Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-911**

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-06-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "baefmisse 1717 ende 1718" (01/10/1717 en 01/10/1718); "baefmesse 1719 1720 ende half van tjaer 1721" (01/10/1719 en 01/10/1720); "oust 1721" (08/1721); "ten jaere 1718"; "den 15. maij 1728" (15/05/1728).

Type: Rekening betreffende een hofstede te Klerkshove in Langemark, die deels toebehoort aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Rekening van de inkomsten (pachten) en uitgaven (herstelwerken) betreffende een hofstede te Klerkshove, te Langemark, gebruikt door Thomas Rousé, deels in het bezit van de abdij van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekenijnghe der pachten ende reffectien vande hofstede ende tfonsier van clercxhoue in langemarcq ghebruyckt bij thomas rousé voor soo veele dabdye van Sonnebeke de jouissantie heeft gehadt ende vrauw maria anna pottiers weduwe wijlent Joncker guill[aum]es gerardi ouer haere byleue can syn gerecht soo volght

Alvooren ouer de jaeren geuallen baefmisse 1717 ende 1718 synde deerste der selue jouissantie van dabdye in aduenante van 59 gulden 10 stuyuers jaers comt ouer dhelft voor der selue byleue - 59 gulden 10 stuyuers

voorts noch twee jaeren en half synde geuallen baefmesse 1719 1720 ende half van tjaer 1721 midts sij weduwe gerardi is commen touerlyden in oust 1721 ende volghens costuyme maer dhelft can profiteren a 66 gulden sjaers comt - 82 gulden 10 st tSamen - 142 gulden

test

Waerjeghens moet valideren

Eerst door de timmerlieden Sacharias ende pieter bailleul ten jaere 1718 de huysynghen synde seer Sober gevroght drie endertigh daeghen tot geheel nieuwmaecken de voorsyde vande cappe van woonhuijse reparatie an swinstal peirstal scheure ende bailge a 18 st[uyvers] daeghs comt 59 8 s parisis daertoe ge:emploijeert enkcle eecken sullen 224 voet a 4 st. - 49.16 785 voet 98 pannen eecken hout a 5 oorkens - 87.10 een nieuwe bailge in schatten van eecken gewatert spletwerck by extimatie - 78.0.0 eecken swinsback - 6.0.0 elsen gote tot afstrecken twater vande meersen - 6.0.0. abelen bert tot deuren ende vensters 156 voet - 15.0 1000 naghels - 5.0 [Alhier gebleken] beloopende al tsamen de somme van 301 lb 14 s ... als blyckt by certificat vanden seluen timmerman Sacharius bailleul danof gehouden voor groote reparatie tot 200 lb parisis waerin de tochtersse by costuyme een vierde moet draghen ende tresterende voor simple reffectien waerin de tochtersse tot dhelft moet draghen comt alhier in qu... - 50.8 lb 6 d [Doceat de ...] Jtem om te voeten ende repareren den ouen ghe:emploijeert 1000 steen ende 15 lb drie

Sacken calck 5 lb ande metser verscheure met synen cnecht ouer elck drie daghen en half wercken 9 lb parisis tsamen 29 lb parisis dat syn simple reffectien ende alsoo dhelft alhier te brenghen cours - 7 gulden 5 stuyvers

voorts door dabdye ende pachter gecocht ende gheemployeert tot decken thuys 1000 gley stroo jncoop 6 lb parisis thondert is Gots ouer 3500 wissen 3.10 400 banderoen 4 bls 1500 naghels 4.10 ... an pauwels carein stroijdecker ouer het verlegghen 29 lb parisis ouer 20 voeten latten voor 10 ts tsamen 106 lb parisis dat ghehouden synde voor groote reparatie comt alhier maer 1/4 ... in gulden - 13:5:0 Jtem tot de voiture van noodighe materialen bij dabdye gedaen twee voijagen naer jpre a 64 parisis ende vier van sonnebeke a 4 lb parisis comt 28 lb parisis drie vierden genomen tot de groote reparatie ende reste cleene comt alhier - 4:7:6 tsamen 75:6

ende deelsman verenne ouer stellen deser in double etcetera - 1:4:0

76:10:0

Dit afgecort der pachten voorsegt

BRU-AGSB-Z-911

soo blyfter suijuer goet der selue pachten tot vijfentsestigh gulden thien stuyuers dies 65 gulden 10 stuyuers

Aldus geliquideert onder alle behoorelycke protestatie door heer ende meestere aquilinus crommelinck ontfangher van d'abdije van sonnebeke ter aendere ende Joncker Jan de Raedt Licentiaet in beyde de rechten ende auocaet geallieert met vrauw marta gerardy soo ouer hem ende als agierende ouer jouffrouwe albertina gerardy vuyt crachte der procuratie gepasseert den 15. maij 1728 voor R dauits notaris by syne Majesteits Souuerainen raede van brabant geadmitteert tot louen residerende present seker getuyghen ter andere ende bekent bij desen ontfanghen thebben in contante penningen de somme van drieenveertigh guldens derthien stuyuers vier deniers ouer de twee derde parten van tslot bouen der pachten hiervooren ... hebbende dabdye gheen antreck gh... nochte jouissantie genomen der twee derden inde ontrent twee ghemeten allodial onder cleuen blijuende het resterende derde noch in handen van dabdije totter tydt anders sy gedoceert jpre desen 5.e Juny xvij.C achtentwintigh in double

J. De Raet

A Crommelynck

[het onbetaelde des... es gequeten byde acte tranctie van date deser]