Lant hant te Slaene ofte de pachten t'ontfaen van Stonden aen Suuer ende onbelast dan met heerelicke rente als van oude tijden dies de tachterheijt sal van weghen hem donche gesuuert wesen tot valdagh xvij.C vifthiene ende ten voorderen belast met de voorseijde renten van veertigh ponden grooten capitael danof

dito bouten transport hadde becommen die mits desen wort vernieticht ende geconfondeert jn sigh seluen welcken coop is geschiet voor ende mits de voorseyde somme van tweendertigh ponden derthien schellijngen drie grooten passerende danof quittancie geuende den seluen donche procuratie jrreuocable aen ... ... om te compareren voor juge competent ende hem aldaer te Laten ontwtten ende onteruen consenterende dat daer jnne worde gegoet ende geerft den seluen de haene ofte cooper van dies met d'ordinaire solemniteijten alsoock met macht om te declareren de grotten der partien ende moderne

test

canten ende aboutten Jn kennisse der waerheijt hebbe jck dese geteeckent ende gezegelt ter greffie vande tabellionnage t'Jpre die gepasseert sijn binnen t'voornomde jpre den seuenentwijntighsten april xvij.C vifthiene

Gross. xx pat[ar]s

f. godtschalck