Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-879

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-09-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in date 7e 7bre 1715" (07/09/1715).

Type: Verklaring door Gillis d'Hane dat hij grond kocht in naam van en ten voordele van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Gillis d'Hane, pachter te Zonnebeke, verklaart dat hij 2 lijnen 80 roeden grond kocht van Iaques van Elslande, voor de som van 11 ponden groten Vlaamse munt, min 25 stuivers. Hij kocht deze grond voor de abdij van Zonnebeke; hij ontving de koopsom dan ook van de ontvanger van de abdij, en verklaart dat de abdij over de grond kan beschikken als haar eigendom.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven gillis d'hane pachter tot Zonnebeke ter presentie van Alexander Laga ende Jan baptiste Leupe verclaert ende attesteert by desen dat hy gekocht heeft de nombre van twee lynnen 80 roeden Lants iegens Iaques van elslande voor de principaele Somme van elf ponden grooten vlams min vijfentwintich stuvers alles geenarreet soo van coop Somme als canten aboutten inden coop ...iet in date 7.e [septem]bre 1715 welcke Landen gekocht te hebben ten profytte vande Abdye van Zonnebeke ende ontfangen te hebben de voornomde Somme met alle de accessoren vanden heer ontfanger der Abdye van ditto Zonnebeke gevende volle mach ande voornomde Abdye om van te disponeren van t'Selve Lande gelick voor hun eygen in teeken der waerheyt hebbe dit onderteekent om te valideren als naer reden desen 8 [septem]bre 1715 t'maerk van gille d'hane ioannes baptist leupe