Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-911******

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende dateringen: "ten iaere 1717"; "ten selven iaere 1718"; "baefmesse 1718" (01/10/1718); "ten iaere 1725"; "ten iaere 1726".

Type: Rekening voor de herstelwerken aan een hofstede van de abdij van Zonnebeke te Langemark

Beschrijving: Specificatie van de werkzaamheden die de abdij van Zonnebeke liet uitvoeren, en de kosten ervan, voor de herstelling van een hofstede te Langemark, bezit van de abdij en gebruikt door Thomas Rosez.

Opmerking: Het stuk bevat dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-911*********, uitgezonderd de slotopmerkingen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Specificatie van nodige costen gedaen door den heer dispensier vanden Abdye van Zonnebeke tot reparatie ende Restauratie van eene hofstedeken gelegen in Langemarck gebruck iegen woordich door thomas Rosez soo volght

te noteren dat het hofsteken ten iaere 1717 was in eenen soberen ende slichten staet onmogelick synde dat eenen pachter contte woonen.

Aluooren gheestimert door baes Scharias ende Pieter baillieu timmermans enkel eeken sullen tot het maken vande cappe Koinstal? peirstal scheure onderLatten bailge 1. mitsgaders swepijngen en stillen 224 voeten a 4 s yder voet compt - 44 lb 16 s 2. Item gespannen van eeken hout 785 voeten a 5 ortiens den voet - 87 lb 10 s 3. Item om eene nieuwe bailger?silatten om te huijs eeken gewatert spletweerck gepresen door selve timmerlieden - 78 lb 4. eenen eeken swinneback - 6 lb 5. Item eene else goeten om het water af te trecken vanden meers - 6 bl 6. Item ouer de Leuerijnge van habelen drogh bert tot het maken vande deuren veysters etcetera 156 voeten - 15 lb 7. Item ouer de leuerynge van nagels 1000 - 5 lb Item betaelt an baes Sacharias baillieu ende synnen broeder 33 dagen te wercken ande timmerage a 18 stuvers yder dagh - 50 lb 8 ... Item gelevert ten selven iaere 1718 1000 hermentiers sten? om te voeten ende vermaken den overn - 15 lb Item over drie I...ken calck - 5? lb Item betaelt an verscheure metser met synnen knecht elck drie dagen en half - 9 lb Item gekocht door den pachter Rosez 3000 stroo ende door de Abdye 700, t'samen 1000 stroe alles tot Iper gekocht a 6 lb yder hondert - 60 lb gelevert tot het verwercken het voorseyde stroo 20 voeten latten geestimeert door den stroodecker - 10 lb Item gelevert door de Abdye drie dust en half decooisten? - 3 lb 20? s Item 400 banderoen - 4 lb Item 1500 Laete nagels - 4 lb 10 s Item an paulus carein strodecker? over het leggen van het 1000 stroe - 24 lb

[in de marge en op de rugzijde aantal sommetjes]

test

Item heeft de Abdye gevoert alle de voorschreven materialen van Ipre naer de hofstede twee voijagen ende vier voijagen van zonnebeke naar de hofstede t'samen ses voijagen a 6 lb ijder voijage - 36 lb den pachter en heeft niet min voijagen gedaen van Ipre twee maels ende van zonnebeke vijf maels om te voeren de materialen tot het vermaken de hofstede dus alhier memorie Item heeft gevalideert een iaer pacht verschenen baefmesse 1718 voor het planeren eenige hochten ende vollen van groote grachten tot het vermeerderen ende te verbeteren de hofstede by accorde - 119 lb Item gelevert ten iaere 1725 om het leggen van eenen nieuwen solder 14 deelen lanck 20 voeten - 28 lb 16 s Item over het sagen van eenen habeelen boom gevalideert anden pachter - 15 lb 8 s Item verschot van soldernagels - 6 lb 8 s Item betaelt ende gevalideert anden pachter an Carel du molein baes timmerman met synnen twee knechten een billet van het verleggen den solder etcetera - 37 lb 2 s ten iaere 1726 vijt precautie dat het hofsteken soude verbranden gemaeckt eenen nieuwen overburgh waer toe gelevert door de Abdye om het selve te maken 103 voeten dobbel sullen 5 ende 8 dumen dicke a 4 stuvers yder voet - 41 lb 4 s Item 260 voeten enkel sullen a 4 s yder voet - 52 lb 25 plansoenen a 6 s yder - 7 lb 20 s 400 voeten panne latten - 1├ę lb 22 voeten drogh bert om de deure ende veijster - 2 lb 4 s 16 voeten regels - 16 s 1 paer Letsen - 16 s 5 groote plansoenen om den zuijt cant vande scheure te vermaken - 2 lb 10 s tot het welcker overburgh heeft gevalideert betaelt te hebben an fransois vande voorde metser door den pachter anden selven vanden voorde een billet tot het maken van het selve ovenburgh alles gespicifeert - 88 lb Item an sahareas baillieu tot het maken van het selve Ovenborgh met syn broeder 8 dagen a 3 schell... ijder dach 14 lb 8 ende den o...derken... ijder dacht vier dagen mitsgaders van ijder persoon vermelt om het opslaen van het selve bovenborgh de twee eersten timmerlieden mits sy den cost hebben gehadt ende gevalideert anden pachter an den baes ende synnen broeder a 12 stuvers yder dach van yder timmerman anden? den cleinen knecht a 10 stuvers ider dagh compt samen - 27 lb 4 s [aantal getallen in rechteronderhoek]